Bosch PPQ718B91E: инструкция

Раздел: Бытовая, кухонная техника, электроника и оборудование

Тип: Независимая Газовая Панель

Характеристики, спецификации

Тип поверхности:
варочная
Способ подключения:
газовая
Установка:
независимая
Габариты(ШхГ):
71 x 52 см
Размеры для встраивания (ШхГ):
56 x 48 см
Панель конфорок:
закаленное стекло
Количество конфорок:
5
Наличие газовых конфорок:
5
Наличие "Экспресс-конфорок":
1
Наличие газовых конфорок "Тройная корона":
1
Переключатели:
поворотные
Электроподжиг:
есть, автоматический
Газовый контроль конфорок:
есть
Чугунные решетки:
есть
Цвет:
панели конфорок - бежевый

Инструкция к Независимой Газовой Панели Bosch PPQ718B91E

Płyta gazowa

Газовая варочная панель

Ankastre Gazli Ocak

[pl] Instrukcja obsługi ..................................... 3

[tr] Kullanma kιlavuzu ....................................17

[ru] Правила пользования ............................ 10

33&

333

3330

33&

333

1

1

1

2

2

2

333%333%

33+

33+%33+%

333&333&

33+

33+&33+&

1

1

1

2

2

2

334334

334%

33,

334334

334&

1

1

1

2

2

2

336%

3360

336%336%

336&

336&

336&

1

1

1

2

2

2

! Ruszty

% Palnik szybki o mocy do 3 kW

' Palnik wok o potrójnym wieńcu

" Pokrętła

& Palnik wok o podwójnym wieńcu

płomieni o mocy do 4 kW

# Palnik pomocniczy o mocy do 1 kW

płomieni o mocy do 3,3 kW

( Main Switch

$ Palnik półszybki o mocy do 1,75 kW

! Решетки

% Быстрая газовая конфорка

' Газовая конфорка тройного

" Ручки управления

мощностью до 3 кВт

пламени мощностью до 4 кВт для

# Вспомогательная газовая конфорка

& Газовая конфорка двойного

сковороды вок

мощностью до 1 кВт

пламени мощностью до 3,3 кВт для

( Главный выключатель (Main Switch)

$ Полубыстрая газовая конфорка

сковороды вок

мощностью до 1,75 кВт

! Izgaralar

% 3 kW'a kadar hızlı brülör

' 4 kW'a kadar üçlü alev çıkışlı wok tipi

" Kumanda düğmeleri

& 3,3 kW'a kadar çift alev çıkışlı wok tipi

brülör

# 1 kW'a kadar yardımcı brülör

brülör

( Main Switch

$ 1,75 kW'a kadar orta-hızlı brülör

2

ë Spis treści

[pl]Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa....................................3

Czyszczenie .........................................................................................8

Nowe urządzenie w Państwa domu ..........................................5

Konserwacja ........................................................................................8

Akcesoria..............................................................................................5

Rozwiązanie nietypowych sytuacji ........................................... 8

Palniki gazowe............................................................................5

Serwis techniczny ......................................................................9

Zapalanie ręczne ................................................................................6

Warunki gwarancji ..............................................................................9

Zapalanie automatyczne ...................................................................6

Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym

System zabezpieczający....................................................................6

urządzeniem................................................................................9

Gaszenie palnika.................................................................................6

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska

naturalnego ..........................................................................................9

Zakres mocy gotowania ....................................................................6

Wyłącznik główny / Blokowanie płyty kuchenki (Main Switch)..6

Uwagi ....................................................................................................6

Produktinfo

Rady dotyczące gotowania...............................................................7

Naczynia do gotowania..............................................................7

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia,

Odpowiednie naczynia.......................................................................7

części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie

internetowej: www.bosch-home.com oraz w sklepie

Uwagi dotyczące obsługi ..................................................................7

internetowym: www.bosch-eshop.com

Czyszczenie i konserwacja........................................................8

: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę uważnie przeczytać poniższe

To urządzenie powinno być użytkowane

wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich

wyłącznie w miejscach posiadających

treścią będą Państwo potrafili obchodzić się

odpowiednią wentylację.

z posiadanym urządzeniem w sposób

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy

skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować

z zewnętrznym zegarem sterującym ani z

instrukcje użytkowania oraz związane z

systemem zdalnego sterowania.

instalacją, i przekazać je wraz z

Wszystkie czynności związane z

urządzeniem w przypadku zmiany

instalacją, podłączaniem, regulacją i

właściciela.

dostosowaniem urządzenia do innych

Producent nie ponosi jakiejkolwiek

rodzajów gazu powinny być wykonywane

odpowiedzialności w przypadku, gdy

przez upoważnionego technika, z

zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji

uwzględnieniem wszystkich norm i

nie będą przestrzegane.

przepisów prawnych obowiązujących w

Ilustracje przedstawione w niniejszej

danym kraju oraz zaleceń lokalnych

instrukcji mają charakter orientacyjny.

dostawców energii elektrycznej i gazu.

Należy zwrócić

szczególną uwagę na

Do momentu zamontowania nie należy

obowiązujące przepisy w zakresie

wyjmować urządzenia z opakowania

wentylacji.

ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone

jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia, nie

Opisywane urządzenie zostało fabrycznie

należy go podłączać. Proszę wówczas

dostosowane do rodzaju gazu wskazanego

skontaktować się z naszym Serwisem

na tabliczce znamionowej. W razie

Technicznym.

konieczności jego zmiany, należy zapoznać

się z instrukcją montażu. W celu

Urządzenie speł

nia wymogi klasy 3,

dostosowania urządzenia do zasilania

zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą

innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z

urządzeń gazowych: urządzenie do

naszym Serwisem Technicznym.

zabudowy.

Urządzenie zostało zaprojektowane

Przed zainstalowaniem nowej płyty

wyłącznie do użytku domowego;

kuchenki należy upewnić się, że instalacja

niedozwolone jest jego użytkowanie w

zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami

zastosowaniach handlowych lub

zawartymi w instrukcji montażu.

profesjonalnych. Należy używać urządzenia

Nie należy instalować urządzenia na

wyłącznie w celu gotowania, natomiast

jachtach ani w przyczepach kempingowych.

nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń.

Gwarancja będzie ważna wyłącznie w

3

przypadku przestrzegania przewidzianego

Niebezpieczeństwo poparzenia!

sposobu użytkowania urządzenia.

Strefy grzejne i przylegające do nich

Nie pozostawiać włączonego urządzenia

miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie

bez nadzoru.

należy dotykać gorących powierzchni.

Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej

Nie należy używać innych pokrywek i

8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.

barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane

przez producenta płyty kuchenki. W

Niebezpieczeństwo pożaru!

przeciwnym razie mogą spowodować

Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie

wypadek, na przykład na skutek

należy kłaść na płycie kuchenki

nadmiernego nagrzania, zapalenia lub

przedmiotów łatwopalnych. Nie należy

oddzielenia się fragmentów materiału.

gromadzić przedmiotów na płycie

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w

kuchenki.

wieku powyżej 8 lat oraz osoby z

Niebezpieczeństwo pożaru!

Nie przechowywać ani nie używać

ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

substancji chemicznych powodujących

sensorycznymi lub umysłowymi, a także

korozję, par, substancji łatwopalnych lub

osoby nie posiadające wystarczającego

produktów nieprzeznaczonych do

doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają

spożycia pod urządzeniem bądź w jego

pod nadzorem lub zostały pouczone, jak

pobliżu.

bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są

Niebezpieczeństwo pożaru!

świadome związanego z tym

Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo

niebezpieczeństwa.

zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszczu

lub oleju, nie należy pozostawiać

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje

Czyszczenie i podstawowe zabiegi

te ulegną zapaleniu, nie należy gasić

konserwacyjne nie mogą być wykonywane

ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie

przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

pokrywką w celu stłumienia ognia i

Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej

wyłączyć strefę grzejną.

reakcji spalania)!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Nagromadzenie w zamkniętym

Nagłe zmiany temperatury mogą

pomieszczeniu większej ilości gazu bez

spowodować pęknięcie szklanego

możliwości spalenia wiąże się z

elementu. W trakcie użytkowania płyty

niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej

kuchenki, należy chronić urządzenie przed

reakcji spalania). Nie należy umieszczać

przeciągami i zalaniem zimnymi płynami,

urządzenia w miejscach narażonych na

Niebezpieczeństwo obrażeń!

przeciągi, ponieważ mogą one powodować

Naczynia, które posiadają uszkodzenia,

gaśnięcie palników. Proszę uważnie

mają nieodpowiednią wielkość,

przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi

przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są

dotyczące działania palników gazowych.

nieprawidłowo ustawione, mogą

spowodować poważne obrażenia. Należy

Niebezpieczeństwo zatrucia!

przestrzegać rad i wskazówek

Korzystanie ze sprzętu do gotowania,

dotyczących naczyń do gotowania.

zasilanego gazem powoduje wydzielanie

Niebezpieczeństwo obrażeń!

W przypadku awarii, odciąć zasilanie

ciepła, wilgoci i produktów spalania w

elektryczne i dopływ gazu do urządzenia.

pomieszczeniu, w którym jest on

W celu naprawy, prosimy wezwać nasz

zainstalowany. Należy zatem zapewnić

Serwis Techniczny.

prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza

Niebezpieczeństwo obrażeń!

gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać,

Nie należy wykonywać żadnych zmian we

aby otwory umo

żliwiające naturalną

wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby,

wentylację pozostawały otwarte lub

prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

zainstalować mechanizm zapewniający

Jeśli jedno z pokręteł nie obraca się, nie

wentylację mechaniczną (okap z

należy go obracać, używając siły. Prosimy

wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez

bezzwłocznie wezwać Serwis Techniczny,

dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się

aby wykonał naprawę lub wymianę

konieczne zastosowanie dodatkowej lub

elementu.

skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć

okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji

mechanicznej.

4

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Szczeliny lub pęknięcia w szklanym

elemencie powodują ryzyko porażenia

W celu oczyszczenia urządzenia, nie

prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce

należy używać maszyn do czyszczenia

bezpieczników. Powiadomić Serwis

parą wodną.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Techniczny.

Nowe urządzenie w Państwa domu

Na stronie 2 znajduje się widok ogólny urządzenia, jak również

Simmer Plate

wartości mocy poszczególnych palników.

Opisywane akcesorium

zostało zaprojektowane w

Akcesoria

celu zmniejszenia ilości

Poniższe akcesoria można nabyć w Serwisie Technicznym:

wydzielanego ciepła przy

ustawieniu mocy minimalnej.

Ruszt dodatkowy wok

Umieścić akcesorium bezpo-

Do stosowania wyłącznie na

średnio na ruszcie tak, aby

palnikach wok, do naczyń z

wypustki były skierowane do

wklęsłym dnem.

góry, natomiast nigdy bezpo-

Zaleca się korzystanie z

średnio na palniku. Na środku

rusztu dodatkowego wok w

akcesorium postawić naczy-

celu przedłużenia żywotności

nie.

urządzenia.

Simmer Cap

Nakładka przeznaczona jedy-

nie do gotowania przy mocy

minimalnej. W celu jej użycia

Ruszt dodatkowy "do kawy"

należy umieścić nakładkę

Do stosowania wyłącznie na

Simmer Cap na nakładce pal-

palniku pomocniczym i do

nika pomocniczego.

naczyń o średnicy poniżej

12 cm.

--------

Kod produktu

HEZ298126 Ruszt dodatkowy wok: ruszt z żeliwa (3,3 kW)

HEZ298127 Ruszt dodatkowy wok: ruszt z żeliwa (4 kW)

HEZ298110 Ruszt dodatkowy wok: Ruszt ze stali emaliowanej

(3,3- 4 kW)

HEZ298114 Ruszt dodatkowy "do kawy"

HEZ298105 Simmer Plate

HEZ298128 Simmer Cap

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy

akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób

nieprawidłowy.

Palniki gazowe

Każde pokrętło posiada oznaczenie palnika, który obsługuje. W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy

upewnić się, że ruszty oraz wszystkie elementy palników są

prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek

palników.

5

Zakres mocy gotowania

Pokrętła stopniowe umożliwiają regulację mocy gotowania w

zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego.

Położenie

Pokrętło zakręcone

Û

Płomień duży

Maksymalne otwarcie lub moc i zapala-

nie elektryczne

Płomień mały

Minimalne otwarcie lub moc

˜

Wyłącznik główny / Blokowanie płyty

Zapalanie ręczne

kuchenki (Main Switch)

1. Docisnąć pokrętło danego palnika i obrócić je w lewo w

Płyta kuchenki może być wyposażona w wyłącznik główny,

wybrane położenie.

który odcina dopływ gazu i powoduje jednoczesne zgaszenie

2. Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapaloną

wszystkich palników. Opisywany wyłącznik jest bardzo

świecę, zapałkę, itp.).

przydatny, jeśli w domu są dzieci lub jeśli zaistnieje potrzeba

szybkiego wyłączenia wszystkich palników.

Zapalanie automatyczne

Aby zablokować płytę kuchenki:

W przypadku płyty kuchenki zaopatrzonej w funkcję zapalania

Nacisnąć wyłącznik główny.

automatycznego (świece zapłonowe):

Wszystkie zapalone palniki gasną. Płyta kuchenki zostaje

1. Docisnąć pokrętło wybranego palnika i obrócić je w lewo w

zablokowana.

położenie o maksymalnej mocy.

Dociśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we

$ %

wszystkich palnikach. Zapala się płomień.

2. Zwolnić pokrętło.

3. Obrócić pokrętło w wybrane położenie.

Jeżeli płomień nie zapali się, obrócić pokrętło w położenie

zgaszonego płomienia i ponownie wykonać powyższe

czynności, przytrzymując pokrętło w pozycji dociśniętej dłużej

(do 10 sekund).

: Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeśli po upływie 15 sekund płomień nie zapala się, zgasić

Aby odblokować płytę kuchenki:

palnik i otworzyć okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej

1. Ustawić wszystkie pokrętła w położeniu zgaszonego

minutę przed podjęciem kolejnej próby zapalenia palnika.

płomienia.

2. Nacisnąć wyłącznik główny i obrócić go zgodnie z ruchem

System zabezpieczający

wskazówek zegara, aż do oporu.

W zależności od modelu, płyta kuchenki może być zaopatrzona

w system zabezpieczający (termopara), który blokuje dopływ

gazu do przypadkowo zgaszonych palników.

$

%

Wówczas otworzy się główny dopływ gazu. Od tej chwili można

korzystać z płyty kuchenki w sposób standardowy.

łZLHFDWHUPRSDUD

Uwagi

Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:

Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem

1. W zwykły sposób zapalić palnik.

naturalnym.

2. Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy

Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest

po zapaleniu płomienia.

wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to

zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z

Gaszenie palnika

czasem, zjawisko to zaniknie.

Obrócić odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0.

Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem,

spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów

rozlanych na płycie kuchenki, itp.

Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręcić

pokrętło palnika i odczekać przynajmniej 1 minutę przed

ponownym zapaleniem palnika.

6

Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć

Rady dotyczące gotowania

charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to

żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system

Palnik Bardzo mocny –

Średni Słaby

zabezpieczający.

Mocny

Należy dbać o idealną czystość. Jeżeli świece są

Palnik wok Doprowadzanie

Podgrzewanie i utrzymywanie

zanieczyszczone, iskrownik jest niesprawny. Co pewien czas

do wrzenia, goto-

gorącej temperatury: dania

świece należy czyścić szczoteczką wykonaną z materiału

wanie, smażenie,

gotowe, dania gotowane

innego niż metal. Należy pamiętać, aby nie narażać świec na

przyrumienianie,

silne uderzenia.

paelle, dania

kuchni azjatyc-

kiej (wok)

Palnik szybki Eskalopki,

Ryż,

Gotowanie na

befsztyk, tortilla,

beszamel,

parze: ryby,

dania smażone

potrawka z

warzywa

w głębokim

mięsa

tłuszczu

Palnik pół-

Ziemniaki na

Podgrzewanie i utrzymywanie

szybki

parze, świeże

gorącej temperatury gotowa-

warzywa, zupy,

nych potraw oraz przygotowy-

makarony

wanie delikatnych potraw

duszonych

Palnik

Gotowanie:

Rozmrażanie i

Topienie:

pomocniczy

dania duszone,

wolne gotowa-

masło, czeko-

ryż z mlekiem,

nie: warzywa,

lada, żelatyna

karmel

owoce, mro-

żonki

Naczynia do gotowania

Odpowiednie naczynia

Umieszczać naczynie na

palniku w położeniu dokładnie

Palnik Minimalna średnica

Maksymalna średnica

centrycznym . W przeciwnym

naczynia

naczynia

razie może się ono wywrócić.

Palnik wok 22 cm 30 cm

Nie stawiać dużych naczyń na

palnikach blisko pokręteł.

Palnik szybki 22 cm 26 cm

Może to spowodować

Palnik półszybki 14 cm 20 cm

uszkodzenie pokręteł na

skutek wysokiej temperatury.

Palnik pomocniczy 12 cm 16 cm

Stawiać naczynia na rusztach,

w żadnym wypadku nie

Uwagi dotyczące obsługi

stawiać ich bezpośrednio na

Poniższe wskazówki pomogą Państwu zaoszczędzić energię

palniku.

oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:

Przed użyciem palników

sprawdzić, czy ruszty i

Używać naczyń o wielkości

nakładki palników są

dostosowanej do danego

prawidłowo założone.

palnika.

Naczynia znajdujące się na

Nie używać małych naczyń na

płycie kuchenki powinny być

dużych palnikach. Płomień nie

przestawiane z zachowaniem

powinien dotykać bocznych

ostrożności.

ścianek naczynia.

Nie należy uderzać w płytę

Nie należy używać

kuchenki ani umieszczać na

odkształconych naczyń, które

niej bardzo ciężkich

stoją w sposób niestabilny na

przedmiotów.

płycie kuchenki i mogą się

przewrócić.

Nie należy używać dwóch

palników lub dwóch źródeł

Należy stosować wyłącznie

ciepła dla jednego naczynia.

naczynia o płaskim i grubym

dnie.

Unikać dłuższego używania

płyt do grillowania, garnków z

Nie gotować bez przykrycia

kamionki, itd., wykorzystując

lub z częściowo odsuniętą

maksymalną moc urządzenia.

pokrywką, gdyż w ten sposób

niepotrzebnie zużywa się

cz

ęść energii.

7

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

usunięcia zaschniętych resztek potraw z powierzchni płyty

kuchenki.

Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody

Nie używać noży, skrobaków lub podobnych narzędzi do

z mydłem.

czyszczenia połączenia elementu szklanego z ozdobnymi

Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i

elementami palników, profilami metalowymi bądź pokrywy

oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet

szklanej lub aluminiowej (jeśli urządzenie jest w nie

najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople

wyposażone).

tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgną do niej,

co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe

Konserwacja

wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być

czyste.

Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie

się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania

Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać

niepotrzebnych czynności.

ślady metalu na rusztach.

Nie należy przesuwać naczyń po szkle, gdyż mogą je one

Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając

zarysować. Z tego samego powodu nie należy dopuszczać, aby

niemetalową szczoteczką.

na szklany element upadały twarde lub spiczaste przedmioty.

Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów

Nie należy uderzać w brzegi płyty kuchenki.

wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną,

ruszt moż

e porysować płytę kuchenki.

Ziarnka piasku (które sypią się na przykład podczas

oczyszczania warzyw) powodują zarysowanie szklanego

Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli

elementu.

wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może

spowodować uszkodzenie emalii.

Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej

zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy

Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy

natychmiast usunąć ze strefy grzejnej za pomocą szklanego

nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.

skrobaka.

Uwaga!

Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłoby to

spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.

Nigdy nie używać środków o właściwościach ściernych,

stalowych zmywaków, ostrych przedmiotów, noży itp. do

Rozwiązanie nietypowych sytuacji

Sposób rozwiązania problemów w niektórych nietypowych

sytuacjach jest bardzo prosty. Przed wezwaniem Serwisu

Technicznego, należy wziąć pod uwagę następujące rady:

Anomalia Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Funkcje elektryczne urzą-

Uszkodzony bezpiecznik. Sprawdzić bezpiecznik w głównej skrzynce bez-

dzenia nie działają.

pieczników i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony.

"Wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub róż-

Sprawdzić na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie

nicowo-prądowy.

"wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różni-

cowo-prądowy.

Funkcja zapalania automa-

Możliwe, że między świecami zapłonowymi a pal-

Przestrzeń między świecą zapłonową a palnikiem

tycznego nie działa.

nikami znajdują się resztki potraw lub pozostało-

powinna być

czysta.

ści po czyszczeniu.

Palniki są mokre. Starannie osuszyć nakładki palnika.

Nakładki palnika są nieprawidłowo założone. Sprawdzić, czy nakładki palnika są prawidłowo

założone.

Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia,

Proszę skontaktować się z instalatorem.

jest podłączone nieprawidłowo lub uziemienie jest

nieprawidłowo wykonane.

Płomień wydobywający się

Elementy palnika są nieprawidłowo założone. Założyć prawidłowo elementy palnika na odpo-

z palnika jest nierówny.

wiednim palniku.

Rowki palnika są zabrudzone. Oczyścić rowki palnika.

Strumień gazu wydobywa

Dopływ gazu jest odcię

ty przez zawory pośrednie. Otworzyć ewentualne pośrednie zawory dopływu

się w nienaturalny sposób

gazu.

lub nie wydobywa się

Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli,

Wymienić butlę.

wcale.

sprawdzić, czy butla nie jest pusta.

8

Anomalia Możliwa przyczyna Rozwiązanie

W kuchni czuć zapach

Jeden z kurków jest otwarty. Zakręcić kurki.

gazu.

Nieprawidłowe złącze butli. Sprawdzić, czy złącze butli z gazem jest całkowicie

szczelne.

Możliwy wyciek gazu. Zamknąć główny dopływ gazu, wywietrzyć

pomieszczenie i niezwłocznie powiadomić technika

uprawnionego w zakresie przeglądu i certyfikacji

instalacji gazowej. Przed ponownym użyciem,

sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu w instalacji lub

w urządzeniu.

Palnik gaśnie natychmiast

Pokrętło nie było dociskane wystarczaj

ąco długo. Po zapaleniu palnika, przytrzymać pokrętło doci-

po puszczeniu pokrętła.

śnięte o kilka sekund dłużej.

Rowki palnika są zabrudzone. Oczyścić rowki palnika.

Serwis techniczny

W przypadku zwrócenia się o pomoc do naszego Serwisu

Warunki gwarancji

Technicznego, należy podać numer produktu (ENr) i numer

Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało

fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce

jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm

znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty

jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować.

kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji

Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w

obsługi.

mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym

modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z

spisie autoryzowanych serwisów.

przeznaczeniem.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone

PL 801 191 534

przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym

dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają

można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z

Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez

gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu

przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują

urządzenia.

oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.

Informacje o opakowaniu i postępowaniu ze zużytym

urządzeniem

Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia pojawia się symbol

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które

), należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu.

Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie

ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska

środowiska naturalnego

naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie

zaleceniami:

środowiska.

wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą

przeznaczonego na artykuły do recyklingu,

Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia

przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć

29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i

go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu

elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)

zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy

symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po

placówce administracji publicznej,

okresie jego użytkowania nie może być umieszczany

nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia.

łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z

Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i

gospodarstwa domowego. Użytkownik jest

przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w

zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie

przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,

wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy

sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni

skażenia wody).

system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe

postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia

szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska

naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności

składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego

składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

9

î Оглавление

[ru]Правила пользования

Правила техники безопасности................................................. 10

Очистка и уход..............................................................................15

Ваша новая варочная панель..................................................... 12

Очистка....................................................................................................15

Дополнительное оборудование.........................................................12

Уход...........................................................................................................15

Газовые конфорки........................................................................ 12

Устранение неполадок ................................................................15

Ручной поджиг........................................................................................13

Сервисный центр..........................................................................16

Автоматический поджиг ......................................................................13

Условия гарантийного обслуживания..............................................16

Система газ-контроль ..........................................................................13

Упаковка и отработавшие приборы..........................................16

Выключение конфорки........................................................................13

Правильная утилизация упаковки.....................................................16

Уровни мощности ..................................................................................13

Главный выключатель / Блокировка варочной панели (Main

Produktinfo

Switch).......................................................................................................13

Примечания ............................................................................................13

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях,

Советы по приготовлению блюд.......................................................14

запасных частях и службе сервиса можно найти на

Посуда ............................................................................................ 14

официальном сайте www.bosch-home.com и на сайте интернет-

Подходящая посуда ..............................................................................14

магазина www.bosch-eshop.com

Советы по эксплуатации .....................................................................14

: Правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с данными

Этот прибор не предназначен для

инструкциями. Только после этого вы

использования с внешним таймером или

сможете правильно и безопасно

пультом управления.

пользоваться своим прибором. Сохраните

Все операции по установке,

руководство по эксплуатации и монтажу и,

подключению к электросети, наладке и

если прибор переходит к другому

адаптации к другому виду газа должны

пользователю, передайте ему это

проводиться сертифицированным

руководство.

специалистом в соответствии со всеми

При невыполнении инструкций,

действующими нормами и

содержащихся в данном руководстве,

законодательством, а также с

производитель освобождается от всякой

предписаниями местных газо- и

ответственности.

электроснабжающих компаний. Особое

внимание следует уделить требованиям

Приведенные в данном руководстве

к вентиляции.

рисунки являются ориентировочными.

Данный прибор настроен для

Не снимайте защитную упаковку с

использования с газом, указанным в

электроприбора до момента проведения

табличке с характеристиками. При

монтажа. Если вы заметили на приборе

необходимости перенастроить его для

следы каких-либо повреждений, не

использования с другим типом газа

подключайте его к сети. Свяжитесь с

ознакомьтесь с руководством по монтажу.

нашим сервисным центром.

Для адаптации прибора к другому типу

Данный прибор относится к третьему

газа рекомендуем связаться с нашим

классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для

сервисным центром.

газовых приборов: встроенное

Данный прибор предназначен

оборудование.

исключительно для бытового

Перед тем, как установить новую варочную

использования и не может применяться в

панель, позаботьтесь о том, чтобы

промышленных или коммерческих целях.

установка проводилась в соответствии с

Используйте прибор только для

руководством по монтажу.

приготовления пищи, а не для обогрева

Данный прибор нельзя устанавливать на

помещения. Гарантия производителя

яхтах и в автокемперах.

действительна только в случае

использования прибора по назначению.

Данный прибор можно устанавливать

только в хорошо проветриваемых

Не оставляйте работающий прибор без

помещениях.

присмотра.

Не используйте защитные крышки для

варочной панели и защитные ограждения

10

для детей, за исключением

варочную панель в качестве места

рекомендованных производителем

складирования предметов.

Существует опасность пожара!

варочной панели. Это может привести к

Нельзя хранить и использовать вблизи

несчастному случаю, например,

данного электроприбора или под ним

вследствие перегрева, возгорания или

едкие химические средства,

отслоения фрагментов материалов.

газообразные вещества,

Дети до 8 лет, лица с ограниченными

легковоспламеняющиеся материалы и

физическими, умственными и

непищевые продукты.

психическими возможностями, а также

Существует опасность пожара!

Перегретый жир и масло легко

лица, не обладающие достаточными

возгораются. Не оставляйте

знаниями о приборе, могут использовать

нагревающийся жир или масло без

прибор только под присмотром или после

присмотра. Если возгорание произошло,

подробного инструктажа и осознания всех

не заливайте огонь водой. Накройте

опасностей, связанных с эксплуатацией

сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы

прибора.

погасить огонь, и выключите конфорку.

Детям не разрешается играть с прибором.

Существует опасность получения травм!

Очистка или техобслуживание прибора не

должны производиться детьми без

Резкие перепады температуры могут

присмотра взрослых.

вызвать повреждение стекла. Во время

использования варочной панели

Существует опасность возгорания!

избегайте сквозняков и проливания

Скопление газа в закрытом помещении

холодных жидкостей.

может привести к возгоранию. Следите,

Существует опасность получения травм!

Использование поврежденной посуды,

чтобы во время работы варочной панели

посуды неподходящего размера,

не было сквозняков. Струя воздуха может

кастрюль и сковород, края которых

задуть пламя на конфорках. Внимательно

выступают за границы варочной панели, а

ознакомьтесь с инструкциями и правилами

также неправильная установка посуды на

техники эксплуатации газовых конфорок.

конфорку могут стать причиной

Существует опасность отравления!

серьезных травм. Следуйте советам и

рекомендациям по использованию

Использование газового прибора

посуды.

повышает температуру, влажность и

Существует опасность получения травм!

концентрацию продуктов сгорания в

В случае неисправности варочной панели

помещении, где он установлен.

перекройте подачу газа и

Необходимо обеспечить хорошую

электроэнергии к прибору. По вопросам

вентиляцию кухни, в особенности во время

ремонта свяжитесь с нашим сервисным

работы варочной панели: не

центром.

загромождайте отверстия естественной

Существует опасность получения травм!

Нельзя вносить изменения во внутренние

вентиляции или установите устройство для

элементы прибора. Если это необходимо,

механической вентиляции (вытяжку). При

свяжитесь с нашим сервисным центром.

продолжительном или интенсивном

Существует опасность получения травм!

использовании прибора может

Если какая-то ручка не поворачивается,

понадобиться дополнительное или более

не форсируйте ее. Сразу свяжитесь с

интенсивное проветривание: откройте окно

сервисным центром, чтобы починить или

или увеличьте мощность механической

заменить эту ручку.

вытяжки.

Существует опасность поражения

Существует опасность ожога!

электротоком!

Конфорки и поверхность вокруг них сильно

Нельзя пользоваться для очистки

нагреваются. Не прикасайтесь к

варочной панели пароочистителем.

Существует опасность поражения электротоком!

раскаленной поверхности. Не допускайте к

При наличии трещин или других

плите детей младше 8 лет.

повреждений стекла возникает опасность

Существует опасность пожара!

поражения электротоком. Отключите

предохранитель на щитке

Конфорки очень сильно нагреваются.

предохранителей. Свяжитесь с

Никогда не кладите

сервисным центром.

легковоспламеняющиеся предметы на

варочную панель. Не используйте

11

Ваша новая варочная панель

На странице 2 представлен внешний вид вашей варочной

Simmer Plate

панели и указана мощность конфорок.

Данное приспособление

предназначено для снижения

Дополнительное оборудование

температуры нагревания в

В сервисном центре можно приобрести следующее

режиме минимального

дополнительное оборудование:

нагрева.

Установите приспособление

Дополнительная решетка

прямо на решетку рельефной

для сковороды вок

стороной кверху. Никогда не

Предназначена для использо-

ставьте его прямо на горелку

вания только на конфорках

конфорки. Поставьте посуду

двойного и тройного пламени

по центру приспособления.

для сковороды вок с посудой

Simmer Cap

с выпуклым дном.

Данная накладка предназна-

Для продления срока службы

чена исключительно для при-

прибора рекомендуется

готовления пищи с

использовать дополнитель-

минимальной мощностью

ную решетку для сковороды

нагрева. Для использования

вок.

накладки Simmer Cap устано-

Дополнительная решетка

вите

ее поверх крышки вспо-

для кофеварки

могательной конфорки.

Предназначена исключи-

тельно для использования на

вспомогательной конфорке с

посудой диаметром менее

--------

12 см.

Артикул

HEZ298126 Дополнительная решетка для сковороды вок:

Чугунная решетка (3,3 kW)

HEZ298127 Дополнительная решетка для сковороды вок:

Чугунная решетка (4 kW)

HEZ298110 Дополнительная решетка для сковороды вок:

Металлическая эмалированная решетка (3,3-

4 kW)

HEZ298114 Дополнительная решетка для кофеварки

HEZ298105 Simmer Plate

HEZ298128 Simmer Cap

Производитель не несет ответственности за последствия

неиспользования или неправильного использования этого

дополнительного оборудования.

Газовые конфорки

Около каждой ручки управления указано, какую конфорку она

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем,

включает

чтобы решетки и все детали горелок были правильно

установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

12

Уровни мощности

Ручки плавной регулировки позволяют отрегулировать нужную

вам мощность в пределах минимальной и максимальной

мощности конфорки.

Положение

Выключено

Û

Большой огонь

Максимальное открытие или мощность и

электроподжиг

Маленький

Минимальное открытие или мощность

˜

огонь

Ручной поджиг

Главный выключатель / Блокировка

1. Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и

варочной панели (Main Switch)

поверните ее влево до нужной отметки.

В некоторых моделях варочной панели имеется главный

2. Поднесите к горелке кухонную зажигалку или открытое

выключатель, перекрывающий подачу газа к конфоркам и

пламя (зажигалки, спички и т. п.).

одновременно отключающий все горелки. Данный выключатель

очень практичен, если у вас дома есть маленькие дети или если

по какой-то причине нужно быстро выключить все конфорки.

Автоматический поджиг

Чтобы заблокировать варочную панель:

Если на варочной панели имеется автоматический поджиг

(свечи):

Нажмите на главный выключатель.

Все включенные конфорки

отключаются. Варочная панель

1. Нажмите на ручку управления нужной вам конфорки и

блокируется.

поверните ее влево до отметки максимальной мощности.

Когда вы нажимаете на ручку, на всех конфорках появляется

искра. Пламя на включенной вами конфорке загорится.

$ %

2. Нажимать на ручку управления больше не нужно.

3. Поверните ручку в

нужное вам положение.

Если пламя не зажглось, поверните ручку на нулевую отметку и

повторите все сначала. На этот раз подольше удержите ручку в

нажатом состоянии (до 10 секунд).

: Существует опасность возгорания!

Если по прошествии 15 секунд пламя не зажглось, выключите

конфорку и откройте двери или окна в помещении. Перед

повторной попыткой розжига конфорки подождите не менее

Чтобы снять блокировку варочной панели:

одной минуты.

1. Установите все рукоятки управления конфорками в

положение «Выключено».

Система газ-контроль

2. Нажмите на главный выключатель и до отказа поверните его

В зависимости от модели, варочная панель может быть

по часовой стрелке.

оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая

препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на

горелках.

$

%

Подача газа к варочной панели возобновлена. Вы можете

пользоваться варочной панелью как обычно.

ǶǩǴǰDzdzǤǴǤ

ǵǦǩǻǤ

Примечания

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это

1. Зажгите конфорку как обычно.

нормально.

2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в

В первое время работы нового прибора могут выделяться

течение 4 секунд после того, как зажжется

пламя.

специфические запахи. Они не представляют опасности для

здоровья и не являются признаком неисправности варочной

Выключение конфорки

панели. Со временем запахи исчезнут.

Поверните соответствующую ручку вправо до отметки 0.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет

пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе

пылью,

пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой

конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты

перед повторным включением.

13

Через несколько секунд после выключения конфорки

Советы по приготовлению блюд

раздается сухой щелчок. Он не является признаком

неисправности, а означает, что отключилась система газ-

Конфорка Очень большой

Средний огонь Маленький

контроля.

огонь - Боль-

огонь

Содержите варочную панель в чистоте. Если свечи

шой огонь

загрязнились, поджиг будет работать плохо. Периодически

Конфорка

Отваривание,

Разогревание и поддержание

очищайте их небольшой щеточкой с неметаллической щетиной.

для сково-

тушение, жаре-

температуры: готовые блюда,

Имейте в виду, что со свечами нужно обращаться осторожно.

роды вок

ние, подрумяни-

полуфабрикаты

вание, паэлья,

блюда азиат-

ской кухни (вок)

Быстрая

Эскалоп,

Рис, соус беша-

Отваривание

конфорка

бифштекс,

мель, рагу

на пару: рыба,

омлет, про-

овощи

дукты, жареные

во

фритюре

Полубы-

Картофель на

Разогревание и поддержание

страя кон-

пару, свежие

температуры готовых блюд и

форка

овощи, густые

приготовление нежных блюд

супы, макарон-

ные изделия

Вспомога-

Приготовление:

Разморажива-

Приготовле-

тельная

жаркое, молоч-

ние и медлен-

ние/растапли-

конфорка

ная каша, кара-

ное

вание:

мель

приготовле-

сливочное

ние: бобовые,

масло, шоко-

фрукты, замо

-

лад, желатин

роженные про-

дукты

Посуда

Подходящая посуда

Ставьте посуду точно по

центру конфорки. В противном

Конфорка Минимальный

Максимальный

случае она может

диаметр посуды

диаметр посуды

перевернуться.

Не устанавливайте большие

Конфорка для сково-

22 см 30 см

кастрюли и сковороды на

роды вок

конфорки, расположенные

Быстрая конфорка 22 см 26 см

около ручек управления.

Полубыстрая конфорка 14 см 20 см

Излишний перегрев может

повредить ручки.

Вспомогательная кон-

12 см 16 см

Устанавливайте посуду на

форка

решетки, никогда не ставьте ее

прямо на горелку конфорки.

Советы по эксплуатации

Перед использованием

Приведенные ниже советы помогут вам сэкономить

конфорок убедитесь, что

электроэнергию и избежать повреждения посуды:

решетки и крышки горелок

правильно

установлены.

Используйте посуду,

Будьте осторожны в

соответствующую размерам

обращении с посудой на

каждой конфорки.

варочной панели.

Не пользуйтесь посудой

Не ударяйте по варочной

маленького диаметра на

панели и не кладите на нее

больших конфорках. Пламя не

слишком тяжелые вещи.

должно касаться стенок

посуды.

Не используйте две конфорки

или два источника тепла для

Не используйте посуду с

нагревания одной кастрюли

поврежденным и неровным

или сковороды.

дном

, которая неустойчиво

стоит на плите. Такая посуда

Избегайте продолжительного

может перевернуться.

нагревания сковород-гриль,

керамических сотейников и

Пользуйтесь только посудой с

другой подобной посуды на

ровным толстым дном.

максимальной

мощности.

Не готовьте без крышки или с

приоткрытой крышкой. Часть

энергии при этом расходуется

зря.

14

Очистка и уход

Очистка

и т. п. для устранения остатков пригоревшей пищи с

поверхности варочной панели.

Когда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки,

Не пользуйтесь ножами, скребками и другими подобными

воды и мыла.

инструментами для очистки стыка между стеклянной

Каждый раз после использования протрите поверхность

поверхностью и кольцами горелок или металлическими

деталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие

профилями и для очистки стеклянных и алюминиевых

загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при

поверхностей, если они имеются.

повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их

будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно

, необходимо

Уход

содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки.

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу

От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут

вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания

оставаться металлические следы.

остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью

панели.

неметаллической щетки.

Не передвигайте посуду по поверхности варочной панели,

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых

стекло может поцарапаться. Также избегайте падения на

установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и

стекло твердых и острых предметов. Не ударяйте по краям

тогда решетка поцарапает варочную

панель.

варочной панели.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие

Песчинки

, которые могут попасть на варочную панель,

на них капель воды или влажных участков в начале процесса

например, в процессе очистки овощей, могут поцарапать

нагревания может повредить эмаль.

поверхность стекла.

После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том,

Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с высоким

что крышки правильно установлены на рассекателях.

содержанием сахара необходимо сразу же удалить с

Внимание!

поверхности варочной панели с помощью скребка для чистки

Не используйте пароочистители. Это может повредить

стеклянных поверхностей.

варочную панель.

Никогда не пользуйтесь абразивными средствами,

металлическими мочалками, режущими предметами, ножами

Устранение неполадок

Иногда возникающие неполадки легко устранить

самостоятельно. Перед тем, как обратиться в сервисный центр,

ознакомьтесь с данными рекомендациями:

Неполадка Возможная причина Решение

Общий сбой электроси-

Неисправный предохранитель. Проверьте предохранитель на щитке предохрани-

стемы.

телей и замените его в случае неисправности.

Сработал автоматический предохранитель или

Проверьте, не сработал ли автоматический предо-

дифференциальный выключатель.

хранитель или

дифференциальный выключатель на

электрощите.

Не работает автоматиче-

Возможно, между свечами и горелками накопи-

Пространство между свечой и горелкой должно

ский поджиг.

лись остатки продуктов или моющих средств.

содержаться в чистоте.

Горелки мокрые. Насухо вытрите крышки горелок.

Плохо установлены крышки горелок. Убедитесь, что крышки правильно установлены.

Прибор незаземлен, неправильно заземлен или

Свяжитесь с квалифицированным электриком.

заземляющий

провод неисправен.

Пламя неравномерное. Плохо установлены детали горелок. Правильно установите крышки на соответствующие

горелки.

Отверстия горелки загрязнены. Очистите отверстия горелки.

Газ не выходит или выхо-

Подача газа перекрыта промежуточными венти-

Откройте промежуточные вентили, если они име-

дит неравномерно.

лями.

ются.

Если газ подается из баллона, проверьте,

не пуст

Смените газовый баллон.

ли он.

В кухне пахнет газом. Открыт кран какой-то конфорки. Закройте краны конфорок.

Плохо подсоединен газовый баллон. Проверьте, герметично ли подсоединен баллон.

Возможно, происходит утечка газа. Перекройте главный газовый вентиль, проветрите

помещение и срочно свяжитесь с квалифицирован-

ным специалистом, имеющим право на проведение

проверки и

сертификацию систем газоснабжения.

Не используйте прибор, пока не будет проведена

проверка наличия утечки газа из системы

газоснабжения или самого прибора.

15

Неполадка Возможная причина Решение

Сразу после отпускания

Ручка не была удержана в нажатом состоянии в

После зажигания пламени удержите ручку в нажа-

ручки пламя на конфорке

течение нужного времени.

том состоянии в течение еще нескольких секунд.

гаснет.

Отверстия горелки загрязнены. Очистите отверстия горелки.

Сервисный центр

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код

Условия гарантийного обслуживания

прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор

находится в табличке с характеристиками, расположенной в

поврежден или не отвечает предъявляемым к нему

нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по

требованиям качества, просим сообщить нам об этом как

эксплуатации.

можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна

Заявка на ремонт и консультация при неполадках

только в случае, если в приборе не производилось никаких

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном

изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

списке сервисных центров

.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете

определяются представительством

нашей компании в стране,

быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён

где была произведена покупка. Более подробную информацию

грамотными специалистами и с использованием фирменных

вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться

запасных частей.

гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение

изменений.

Упаковка и отработавшие приборы

Если на табличке с характеристиками имеется символ ),

придерживайтесь следующих инструкций.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической

безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии

европейским нормам 2012/19/EU утилизации

электрических и электронных приборов (waste

electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на

территории Евросоюза правила возврата и

утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального

количества материалов, необходимого для обеспечения

надежной защиты во время транспортировки. Все эти

материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает

их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете

внести свой вклад в охрану природы, если последуете

следующим советам:

выбросите упаковку в соответствующий контейнер для

материалов, подлежащих утилизации;

прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно

непригодным для использования; узнайте в местной

администрации, где находится приемный пункт по сбору

вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;

не выливайте использованное растительное масло в

раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите

в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого

пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный

контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку;

возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно

избежать загрязнения воды

).

16

ô İçindekiler

[tr]Kullanma kιlavuzu

Güvenlik önerileri .....................................................................17

Kullanım Uyarıları ............................................................................. 21

Yeni cihazınız ............................................................................19

Temizlik ve Bakım..................................................................... 22

Aksesuarlar ....................................................................................... 19

Temizlik.............................................................................................. 22

Gaz brülörleri ............................................................................19

Bakım ................................................................................................. 22

Manuel çakmak................................................................................ 20

Beklenmeyen durumların çözülmesi ...................................... 22

Otomatik çakmak............................................................................. 20

Teknik Bakım Servisi................................................................ 23

Emniyet sistemi ................................................................................20

Garanti koşulları ............................................................................... 23

Brülörün kapatılması ....................................................................... 20

Ambalaj ve kullanılan gereçler................................................ 23

Güç seviyeleri ................................................................................... 20

Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi ......................... 23

Ana düğme / Pişirme tezgâhının bloke edilmesi (Main Switch)

............................................................................................................20

Produktinfo

Uyarılar............................................................................................... 20

Pişirme önerileri ............................................................................... 21

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha

Pişirme kapları.......................................................................... 21

fazla bilgi için: www.bosch-home.com ve Online-Mağaza:

Uygun kaplar .................................................................................... 21

www.bosch-eshop.com

: Güvenlik önerileri

Talimatları dikkatle okuyunuz. Ancak bu

olarak gerçekleştirilmelidir. Havalandırma

şekilde cihazın etkin ve güvenli kullanımı

ile ilgili geçerli düzenlemelere özel bir

mümkün olacaktır. Kullanım ve kurulum

dikkat gösterilecektir.

talimatlarını saklayınız ve cihazın sahibinin

Bu cihaz, fabrikadan özellikler tablosunda

değişmesi durumunda cihazla birlikte

belirtilen gaz tipine ayarlı olarak çıkar.

veriniz.

Gerekirse değiştiriniz, montaj talimatlarına

Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı

uyunuz. Diğer gaz tiplerine uyarlama

takdirde, üretici herhangi bir

gerektiğinde Teknik Servisimizi çağırmanız

sorumluluktan muaf olacaktır.

önerilir.

Bu talimatlarda yer alan resimler

Bu cihaz evde kullanım için tasarlanmıştır,

bilgilendirme amaçlıdır.

ticari veya profesyonel amaçlarla

kullanılamaz. Cihazı kesinlikle ısınma amacı

Ürün yerleştirilene kadar koruyucu ambalajı

ile kullanmayını

z, sadece pişirme için

çıkarmayınız. Cihazda herhangi bir hasar

kullanınız. Garanti sadece tasarım amacına

fark ettiğiniz takdirde cihazı çalıştırmayınız.

uygun kullanılması durumunda geçerlidir.

Teknik Servisimiz ile irtibata geçiniz.

Çalışma sırasında cihazı kontrolsüz bir

Bu EN 30-1-1 gazlı cihazlar normuna göre

şekilde bırakmayınız.

3. sınıf bir cihazdır: mobilyaya gömme

cihaz.

Çocuklar için, pişirme tezgahı üreticisi

tarafından önerilmemiş kapaklar veya

Yeni pişirme tezgahınızı kurmadan önce

bariyerler kullanmayınız. Örn. aşırı ısınma,

kurulumun montaj talimatlarına uygun

alev alma veya malzeme parçalarının

gerçekleş

tirildiğinden emin olunuz.

kopması dolayısıyla kazalara yol açabilirler.

Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz.

Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve

Bu cihaz yalnızca yeterince havalandırılan

fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde

yerlerde kullanılmalıdır.

eksiklikler olan veya tecrübe veya bilgi

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan

eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak,

kumanda ile kullanılmak üzere

gözetim altında olmaları veya cihazın

tasarlanmamıştır.

güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi

olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri

Bütün kurulum, bağlantı, ayarlama ve gaz

durumunda kullanılabilir.

tipine göre uyarlama işlemleri yetkili bir

kurulum teknisyeni tarafından, ülkedeki

Çocukların cihaz ile oynamalarına izin

standartlara ve yürürlükteki kanuni

verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı

yönergeler ile yerel gaz ve elektrik

işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar

tedarikçisi şirketin talimatlarına uygun

tarafından yürütülmemelidir.

EEE Yönetmeliǧine Uygundur. PCB içermez.

17

Yangın tehlikesi!

Hasarlı, uygun boyuta sahip olmayan,

pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya

Kapalı bir ortamda yanma olmaksızın gaz

kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi

birikimi yangın tehlikesine yol açar. Cihazı

yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme

hava akımına maruz bırakmayınız. Brülörler

kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.

sönebilir. Gaz brülörlerinin çalışmasıyla ilgili

Yaralanma tehlikesi!

talimatları ve uyarıları dikkatle okuyunuz.

Arıza olması durumunda cihazın elektrik

ve gaz beslemesini kesiniz. Tamir için

Zehirlenme tehlikesi!

teknik servisimizi arayınız.

Gazlı bir pişirme cihazının kullanımı, kurulu

Yaralanma tehlikesi!

Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekli

olduğu yerde ısı, nem ve yanma ürünleri

olduğu takdirde, teknik servisimizi arayınız.

üretir. Özellikle pişirme tezgahı çalışır

Yaralanma tehlikesi!

durumdayken mutfağın iyi

Kumanda düğmelerinden biri dönmeyecek

havalandırılmasını sağlayınız: Tüm doğal

olduğunda zorlamayınız. Tamir ya da

havalandırma kanallarınıık tutunuz veya

değiştirme için derhal teknik servisi

mekanik bir havalandı

rma (havalandırma

arayınız.

fanı) cihazı kurunuz. Cihazın yoğun bir

Elektrik çarpma tehlikesi!

şekilde ve uzun süre kullanımı, tamamlayıcı

veya daha etkili bir havalandırma

Cihazı temizlemek için buharlı temizleme

gerektirebilir: Bir pencere açınız veya

makinesi kullanmayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!

mekanik havalandırmanın gücünü arttırınız.

Camdaki çatlak ve kırıklar elektrik

çarpması riskine yol açarlar. Sigorta

Yanma tehlikesi!

kutusundan sigortayı kapatınız. Teknik

Pişirme bölümleri ve etrafındakiler çok ısınır.

bakım servisine haber veriniz.

Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayınız. 8

yaşından küçük çocukları uzak tutunuz.

Yangın tehlikesi!

Pişirme bölümleri çok ısınır. Pişirme

tezgahının üzerine yanıcı cisimler

yerleştirmeyiniz. Pişirme tezgahı üzerinde

eşya bırakmayınız.

Yangın tehlikesi!

Bu elektrikli ev aletinin yakınında aşındırıcı,

buharlaşıcı kimyasal ürünler, yanıcı

materyaller, besin dışında ürünler

bulundurmayınız ve kullanmayınız.

Yangın tehlikesi!

Aşırı ısınmış katı ya da sıvı yağlar kolay

alev alır. Yağ kızdırırken ocaktan

uzaklaşmayınız. Alev alması halinde ateşi

su ile söndürmeyiniz. Ateşi söndürmek için

kabı bir kapakla kaplayınız ve pişirme

bölümünü kapatınız.

Yaralanma tehlikesi!

Ani sıcaklık değişiklikleri camın kırılmasına

yol açabilir. Pişirme tezgahının kullanımı

sırasında, soğuk sıvıların dökülmemesine

ve hava akımlarının olmamasına dikkat

ediniz.

Yaralanma tehlikesi!

18

Yeni cihazınız

Sayfa 2'de cihazınızın genel görünümünün yanı sıra brülör

Simmer Plate

gücünü bulacaksınız.

Bu aksesuar en düşük güçle

sıcaklık seviyesini azaltmak

Aksesuarlar

amacıyla tasarlandı.

Aşağıdaki aksesuarlar Teknik Servis'ten sipariş edilebilir:

Aksesuarı doğrudan tepelik

kısımları yukarı bakacak

Wok ızgara eki

şekilde ızgaranın üzerine yer-

Yalnızca çift ve üçlü alev

leştiriniz, asla doğrudan brülör

çıkışlı wok tipi brülörlerde ile

üzerine yerleştirmeyiniz. Kabı

içbükey tabanlı kapların kulla-

aksesuarı ortalayacak şekilde

nımı için.

yerleştiriniz.

Cihazın kullanım ömrünü uzat-

Simmer Cap

mak için wok ızgara ekinin

kullanılması önerilmektedir.

Sadece minimum güçte

pişirme işlemi yapılması gere-

ken kapak. Kullanırken, Sim-

mer Cap kapağını yardımcı

brülörün kapağı üzerine yer-

Kahve cezvesi eki

leştirmek gerekmektedir.

Özellikle yardımcı brülör ile

12 cm'den küçük çaplı kapla-

rın kullanımı için.

--------

Kod

HEZ298126 Wok ızgara eki: Demir döküm ızgara (3,3 kW)

HEZ298127 Wok ızgara eki: Demir döküm ızgara (4 kW)

HEZ298110 Wok ızgara eki: Emaye çelik ızgara (3,3- 4 kW)

HEZ298114 Kahve cezvesi eki

HEZ298105 Simmer Plate

HEZ298128 Simmer Cap

Aksesuarların kullanılmaması veya yanlış kullanılması

durumlarında üretici sorumluluk kabul etmez.

Gaz brülörleri

Hangi brülörün hangi kumanda düğmesi tarafından

Cihazın doğru çalıştırılabilmesi için ızgaraların ve tüm brülör

çalıştırıldığını belirten göstergeler vardır.

parçalarının doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Brülör

kapaklarının yerini değiştirmeyiniz.

19

Manuel çakmak

Ana düğme / Pişirme tezgâhının bloke

edilmesi (Main Switch)

1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve istediğiniz

pozisyona gelene kadar sola doğru çeviriniz.

Pişirme tezgahı genel gaz akımını kesen ve bütün brülörleri bir

kerede kapatan ana düğme ile kumanda edilebilir. Bu düğme

2. Dilediğiniz kibrit veya çakmağı (kibrit, çakmak, vs.) brülöre

evde çocuk veya brülörlerin çabucak kapatılmasını gerektiren

yaklaştırınız.

başka bir neden varsa çok pratiktir.

Otomatik çakmak

Pişirme tezgahının bloke edilmesi:

Pişirme tezgahınız otomatik çakmağa (buji) sahipse:

Ana düğmeye basınız.

ılmış olan tüm brülörler kapanır. Pişirme tezgahı bloke olur.

1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve maksimum

güç pozisyonuna gelene kadar sola doğru çeviriniz.

Kumanda düğmesi basılıyken tüm brülörlerde kıvılcım oluşur.

$ %

Ateş yanar.

2. Kumanda düğmesine basmayı bırakınız.

3. Kumanda düğmesini istediğiniz pozisyona getiriniz.

Ateş yanmazsa kumanda düğmesini kapalı konuma getirip

adımları tekrar ediniz. Bu kez kumanda düğmesini (10 saniye

kadar) basılı tutunuz.

: Yangın tehlikesi!

15 saniye geçmesine rağmen ateş hala yanmadıysa brülörü

kapatınız ve kapıyı ya da pencereyi açınız. Brülörü yakmadan

Pişirme tezgahının blokesinin kaldırılması:

önce en az 1 dakika bekleyiniz.

1. Tüm kumanda düğmelerini kapalı konumuna getiriniz.

2. Ana düğmeyi uç noktasından saat yönüne doğru çevirerek

Emniyet sistemi

bastırınız.

Modele göre, pişirme tezgahınızda brülörlerin yanlışlıkla

sönmesi durumunda gaz geçişini engelleyen bir emniyet

sistemi (termo kupl) mevcuttur.

$

%

Genel gaz akımıılır. Artık pişirme tezgahınızı normal şekilde

kullanabilirsiniz.

WHUPRNXSO

EXML

Uyarılar

Bu sistemin etkin olduğundan emin olmak için:

Brülörün çalışması sırasında hafif bir ıslık sesi duyulması

1. Brülörü normal olarak açınız

normaldir.

2. Kumanda düğmesini bırakmadan ateş yandıktan sonra

İlk kullanımlarda koku gelmesi normaldir. Bu, herhangi bir risk

kumandayı 4 saniye daha hafifçe basılı tutunuz.

ya da hatalı çalışma anlamına gelmez. Zamanla geçecektir.

Turuncu renkli alev normaldir. Havadaki tozdan, taşan sıvılardan

Brülörün kapatılması

vb. kaynaklanır.

Kapatmak için kumanda düğmesini sağa çevirerek 0

Brülör alevlerinin yanlışlıkla sönmesi durumunda brülörün

pozisyonuna getiriniz.

kumanda düğmesini kapatınız ve en az 1 dakikadan önce

yeniden yakmaya çalışmayınız.

Güç seviyeleri

Kapatıldıktan birkaç saniye sonra brülörden ses gelecektir (hafif

İlerleyen kumanda düğmeleri ihtiyaç duyulan gücün maksimum

tıkırtı). Bu herhangi bir anormallik değildir, emniyetin devre dışı

ve minimum seviyeler arasında ayarlanmasını sağlar.

olduğu anlamına gelir.

Mümkün olduğunca temiz tutunuz. Bujiler kirli ise çakmak zarar

Pozisyon

Kapalı kumanda düğmesi

Û

görür. Düzenli olarak metal içermeyen küçük bir fırça ile

temizleyiniz. Bujilerin şiddetli darbelere maruz kalmamasına

Büyük alev

Maksimum açılma veya kapasite ve

dikkat ediniz.

elektrikli çakmak

Tasarruflu kademe

Minimum açılma ve kapasite

˜

20

Pişirme önerileri

Brülör Çok güçlü -

Orta Hafif

Güçlü

Wok tipi

Haşlama, kay-

Yeniden ısıtma ve yemekleri

brülör

natma, ızgara,

sıcak tutma: hazır yemekler,

kızartma,

önceden pişirilmiş yemekler

paella'lar, Asya

yemekleri (wok)

Hızlı brülör Midye, et, omlet,

Pilav, beşamel

Buharda

kızartma

sosu ve sebzeli

pişirme: balık,

yahni

sebzeler

Orta-hızlı

Buharda patates,

Yeniden ısıtma, pişmiş yemek-

brülör

taze sebzeler,

leri sıcak tutma ve lezzetli

güveçler, makar-

güveçler yapma

nalar

Yardımcı

Pişirme: güveç,

Buz çözme ve

Eritme: tere-

brülör

sütlaç, karamela

yavaş pişirme:

yağı, çikolata,

sebze, meyve

jöle

ve dondurul-

muş

ürünler

Pişirme kapları

Uygun kaplar

Kapları asla doğrudan brülörün

üzerine değil, mutlaka ızgara

Brülör Kabın minimum

Kabın maksimum

üzerine yerleştiriniz.

çapı

çapı

Cihazı çalıştırmadan önce,

Wok tipi brülör 22 cm 30 cm

ızgaraların ve brülör

kapaklarının doğru yerde

Hızlı brülör 22 cm 26 cm

olduğundan emin olunuz.

Orta-hızlı brülör 14 cm 20 cm

Pişirme tezgahındayken kapları

dikkatli bir şekilde tutunuz.

Yardımcı brülör 12 cm 16 cm

Pişirme tezgahına darbe

Kullanım Uyarıları

gelmesine engel olunuz ve

üzerine ağırlık yerleştirmeyiniz.

Aşağıdaki öneriler enerji tasarrufuna ve kapların zarar

görmesini önlemeye yardımcı olur:

Kesinlikle bir tavayı ısıtmak için

iki brülörü veya ısı kaynağını

Her brülör için uygun ebatta

aynı anda kullanmayınız.

kaplar kullanınız.

Uzun süreli pişirmelerde

Büyük brülörde küçük kaplar

maksimum ısıda, kavurma sacı

kullanmayınız. Alev, kapların

ve toprak kap kullanmaktan

yan taraflarına ulaşmamalıdır.

kaçınınız.

Pişirme tezgahı üzerine

dengesizlik oluşturacak biçimi

bozulmuş kaplar koymayınız.

Kaplar devrilebilir.

Yalnızca tabanı düz ve kalın

olan kapları kullanınız.

Kapaksız veya kapak yarı

aralık olarak pişirmeyiniz.

Enerjiyi boşa harcarsınız.

Kabı tam olarak brülör

üzerinde ortalayı

nız, bir tarafına

ağırlık vermeyiniz. Aksi

durumda devrilebilir.

Büyük kapları kumanda

ğmelerinin yakınındaki

brülörlere koymayınız. Aşırı

sıcaktan dolayı hasara neden

olabilir.

21

Temizlik ve Bakım

Temizlik

Dikkat!

Buharlı temizleme makinelerini kullanmayınız. Pişirme tezgahı

Cihaz soğuduktan sonra sünger, sabun ve su ile temizleyiniz.

zarar görebilir.

Her kullanımdan sonra, soğumalarının ardından ilgili brülör

Pişirme tezgahı üzerinde kalan yemek artıklarını çıkarmak için

elemanlarının yüzeyini temizleyiniz. Ne kadar az da olsa yüzey

asla yanıcı ürünler, tel bezler, kesici aletler, bıçak vb.

üzerinde artık (taşmış yemek, yağ damlaları vb.) bırakılması

kullanmayınız.

halinde, yüzeyin üzeri kaplanacak ve sonrasında bu katmanın

temizlenmesi daha zor olacaktır. Ateşin doğru yanabilmesi için

Brülör kapakları ile cam levha birleşimlerini, metalik yüzeyleri,

delik ve olukların temiz olması gerekir.

varsa cam ya da alüminyum levhaları temizlemek için spatula

veya benzeri şeyler kullanmayınız.

Bazı kapların hareketi ızgaralar üzerinde metal izleri bırakabilir.

Brülörleri ve ızgaraları sabunlu su ile temizleyiniz ve metal

Bakım

olmayan bir fırça ile fırçalayınız.

Taşan sıvıları anında temizleyiniz. Böylece yemek artıklarının

Izgaralar lastik tıpalarla yerleştirilmiş ise temizlerken dikkatli

yapışmasını önleyebilirsiniz ve gereksiz yere güç sarf

olunuz. Tıpalar sökülebilir ve ızgara pişirme tezgahını çizebilir.

etmezsiniz.

Her zaman brülörleri ve ızgaraları tamamen kurutunuz. Piş

irme

Çizilme ihtimali yüzünden asla tavaları yüzey üzerinde

işleminin başında su damlaları veya nemli bölgeler emayenin

kaydırmayınız. Buna ek olarak, camın üzerine ağır veya sert

bozulmasına yol açabilir.

cisimleri düşürmemeye dikkat ediniz. Tencerenin hiçbir

Brülörleri temizledikten ve kuruladıktan sonra, brülör

parçasını çarpmayınız.

kapaklarının alev dağıtıcılarının üzerine doğru bir şekilde

yerleştirildiğinden emin olunuz.

Kum tanecikleri (örneğin temizlenen meyvelerden ve

sebzelerden gelebilecek olanlar) cam yüzeyi çizebilir.

Erimiş şeker veya çok fazla şeker içeren yemekler pişirme

bölümüne döküldükleri anda cam kazıma aleti ile çıkarılmalıdır.

Beklenmeyen durumların çözülmesi

Beklenmeyen durumlar bazen kolaylıkla çözülebilir. Teknik

Servisi aramadan önce aşağıdaki önerileri dikkate alınız:

Arıza Olası neden Çözüm

Genel elektrik sistemi çalış-

Arızalı sigorta. Ana sigorta kutusunu kontrol ediniz ve sigorta arı-

mıyor.

zalıysa değiştiriniz.

Otomatik sigorta attı veya şalter indi. Genel kumanda panosunda ana sigortanın veya

şalterin atıp atmadığını kontrol ediniz.

Otomatik çakmak çalışmı-

Bujiler ile brülörler arasında yemek veya temizle-

Buji ve brülör arasındaki boşluk temiz olmalıdır.

yor.

yici artığı kalmış olabilir.

Brülörler ıslak olabilir. Brülör kapaklarını dikkatlice kurulayınız.

Brülör kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Kapaklar

ın düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz.

Cihaz topraklanmamış, kötü bir bağlantı yapılmış

Bir elektrik teknisyeniyle temasa geçiniz.

veya topraklaması hatalı.

Brülör alevi eşit değil. Brülör parçaları düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Parçaları ilgili brülörlere doğru şekilde yerleştiriniz.

Brülör boşlukları kirli. Brülör boşluklarını temizleyiniz.

Gaz akışı normal gözükmü-

Gaz geçişi gaz valfleri tarafından engellenmiş. Tüm gaz valflerini açınız.

yor veya gaz çıkmıyor.

Gaz, gaz tüpünden geliyorsa tüpün boş olmadığın-

Gaz tüpünü değiştiriniz.

dan emin olunuz.

Mutfakta gaz kokusu var. Bir vana açık kalmış olabilir. Vanaları kapatınız.

Gaz tüpünün kötü bağlanması.Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.

Olası gaz kaçağı. Genel gaz anahtarını kapatın, ortamı havalandırın

ve kurulumu gözden geçirmesi ve onaylaması için

derhal bir yetkili kurulum teknisyenine haber veri-

niz. Kurulumda veya cihazda hiç gaz kaçağı olma-

dığından emin olana kadar cihazı kullanmayınız.

ğme bırakıldıktan sonra

Kumanda düğmesine yeterince uzun süre basıl-

Brülörü yakınız ve kumanda düğmesini birkaç

brülör hemen kapanıyor.

mamış olabilir.

saniye daha basılı tutunuz.

Brülör boşlukları kirli. Brülör boşluklarını temizleyiniz.

22

Teknik Bakım Servisi

Teknik Servisimize ihtiyacınız varsa cihazın ürün numarasını (E-

eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin

Nr.) ve üretim numarasını (FD) vermeniz gerekecektir. Bu bilgiyi

olabilirsiniz.

pişirme tezgahının iç kısmında yer alan özellikler tablosunun

üzerinde ve kullanım kılavuzunun etiketinde bulabilirsiniz.

Garanti koşulları

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine

Beklentilerimizin aksine, cihazda herhangi bir arıza meydana

getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

gelirse veya ihtiyaçları öngörülen kalitede karşılayamazsa lütfen

bunu en kısa sürede bize bildiriniz. Garantinin geçerli olması

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

için cihaza müdahale edilmemiş ve yanlış kullanılmamış olması

TR 444 6333

gerekir.

Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi

ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye

Bu cihaz için uygulanan garanti koşulları, şirketimizin, cihazın

gore değişkenlik göstermektedir.

satın alındığı ülkedeki temsilciliği tarafından belirlenir. Satış

noktalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Garantinin geçerli

Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım

olması için satış belgesinin bulundurulması gerekir.

çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip,

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

Ambalaj ve kullanılan gereçler

Özellikler tablosunda ) sembolü görülüyorsa aşağıdaki

göstergelere dikkat ediniz.

Çevre kurallarına uygun şekilde imha

edilmesi

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha

ediniz.

Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik

cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EG’ye

(waste electrical and electronic equipment – WEEE)

uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve

değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların

çerçevesini belirtmektedir.

Cihazınızın ambalajı, nakliye sırasında etkin korumayı garanti

etmek açısından çok gerekli olan malzemelerden üretilmiştir.

Bu malzemeler tamamen geri dönüşebilir ve böylece çevreye

verilen zarar azaltılmaktadır. Sizleri de aşağıdaki tavsiyelere

uyarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya davet

ediyoruz:

ambalajı uygun geri dönüşüm kutusuna atınız,

cihazı hurdaya çıkarmadan önce kullanılmaz hale getiriniz.

Bulunduğunuz yerin yerel yönetimine, geri dönüşebilen

malzemelerin toplandığı en yakın merkeze danışınız ve

cihazınızı oraya ulaştırınız,

kullanılmış yağı lavaboya dökmeyiniz. Yağı kapalı bir kaba

koyarak çöp toplama noktasına veya bir çöp konteynerine

bırakınız (kontrollü bir çöplüğe ulaşacaktır; bu en iyi çözüm

olmasa da bu sayede suyun kirlenmesini engelleriz).

23

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com

*9000567208*

K

9000567208

Аннотация для Независимой Газовой Панели Bosch PPQ718B91E в формате PDF