Ariston AL 128 D: инструкция

Раздел: Бытовая, кухонная техника, электроника и оборудование

Тип: Стиральная Машина

Характеристики, спецификации

Ширина:
60 см
Высота:
85 см
Гарантия:
1 год
Страна:
Италия
Ускоренная стирка:
Да
Отложенный старт:
3/ 9/ 12 часов
Био-фаза:
Да
''Ручная стирка'' шерсти:
Да
Тип управления:
механический
Защита от протечек:
доп. опция
Наим. защиты от протечек:
Menalux
Серия:
Маргарита 2000
Габаритные размеры (В*Ш*Г):
85*60*54 см
Сушка по влажности(хлопок):
3 режима
Сушка по таймеру:
Да
Максимальная загрузка:
5.5 кг
Загрузка при сушке(хлопок):
4 кг
Макс. скорость отжима:
1200 об/мин
Класс стирки:
A
Класс отжима:
B
Расход воды за цикл:
90 л
Энергопотребление за цикл:
3.8 кВтч
Класс энергоэффективности:
A
Потребляемая мощность:
1850 Вт
Возможность встраивания:
Да
Цвет:
белый
Диаметр люка:
28 см
Тип загрузки:
фронтальная
Базовый цвет:
Белый

Инструкция к Стиральной Машине Ariston AL 128 D

ARGHERITA

ARGHERITA

M

M

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Praèka se suièkou

Praèka se suièkou

Návod k instalaci a pouití

Návod k instalaci a pouití

Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ

Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ

Èíñòðóêöèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ

Èíñòðóêöèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ

Pralka-suszarka

Pralka-suszarka

Instrukcja instalacji i obs³ugi

Instrukcja instalacji i obs³ugi

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé

1

Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ

29

57

CIS

BG

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Èíñòðóêöèÿ çà åêñïëîàòàöèÿ

Praèka se suièkou

15

Pralka-suszarka

43

CZ

PL

Návod k instalaci a pouití

Instrukcja instalacji i obs³ugi

ARGHERITA

ARGHERITA

AL 128 D

M

M

Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå

CIS

è ýêñïëóàòàöèè

Ñåêðåòû

Ñåêðåòû

Ïðîãðàììà

êëàññ A ïðè 40°C

Ïåðâàÿ còèðàëüíàÿ

òêàíåé

òêàíåé

ìàøèíà ñ ñóøêîé,

ïîçâîëÿþùàÿ äîáèòüñÿ

Êàê ïîëó÷èòü

Êàê ïîëó÷èòü

îòëè÷íîãî êà÷åñòâà

íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû

ñòèðêè óæå ïðè 40°C

íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû

Cashmere Gold

Ïåðâàÿ còèðàëüíàÿ

ìàøèíà ñ ñóøêîé,

óäîñòîåííàÿ ïðèçíàíèÿ

«The Woolmark Company»

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé

Margherita

áåçîïàñíà è ïðîñòà

â ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü ïî «Margherita»

Ïðî÷èòàéòå, èçó÷èòå è èçâëåêèòå

ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó!

Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 12 ðàçäåëîâ.

Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ

ìíîæåñòâî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé ñòèðêè, óçíàå-

òå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, íàó÷è-

òåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäó-

åì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ïðàâèëà òåõíèêè

áåçîïàñíîñòè.

1. Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå (ñ. 11)

Óñòàíîâêà î÷åíü âàæíàÿ îïåðàöèÿ, îò êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò,

êàê áóäåò ðàáîòàòü âàøà còèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé. Îáÿçàòåëüíî

ïðîâåðüòå:

1. Ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ñòèðàëüíîé ìàøèíû è ýëåêòðè÷åñêîé

ñåòè â âàøåì äîìå.

2. Ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ çàëèâíîãî è ñëèâíîãî øëàíãîâ.

Íå èñïîëüçóéòå øëàíãè ïîâòîðíî.

3. Ãîðèçîíòàëüíîñòü óñòàíîâêè ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû

ñòèðàëüíîé ìàøèíû è êà÷åñòâî ñòèðêè.

4. ×òî ôèêñèðóþùèå áàðàáaí áîëòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ía çaäíåé ñòîðîíå

8.

Ïîëåçíûå ñîâåòû (p. 5)

ìaøèíû, óäaëåíû.

Êàê âûñóøèòü áåëüå â ñòèðàëüíîé ìàøèíå.

2. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ è çàïóñê ìàøèíû (ñ. 2)

9. Îáñëóæèâàíèå è óõîä (ñ. 12)

Ïðàâèëüíûé ïîäáîð ñòèðàåìûõ âåùåé è ðàâíîìåðíîñòü çàãðóçêè

ãàðàíòèðóþò âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè è äîëãèé ñðîê ñëóæáû ìàøèíû.

Margherita âàø íàñòîÿùèé äðóã. Ïðîÿâèòå ê íåìó âíèìàíèå, è îí

 ýòîì ðàçäåëå âû íàéäåòå ìíîãî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ.

îòâåòèò âàì ïðåäàííîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ.

Íå ñëèøêîì îáðåìåíèòåëüíûé óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé

3. ×òî íà ýòèêåòêàõ (ñ. 6)

ïðîäëèò ñðîê åå ñëóæáû íà ìíîãèå ãîäû.

Âû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü ýòèêåòêè, ïðèêðåïëÿìûå ê îäåæäå è áåëüþ,

10. Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ñïîñîáû

÷òîáû ïðàâèëüíî âûáèðàòü ðåæèìû ñòèðêè, ñóøêè è ãëàæåíèÿ.

èõ óñòðàíåíèÿ (ñ. 9 è 10)

4. Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü (ñ. 7)

Ìíîãèå ïðîáëåìû âû ñìîæåòå ðåøèòü ñàìè, åñëè âíèìàòåëüíî èçó÷èòå

ïðèâåäåííûå â ýòîì ðàçäåëå ðåêîìåíäàöèè. Â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ

Ðàíüøå âû îáðàùàëèñü çà ñîâåòàìè ê ñâîèì áàáóøêàì. Íî â èõ âðåìåíà

íåìåäëåííî âûçûâàéòå òåõíèêîâ ñåðâèñíîãî öåíòðà Ariston.

åùå íå áûëî ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé è ñòèðêà ñ÷èòàëàñü ïðîñòûì äåëîì.

Ñåãîäíÿ ëó÷øèé êîíñóëüòàíò Margherita. Áëàãîäàðÿ åé âû ñìîæåòå

11. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ñ. 10)

ñòèðàòü äàæå øåðñòÿíûå èçäåëèÿ, è ðåçóëüòàò áóäåò ëó÷øå, ÷åì ïðè

ðó÷ãîé ñòèðêå.

Êðàòêèå òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîòîðûå íåîáõîäèìî çíàòü âëàäåëüöó

ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ìîäåëü, ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ðàñõîä âîäû,

5. Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ (ñ. 8)

ãàáàðèòû, ñêîðîñòü âðàùåíèÿ áàðàáàíà â ðàçíûõ ðåæèìàõ, ñîîòâåòñòâèå

èòàëüÿíñêèì è åâðîïåéñêèì íîðìàì è ñòàíäàðòàì è ïð.

Ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ îòäåëåíèé ðàñïðåäåëèòåëÿ

ìîþùèõ ñðåäñòâ.

12. Âàøà áåçîïàñíîñòü è áåçîïàñíîñòü

âàøèõ äåòåé (ñ. 13)

6. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (ñ. 3)

Êàê îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äîìà è ñåìüè ýòî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî

Êîíñòðóêöèÿ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ Margherita ïðîñòà: âñåãî íåñêîëüêî

âû äîëæíû çíàòü êàê âëàäåëåö è ïîëüçîâàòåëü ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

êíîïîê, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âû âûáèðàåòå ðåæèì ñòèðêè (îò

èíòåíñèâíîãî äî äåëèêàòíîãî). Ïðè ïðàâèëüíîì âûáîðå ðåæèìà âûñîêîå

êà÷åñòâî ñòèðêè è äîëãîâå÷íîñòü ìàøèíû ãàðàíòèðîâàíû.

7. Ïðîãðàììû ñòèðêè (ñ. 4)

Òàáëèöà ïðîãðàìì ïîçâîëèò âàì ïðàâèëüíî âûáðàòü òåìïåðàòóðíûé

ðåæèì, ìîþùèå ñðåäñòâà, îïîëàñêèâàòåëè è ñìÿã÷èòåëè. Ïðàâèëüíûé

âûáîð ïðîãðàììû  ýòî íå òîëüêî âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè, íî è

ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû.

1 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé

õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ

î÷åíü âàæíî ðàçîáðàòü

Âû ñäåëàåòå áîëüøîå äåëî, åñëè ïåðåä ñòèðêîé ðàññîðòèðóåòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó

áåëüå ïî òêàíè è öâåòó

è öâåòó, ïðî÷èòàåòå ýòèêåòêè íà îòäåëüíûõ âåùàõ è ñìåøàåòå êðóïíûå âåùè

ñ ìåëêèìè.

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ.

Ñâåðÿéòåñü

Ñìåøèâàéòå êðóïíûå è

ðåäü, çàâèñèò êàê îò òèïà

ñòèðàåìûõ âåùåé, òàê è îò

Ðàçáåðèòå áåëüå ïî ìàòåðè-

ñ ýòèêåòêàìè.

ìåëêèå âåùè ïðè

èõ íà÷àëüíîé çàãðóçêè.

àëó è ïî óñòîé÷èâîñòè îê-

Íà îäåæäå è áåëüå èìåþò-

çàãðóçêå ìàøèíû.

Åñëè íàãðóçêà ðàñïðåäåëå-

ðàñêè. Áåëîå è öâåòíîå áå-

ñÿ ýòèêåòêè, ïîêàçûâàþ-

Ìàøèíà îáîðóäîâàíà ýëåê-

íà áîëåå èëè ìåíåå ðàâíî-

ëüå ñòèðàéòå îòäåëüíî.

ùèå êàê óõàæèâàòü çà ýòè-

òðîííûì óñòðîéñòâîì, êîí-

ìåðíî, òî ìàøèíà ìîæåò

Íå çàáóäüòå âûíóòü âñå èç

ìè èçäåëèÿìè.

òðîëèðóþùèì çàãðóçêó áà-

âûïîëíÿòü îòæèì íà âûñî-

êàðìàíîâ, îñîáåííî ìåëêèå

 òàáëèöå (ñì. ñ. 6) ïðèâåäå-

ðàáàíà. Ïåðåä âûïîëíåíè-

êèõ îáîðîòàõ áåç øóìà è

ïðåäìåòû, (ìîíåòû, çíà÷êè,

íû ñèìâîëû, ïðîñòàâëÿåìûå

åì öèêëà îòæèìà ýòî óñò-

òðÿñêè.

èãîëêè è äð.), êîòîðûå ìî-

íà ýòèêåòêàõ, è ðàñêðûòî èõ

ðîéñòâî ñòàðàåòñÿ áîëåå

ãóò ïîâðåäèòü ìàøèíó.

ñîäåðæàíèå. Ñîáëþäåíèå

èëè ìåíåå ðàâíîìåðíî ðàñ-

Ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè äåð-

ïðàâèë ñòèðêè íàäîëãî

ïðåäåëèòü íàãðóçêó ïî áà-

æàòñÿ ïóãîâèöû è çàñòåãíè-

ñîõðàíèò âàøè âåùè.

ðàáàíó, ÷òî, â ñâîþ î÷å-

òå ìîëíèè.

Çàïóñê ìàøèíû

Ïîñëå óñòàíîâêè íîâîé ìàøèíû âêëþ÷èòå öèêë ñòèð-

êè ïî ïðîãðàììå 1 ñ òåìïåðàòóðîé 90°Ñ.

Ïðàâèëüíûé ïóñê ìàøèíû

1. Äâåðöà ìàøèíû íàäåæíî

î÷åíü âàæåí ñ òî÷êè çðåíèÿ

çàêðûòà.

ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñòèð-

2. Ìàøèíà âêëþ÷åíà â

êè è óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ýêñ-

ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü.

ïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ.

3. Îòêðûò êðàí ïîäà÷è

Ïîñëå çàãðóçêè ìàøèíû è

âîäû.

çàïðàâêè ìîþùèõ ñðåäñòâ è

4. Ðóêîÿòêà À íàõîäèòñÿ â

ðàçëè÷íûõ äîáàâîê îáÿçà-

ïîëîæåíèè

l

(Îñòàíîâêà/

òåëüíî óáåäèòåñü â òîì, ÷òî:

çàïóñê).

Âûáîð ïðîãðàììû

ïåðåâåäèòå êíîïêó

ðåæå. Âûêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ

Äëÿ çàùèòû ïðåäìåòîâ

Âûáåðèòå íóæíóþ ïðîãðàììó

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ L â

ìàøèíó íàæàòèåì êíîïêè L

îäåæäû èç äåëèêàòíûõ

ïî òàáëèöå, êîòîðàÿ ïðèâåäåíà

ïîçèöèþ (ON).

(ïîëîæåíèå OFF). Îòêðîéòå

òêàíåé (íèæíåå áåëüå,

íà ñ. 4. Ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó A

äâåðöó ìàøèíû. Âûíóâ áåëüå,

òàê, ÷òîáû ñîâìåñòèòü ñ

Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîãðàìì-

îñòàâüòå äâåðöó ìàøèíû ïðè-

÷óëêè) ïîìåñòèòå èõ

ðàçìåòêîé íà âåðõíåé ÷àñòè

íûé ïóñê, åñëè âû õîòèòå èì

îòêðûòîé, ÷òîáû äàòü èñïà-

â õîëùåâûå ìåøî÷êè

ñòåêëà O, óñòàíîâèòå

âîñïîëüçîâàòüñÿ, äîëæåí áûòü

ðèòüñÿ îñòàâøåéñÿ âëàãå.

íåîáõîäèìóþ òåìïåðàòóðó,

óñòàíîâëåí äî íà÷àëà öèêëà

Ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû.

èñïîëüçóÿ ðóêîÿòêó

ñòèðêè.

 ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ ýëåê-

òåðìîñòàòà B, ïðîâåðüòå, ÷òî

òðîïèòàíèÿ èëè ñàìîïðîèç-

ðóêîÿòêà C íàõîäèòñÿ â

Ïî îêîí÷àíèè ñòèðêè

âîëüíîãî âûêëþ÷åíèÿ ìà-

òðåáóåìîé ïîçèöèè, ïðè

Èíäèêàòîð M â òå÷åíèå

øèíû çàäàííàÿ ïðîãðàììà

íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå

íåñêîëüêèõ ñåêóíä áóäåò

ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè.

êíîïêè F, G, H, I, çàòåì

ìèãàòü ÷àñòî, çàòåì çàìèãàåò

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ïÿòåí: îáùèå ðåêîìåíäàöèè

Ïàñòà øàðèêîâûõ ðó÷åê èëè ôëîìàñòåð: íàíåñèòå ìåòèëîâûé ñïèðò íà êóñî÷åê âàòû è ïðîòðèòå ïÿòíî, çàòåì ñòèðàéòå ïðè 90 °Ñ.

Äåãîòü è ñìàçêà: ñ÷èñòèòå òîëñòûé ñëîé çàãðÿçíåíèÿ, ðàçìÿã÷èòå îñòàòîê ìàðãàðèíîì èëè ñëèâî÷íûì ìàñîì, îñòàâüòå íà âðåìÿ;

çàòåì ñíèìèòå ñêèïèäàðîì è ñðàçó æå ïðîñòèðàéòå âåùü.

Âîñê: ñ÷èñòèòå âîñê, ïîëîæèòå òêàíü ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè ðûõëîé áóìàãè è ïðîãëàäüòå ãîðÿ÷èì óòþãîì; ñðàçó æå îáðàáîòàéòå

âàòíûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ñêèïèäàðîì èëè ìåòèëîâûì ñïèðòîì.

Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà: óäàëèòå ñ ïîìîùüþ æèäêîñòüè äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, çàòåì ïðîòðèòå ÷èñòîé òêàíüþ.

Ïëåñåíü: õëîïêîâûå è ëüíÿíûå òêàíè çàìî÷èòå â ðàñòâîðå 1 ÷àñòè æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà íà 5 ÷àñòåé âîäû è äîáàâüòå ñòîëîâóþ

ëîæêó óêñóñà. Òîò÷àñ ïðîñòèðàéòå. Çàãðÿçíåíèÿ èíûõ áåëûõ òêàíÿõ ñìî÷èòå â 10%-íîì ðàñòâîðå ïåðåêèñè âîäîðîäà è ïðîñòèðàéòå.

Ãóáíàÿ ïîìàäà: õëîïîê èëè øåðñòü îáðàáîòàéòå æèäêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì è ïðîòðèòå; øåëê î÷èùàéòå ïÿòíîâûâîäèòåëåì.

Ëàê äëÿ íîãòåé: ïîëîæèòå òêàíü ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè ðûõëîé áóìàãè, ñìî÷èòå æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà.

Ïÿòíà îò òðàâû: èñïîëüçóéòå òàìïîí, ñìî÷åííûé ýòèëîâûì ñïèðòîì.

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 2

ARGHERITA

M

G

I

L

E

F

H

N

M O

D

C

B

A

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Óïðàâëÿÿ ìàøèíîé ãëàâíîå ñäåëàòü

ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî!

Ïåðåêëþ÷àòåëü ïðîãðàìì è

ïóñêà ïðîãðàììû

Èñïîëüçóéòå ýòó ðóêîÿòêó äëÿ

âûáîðà ïðîãðàììû ñòèðêè.

Ïîâîðà÷èâàéòå ðóêîÿòêó

òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.

Ðóêîÿòêè ñòèðàëüíîé ìàøèíû Margherita

Äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû ïîâåðíèòå

óòîïëåíû, íî ïðè ëåãêîì íàæàòèè îíè

âûäâèãàþòñÿ.

ðóêîÿòêó òàê, ÷òîáû ñèìâîë/íîìåð

âûáðàííîé ïðîãðàììû ñîâïàë ñ

ðàçìåòêîé íà ñòåêëå O.

Ðóêîÿòêà âûáîðà ïðîãðàìì

Íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/

2 - ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè

Ðóêîÿòêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ

âûêëþ÷åíèÿ L (ïîçèöèÿ ON),

3 - äîáàâêè (ñìÿã÷èòåëè, àðîìàòè-

Óñêîðåííàÿ ñòèðêà

âûáîðà òåìïåðàòóðû ñòèðêè

èíäèêàòîð Míà÷íåò ìèãàòü.

çàòîðû è ïð.)

Ïðè íàæàòèè ýòîé êíîïêè

ñîãëàñíî òàáëèöå ïðîãðàìì. Êðîìå

×åðåç 5 ñåêóíä óñòàíîâêè áóäóò

Äîïîëíèòåëüíîå îòäåëåíèå 4,

ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ñòèðêè

òîãî, ñ ïîìîùüþ ýòîé ðóêîÿòêè âû

ïðèíÿòû è ïîäòâåðæäåíû, öèêë

ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îòáåëèâàòåëÿ,

ñîêðàùàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî íà

ìîæåòå óñòàíîâèòü òåìïåðàòóðó

ñòèðêè íà÷íåòñÿ, êîãäà èíäèêàòîð

ìîæíî âñòàâèòü â îòäåëåíèå 1.

30%. Êíîïêà íå èñïîëüçóåòñÿ â

íèæå ðåêîìåíäîâàííîé èëè

M ïåðåñòàíåò ìèãàòü (îñòàíåòñÿ

ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ (ñì. ñ.

âûïîëíèòü õîëîäíóþ ñòèðêó

( )

.

ãîðåòü). Åñëè Âû õîòèòå ïðåðâàòü

4), à òàêæå â ïðîãðàììàõ ñòèðêè

ïðîãðàììó â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ

Êëþ÷ ê ïðîãðàììàì

èçäåëèé èç øåðñòè è øåëêà.

èëè èçìåíèòü óñòàíîâêè, âûáåðèòå

Ñîäåðæèò îïèñàíèå ïðî-

Ðóêîÿòêà ñóøêè

îäèí èç ñèìâîëîâ

(Stop/Reset)

ãðàìì ñòèðêè è ôóíêöèé êíî-

Èñïîëüçóéòå ðóêîÿòêó äëÿ âûáîðà

è ïîäîæäèòå 5 ñåêóíä: îòìåíà

ïîê. Âûòÿíèòå è îòêðîéòå.

Óäàëåíèå ïÿòåí (ñì. ñ. 8)

íåîáõîäèìîé ïðîãðàììû ñóøêè:

ïðîãðàììû áóäåò ïîäòâåðæäåíà

Ýòîé êíîïêîé çàäàåòñÿ ðåæèì

ìåðöàíèåì èíäèêàòîðà M, ïîñëå

A - Óñòàíîâèòå íåîáõîäèìîå âðåìÿ:

óñèëåííîé ñòèðêè. Ýôôåêòèâíîñòü èñ-

ýòîãî Âû ìîæåòå âûêëþ÷èòü

Îò 40 äî 150 ìèíóò.

Ëåãêîå ãëàæåíèå

ïîëüçîâàíèÿ äîáàâîê ê ìîþùåìó

ìàøèíó.

B - Âûáåðèòå â çàâèñèìîñòè îò

ñðåäñòâó óâåëè÷èâàåòñÿ, ïðè ýòîì óäà-

Ïðèìåíåíèå ýòîé ôóíêöèè ïîçâîëÿåò

Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòó

òèïà áåëüÿ ñòåïåíü ñóøêè:

Âàì èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ ñêëàäîê

ëÿþòñÿ ñàìûå ñòîéêèå çàãðÿçíåíèÿ.

ðóêîÿòêó äëÿ óñòàíîâêè îïåðàöèé

Ïîñëå íàæàòèÿ ýòîé êíîïêè âû íå

Ãëàæåíèå

: ðåçóëüòàò -

íà áåëüå è òåì ñàìûì îáåïå÷èòü

ñ îòëîæåííûì ñòàðòîì.

áîëåå ëåãêîå ãëàæåíèå.

ñìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåæèìîì

óâëàæíåííûå òêàíè, âåùè ëåãêî

Âûáåðèòå îäíó èç ÷åòûðåõ ïîçèöèé

ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè.

ãëàäèòü.

Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ôóíêöèþ

òàéìåðà, íàæìèòå êíîïêó

âìåñòå ñ ïðîãðàììàìè 3-5 (Õëîïîê),

Ãàðäåðîá

: ðåçóëüòàò - õîðîøî

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ L (ïîçèöèÿ

6-7 (Ñèíòåòèêà) è 10 (Äåëèêàòíûå

âûñóøåííûå òêàíè, âåùè ìîæíî

ON) è ïîäîæäèòå 5 ñåêóíä.

òêàíè).

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ /

óáðàòü.

Óñòàíîâêàáóäåò ïîäòâåðæäåíà,

Íàæìèòå êíîïêó íà ïðîãðàììàõ

âûêëþ÷åíèÿ (On/Off)

êîãäà èíäèêàòîð M çàãîðèòñÿ,

Ýêñòðà-ñóøêà

: ðåçóëüòàò -

6-7-10 è ìàøèíà îñòàíîâèòñÿ íà

Íàæàòèå íà êíîïêó âêëþ÷àåò

òåïåðü âû ìîæåòå óñòàíîâèòü

î÷åíü ñóõèå òêàíè, ðåêîìåíäóåòñÿ

ñèìâîëå . Çàâåðøèòü ñòèðêó Âû

ìàøèíó. Åñëè êíîïêà

íåîáõîäèìóþ ïðîãðàììó.

äëÿ âåùåé, êîòîðûå íå íóæíî

ìîæåòå ïîâòîðíûì íàæàòèåì

íå íàæàòà, òî ìàøèíà âûêëþ÷åíà.

ãëàäèòü (íàïðèìåð, áàííûå õàëàòû,

Âûêëþ÷åíèå ìàøèíû íå îòìå-

Ìåðöàíèå èíäèêàòîðà M (2 ñåê

êíîïêè F.

ïîëîòåíöà).

Âíèìàíèå:

íÿåò çàäàííóþ ïðîãðàììó.

ãîðèò è ÷åðåç 4 ñåê) ãàñíåò òàêæå

ïîêàçûâàåò, ÷òî óñòàíîâëåíà

Ïðîãðàììà ñóøêè çàâåðøàåòñÿ

- Ýòó ôóíêöèþ íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü

ïðîãðàììà ñ îòëîæåííûì

îõëàæäåíèåì.

ïðè íàæàòîé êíîïêå I (Óäàëåíèå

Èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ/

ñòàðòîì. Â ýòî âðåìÿ ìîæíî

ïÿòåí).

âûêëþ÷åíèÿ è

îòêðûòü äâåðöó è ïåðåçàãðóçèòü

- Åñëè âû òàêæå õîòèòå

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ

çàïóñòèòü öèêë ñóøêè,

áëîêèðîâêè äâåðöû

ìàøèíó.

ñðåäñòâ

ýòàôóíêöèÿ ìîæåò áûòü

Äâåðöó ìîæíî îòêðûâàòü, åñëè

Êîãäà ïðîãðàììíûé ïóñê è

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ

èñïîëüçîâàíà òîëüêî ñîâìåñòíî ñ

èíäèêàòîð M ìèãàåò ðåäêî

ïðîãðàììà óñòàíîâëåíû, âðàùåíèÿ

óðîâíåì ñóøêè

(Ãëàæåíèå).

(ìàøèíà âêëþ÷åíà è æäåò

èìååò òðè îòäåëåíèÿ:

ïåðåêëþ÷àòåëÿ óæå íå èìåþò íè-

ââåäåíèÿ ïðîãðàììû èëè ïî

1 - ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâà-

êàêîãî çíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì

îêîí÷àíèþ öèêëà ñòèðêè). Åñëè

ðèòåëüíîé ñòèðêè

óñòàíîâêè â ïîëîæåíèå

(Stop/

èíäèêàòîð ìèãàåò ÷àñòî, äâåðöó

Reset).

Êíîïêà ïîíèæåíèÿ

îòêðûâàòü íåëüçÿ. Ïîñòîÿííîå

ñêîðîñòè îòæèìà

ñâå÷åíèå èíäèêàòîðà îçíà÷àåò, ÷òî

MAX

4

Èñïîëüçóéòå êíîïêó äëÿ

ìàøèíà ïðèíÿëà çàäàííóþ

ïîíèæåíèÿ ñêîðîñòè îòæèìà ñ

ïðîãðàììó.

1200 äî 600 îá/ìèí äëÿ ïðîãðàìì

1

ñòèðêè õëîï÷àòîáóìàæíûõ è

2

ëüíÿíûõ òêàíåé è ñ 850 äî 600 îá/

3

ìèí äëÿ ïðîãðàìì ñòèðêè

Èíäèêàòîð öèêëà ñòèðêè

ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé.

Ãîðÿùèé èíäèêàòîð îáîçíà÷àåò,

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ

÷òî ðóêîÿòêîé Ñ çàäàí öèêë ñóøêè,

ñðåäñòâ ñ äîïîëíèòåëüíîé

êîòîðûé áóäåò âûïîëíåí ïî

âñòàâêîé äëÿ îòáåëèâàòåëÿ

íàõîäèòñÿ çäåñü .

îêîí÷àíèþ öèêëà ñòèðêè.

3 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ?

Ïðîãðàììû íà âñå ñëó÷àè æèçíè

Òêàíü è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Ïðîãðà-

Òåìïåðàò-

Ìîþùåå-

Ñìÿã÷-

Óäàëåíèå

Äëèòåë-

Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè

ììà

óðà

ñðåäñòâî

èòåëü

ïÿòåí/Îò-

úíîñòú

áåëèâàíèå

öèêëà

èí)

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÒÊ ÀÍ È

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà â òåïëîé âîäå,

ðîñòú²íè, ñêàòåðòè è ò.ä)

1 90°C

◆◆

165

Ñòèðêà ïðè 90°C, ïîëîñêàíèå,

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå

Äåëèêàòí./

Ñòèðêà ïðè 90°C, ïîëîñêàíèå,

2 90°C

◆◆

145

ðîñòú²íè, ñêàòåðòè è ò.ä)

뇞֒.

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþùåå

Äåëèêàòí./

Ñòèðêà ïðè 60°C, ïîëîñêàíèå,

3 60°C

◆◆

130

öâåòíîå áåëúå

뇞֒.

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþùåå

Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå,

4 40°C

◆◆

150

öâåòíîå áåëúå

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è öâåòíîå

Äåëèêàòí./

Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå,

5 40°C

◆◆

95

äåëèêàòíîå áåëúå (ðóáàøêè, òåííèñêè è ïð.)

뇞֒.

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ïîëîñêàíèåòáåëèâàíèå

Äåëèêàòí./

Ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è

◆◆

뇞֒.

îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Îòæèì Ñëèâ è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñóøêà õëîïêîâûõ òêàíåé

Îñòàíîâêà/çàïóñê (Stop/Reset) Ïðåðûâàíèå/îòìåíà ïðîãðàììû

ÑÈÍÒÅÒÈÊ À

Öâåòíàÿ, ëèíÿþùàÿ, ñèëúíî çàãðÿçíåííàÿ

Ñòèðêà ïðè 6C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ

6 60°C

◆◆

Äåëèêàòíàÿ

100

(äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.)

âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì

Öâåòíàÿ, äåëèêàòíàÿ, ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ

Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà

7 40°C

◆◆

Äåëèêàòíàÿ

70

(ëþáàÿ îäåæäà)

ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì

Öâåòíàÿ, äåëèêàòíàÿ, ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ

Ñòèðêà ïðè 30°C, ïîëîñêàíèå è

8 30°C

◆◆

30

(ëþáàÿ îäåæäà)

äåëèêàòíûé îòæèì

Ïîëîñêàíèåòáåëèâàíèå

Ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè

Äåëèêàòíàÿ

äåëèêàòíûé îòæèì

Ñìÿã÷åíèå

Ïîëîñêàíèå, àâòîìàòè÷åñêîå äîáàâëåíèå

ñìÿã÷èòåëÿ, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè

äåëèêàòíûé îòæèì

Îòæèì Ñëèâ è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñóøêà ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé

Îñòàíîâêà/çàïóñê (Stop/Reset) Ïðåðûâàíèå/îòìåíà ïðîãðàììû

ØÅÐÑÒ Ú È Ê ÀØÅÌ È Ð

Ðó÷íàÿ ñòèðêà

Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå è

9 40°C

◆◆

Äåëèêàòíàÿ

45

äåëèêàòíûé îòæèì

Ïîëîñêàíèåòáåëèâàíèå

Äåëèêàòíàÿ

Ïîëîñêàíèå è äåëèêàòíûé îòæèì

Îòæèì Ñëèâ è îêîí÷àòåëúíûé îòæèì

Ñóøêà øåðñòÿíûõ òêàíåé

Îñòàíîâêà/çàïóñê (Stop/Reset) Ïðåðûâàíèå/îòìåíà ïðîãðàììû

ØÅËÊ È ØÒ ÎÐ Û

Îñáî äåëèêàòíûå èçäåëèÿ è òêàíè

Ñòèðêà ïðè 3C, ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ

10 30°C

◆◆

50

(øòîðû, øåëê, âèñêîçà)

âîäîé èëñëèâ

Ïîëîñêàíèå

Ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ âîäîé èëñëèâ

Ñëèâ Ñëèâ

Îñòàíîâêà/çàïóñê Ïðåðûâàíèå/îòìåíà ïðîãðàììû

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÏÓÑÊ

Ñ çàäåðæêîé 12 - 9 - 3 ÷àñ Ïóñê ÷åðåç12 - 9 - 3 ÷àñ

Îñòàíîâêà/çàïóñê Ïðåðûâàíèå/îòìåíà ïðîãðàììû

Äëÿ îòìåíû ïðîãðàììû âûáåðèòå ëþáîé ñèìâîë

(Îñòàíîâêà/çàïóñê) è æäèòå 5 ñåê.

Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ âñåãî ëèøü ñïðàâî÷íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè

(îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà è äð.)

Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

Êëàññ A ïðè 40°C: ïðîãðàììà ñòèðêè ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå, äàþùàÿ õîðîøèå ðåçóëüòàòû.

Âûáåðèòå ïðîãðàììó 4 è òåìïåðàòóðó 40° C è âû ïîëó÷èòå òàêîå æå êà÷åñòâî ñòèðêè, êàê ïðè 60°C, ïðàâäà äëèòåëüíîñòü öèêëà ïðè ýòîì óâåëè÷èòñÿ.

Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà : ïðîãðàììà áûñòðîé ñòèðêè äëÿ ñëàáî çàãðÿçíåííîé îäåæäû. Âûáåðèòå ïðîãðàììó 8 è òåìïåðàòóðó 30°C è ìîæåòå ñòèðàòü

îäåæäó èç ñàìûõ ðàçíûõ òêàíåé (êðîìå øåðñòè è øåëêà) ïðè ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áàðàáàíà 3 êã. Ïðîãðàììà, äëÿùàÿñÿ îêîëî 30 ìèíóò, îòëè÷àåòñÿ

ýêîíîìíûì ðàñõîäîì ýëåêòðîýíåðãèè. Ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ æèäêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì.

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 4

ARGHERITA

M

Ïîëåçíûå ñîâåòû

A.

Êîìáèíèðîâàííàÿ

Ñóøêà

Òèï òêàíè Çàêðóçêà Ìàêñèì-

Âðåìÿ ñóøêè (ìèíóò)

ïðîãðàììà ñòèðêè è

Çàãðóçèòå áåëüå (4 êã - õëîïêîâûå

àëüíàÿ

ñóøêè

òêàíè, ìàêñèìàëüíóþ çàãðóçêó äëÿ

çàãðóçêà

Ýêñòðà-

Ãàðäåð-

Ãëàæåí-

äðóãèõ òêàíåé ñì. òàáëèöó),

(kg)

ñóøêà

îá

èå

Åñëè Âû ñîáèðàåòåñü ïîñòèðàòü è

óáåäèòåñü, ÷òî:

âûñóøèòü áåëüå â êîëè÷åñòâå, íå

Õëîïîê,

Ðàçíîîáð-

- äâåðöà çàêðûòà;

ïðåâûøàþùåì óêàçàííîãî

ëåí

àçíûå

4 145 128 119

- ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïîäêëþ÷åíà

(òàáëèöà À, ãðàôà ÌÀÕ), ñëåäóéòå

èçäåëèÿ

ê ýëåêòðîñåòè;

èíñòðóêöèÿì èç ðàçäåëà Ñòèðêà

Õëîïîê Ìàõðîâûå

- âêëþ÷åíà ïîäà÷à âîäû;

4

(ñì. ñòð. 2, ïàðàãðàô Çàïóñê

ïîëîòåíö-

145 128 119

- êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ L íå

ìàøèíû) è óñòàíîâèòå ðóêîÿòêîé

à è ò.

íàæàòà (íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè OFF).

Ñ âûáðàííóþ ïðîãðàììó ñóøêè,

Õëîïîê Ïðîñòûíè,

2,5 98 92 84

çàòåì íàæìèòå êíîïêó L

ðóáàøêè

(ïîëîæåíèå ON - âêëþ÷åíî).  ýòî

Óñòàíîâèòå ïðîãðàììó

Àêðèë Ïèæàìû,

ñëó÷àå ìàøèíà àâòîìàòè÷åñêè

Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó À â

1656159

íîñêè

ïåðåéäåò ïî îêîí÷àíèþ ïðîãðàììû

ïîëîæåíèå, îòìå÷åííîå ñèìâîëîì

Íåéëîí Íèæíèå

ñòèðêè ê ïðîãðàììå ñóøêè.

ñóøêè , â çàâèñèìîñòè îò òèïà

þáêè,

1656159

òêàíè; âûáåðèòå ïðè ïîìîùè

áåëüå

ðóêîÿòêè Ñ òèï öèêëà ñóøêè,

Åñëè çàãðóçêà áîëüøå

Øåðñòü Ñâèòåðà,

çàòåì âêëþ÷èòå ìàøèíó êíîïêîé

1606060

ðåêîìåíäóåìîé (òàáëèöà À, ãðàôà

ïîëóâåðû

âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ L

ÌÀÕ), çàòåì ñëåäóéòå

(ïîëîæåíèå ON).

èíñòðóêöèÿì èç ðàçäåëà Ñòèðêà

(ñì. ñòð. 2, ïàðàãðàô Çàïóñê

Ïî îêîí÷àíèþ ñóøêè

ìàøèíû).

Âû ìîæåòå âûêëþ÷èòü ìàøèíó

 êîíöå ïðîãðàììû ñòèðêè

íàæàòèåì êíîïêè âêëþ÷åíèÿ/

ðàçäåëèòå áåëüå òàê, ÷òîáû êàæäàÿ

âûêëþ÷åíèÿ L (ïîëîæåíèå OFF),

÷àñòü íå ïðåâûøàëà

êîãäà èíäèêàòîð M áóäåò ìèãàò

ðåêîìåíäóåìîãî êîëè÷åñòâà.

ðåäêî. Òåïåðü ìîæíî îòêðûòü

Òåïåðü, ñëåäóÿ èíñòðóêöèÿì èç

ìàøèíó. Âûíóâ áåëüå èç ìàøèíû,

ðàçäåëà Ñóøêà, âûñóøèòå áåëüå

îñòàâüòå äâåðöó ïðèîòêðûòîé âî

ïî ÷àñòÿì.

èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ

íåïðèÿòíîãî çàïàõà, ïåðåêðîéòå

ïîäà÷ó âîäû.

Öèêë ñóøêè øåðñòè

Âàæíî

Öèêë ñóøêè øåðñòÿíûõ èçäåëèé ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü

Åñëè óñòàíîâëåíà ïðîãðàììà ñóøêè õëîïêîâûõ òêàíåé è

òîëüêî ñîâìåñòíî ñ âûáîðîì îãðàíè÷åííîãî âðåìåíè

óðîâåíü ñóøêè (Ýêñòðà-ñóøêà

, Ãàðäåðîá , Ãëàæåíèå

(150 - 100 - 60 - 40).

), òî âî âðåìÿ ñóøêè áóäåò âêëþ÷àòüñÿ îòæèì.

Åñëè îäèí èç òðåõ óðîâíåé âûáðàí ïî îøèáêå (Ýêñòðà-

ñóøêà

, Ãàðäåðîá , Ãëàæåíèå ), ìàøèíà

àâòîìàòè÷åñêè çàïóñòèò ìàêñèìàëüíî ïðîäîëæèòåëüíûé

öèêë ñóøêè (150 ìèíóò).

Âíèìàíèå

- Ñóøèòü ìîæíî òîëüê áåëüå, âûñòèðàííîå â âîäå.

- Íå ñóøèòå áåëüå, êîòîðîå áûëî îáðàáîòàíî

âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ ðàñòâîðèòåëÿìè (íàïðèìåð,

òðèõëîðýòèëåí).

- Íå ñóøèòå èçäåëèÿ, èìåþùèå îòäåëêó èç âñïåíåííîé

ðåçèíû è àíàëîãè÷íûõ ýëàñòîìåðîâ.

- Óáåäèòåñü, ÷òî â ìàøèíó ïîñòóïàåò âîäà, êîòîðàÿ

íåîáõîäèìà äëÿ êîíäåíñàöèè âëàãè ïî âðåìÿ ñóøêè.

5 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ

Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî

ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò

âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå

è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.

 ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëè-

Âñå ñèìâîëû ðàçäåëÿþòñÿ íà

êà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íå-

ïÿòü ãðóïï:

ñåò î÷åíü âàæíóþ èíôîðìà-

ñòèðêà

, îòáåëèâàíèå ,

öèþ. Âû äîëæíû íàó÷èòü-

ãëàæåíèå

, õèì-

ñÿ ïîíèìàòü ýòè ñèìâîëû,

÷èñòêà

è ñóøêà .

÷òîáû ïðàâèëüíî óõàæè-

âàòü çà îäåæäîé.

Ïîëåçíûå ñîâåòû

Ðóáàøêè âûâåðíèòå íàèçíàíêó ýòî ïîçâî-

ëèò äîáèòüñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå

è ðóáàøêè ïðîñëóæàò äîëüøå.

Îáÿçàòåëüíî âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ.

Ïåðåä ñòèðêîé ñâåðüòåñü ñ ýòèêåòêàìè íà

îäåæäå.

Ïðè çàãðóçêå ìàøèíû ñìåøèâàéòå êðóïíûå

è ìåëêèå ïðåäìåòû îäåæäû.

Òåìïåðàòóðó íàäî âûáèðàòü

ïðàâèëüíî!

Èçó÷èòå ïðåäëàãàåìóþ òàáëèöó, ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü

ñèìâîëüíûå îáîçíà÷åíèÿ. Ýòî ïîìîæåò âàì ëó÷øå óõàæèâàòü

çà ñâîåé îäåæäîé è èñïîëüçîâàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

Ariston Margherita ñ íàèáîëüøèì ýôôåêòîì.

Ñòèðêà Îòáåëèâàíèå Ãëàæåíèå Õèì÷èñòêà Ñóøêà

Âûñîê àÿ

Íîðì-

Äåëèê-

Óìåðåííàÿ

òåìïå-

àëüíàÿ

àòíàÿ

òåìïåðàòóðà

ðàòóðà

c

l

A

Ñòèðêà ïðè

Îòáåëèâàòü òîëüêî

Ãëàäèòü ïðè

Õèì÷èñòêà ñ ëþáûì

Ìàøèííàÿ

95°C

â õîëîäíîé âîäå

max200°C

ðàñòâîðèòåëåì

ñóøêà

P

Õèì÷èñòêà: òîëüêî

Ñòèðêà ïðè

Ãëàäèòü ïðè

ïåðõëîðèä, áåíçèí,

Íåëüçÿ ñóøèòü â

60°C Íå îòáåëèâàòü

max150°C

ñïèðò, R111 è R113

ìàøèíå

F

Ñòèðêà ïðè

Ãëàäèòü ïðè

Õèì÷èñòêà: áåíçèí,

Ñóøèòü

40°C

max110°C

ñïèðò è R113

ðàñïðàâëåííûì

Ñòèðêà ïðè

Íå ïîäâåðãàòü

Ñóøèòü íà

30°C Íå ãëàäèòü

õèì÷èñòêå

âåðåâêå

Ðó÷íàÿ

Ñóøèòü íà

ñòèðêà

ïëå÷èêàõ

Íå ñòèðàòü

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 6

ARGHERITA

M

Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü

Íå ñòèðàéòå â ìàøèíå.

×òî è ñêîëüêî âåñèò?

Îòïóñê: âûêëþ÷èòå

- âåòõèå, íåïðî÷íûå è íå-

1 ïðîñòûíÿ: 400-500 ã

ýëåêòðîïðèáîðû.

æíûå âåùè. Åñëè âñå-òàêè

1 íàâîëî÷êà: 150-200 ã

Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü

òðåáóåòñÿ ïîñòèðàòü ýòè âåùè

1 ñêàòåðòü: 400-500 ã

ïîëüçîâàòüñÿ ñòèðàëüíîé ìà-

â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ â

1 õàëàò: 900-1200 ã

øèíîé äîñòàòî÷íî äîëãîå

ëüíÿíîé ìåøî÷åê;

1 ïîëîòåíöå: 150-200 ã

âðåìÿ (íàïðèìåð, âî âðåìÿ

- ãëóáîêî îêðàøåííûå âåùè

îòïóñêà), òî âûêëþ÷èòå åå èç

âìåñòå ñ áåëûìè âåùàìè.

Òåííèñêè è áóìàæíûå

ýëåêòðîñåòè, ïåðåêðîéòå êðàí

ñâèòåðà, îêðàøåííûå èëè ñ

ïîäà÷è âîäû è îñòàâüòå

Íå ïðåâûøàéòå

íàäïèñÿìè, ïðè ñòèðêå ëó÷øå

äâåðöó ñëåãêà ïðèîòêðûòîé,

ðåêîìåíäîâàííûå íîðìû

âûâîðà÷èâàòü íàèçíàíêó.

÷òîáû âíóòðè ìàøèíû íå

çàãðóçêè.

Ãëàäèòü òîëüêî ñ âíóòðåííåé

ñêàïëèâàëñÿ íåïðèÿòíûé

Åñëè âû õîòèòå äîáèòüñÿ

ñòîðîíû.

çàïàõ.

íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèð-

êè, íå ïåðåãðóæàéòå ìàøèíó.

Êîìáèíåçîíû.

Øåðñòü

Íîðìû çàãðóçêè ñóõîãî

Ìîäíûå êîìáèíåçîíû èìåþò

áåëüÿ ïðèâåäåíû íèæå:

Äëÿ äîñòèæåíèÿ

ìíîæåñòâî øíóðêîâ,

Ïðî÷íûå òêàíè:

íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ

ðåìåøêîâ è çàìêîâ, êîòîðûå

5,5 êã (ìàêñèìóì)

ðåêîìåíäóåì íå çàãðóæàòü

ìîãóò ïîâðåäèòü áàðàáàí

Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè:

áîëåå 1 êã áåëüÿ è

ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ìåëêèå

2,5 êã (ìàêñèìóì)

èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå

äåòàëè îäåæäû âî âðåìÿ

Äåëèêàòíûå òêàíè:

ïîðîøêè äëÿ ñòèðêè

ñòèðêè ðåêîìåíäóåòñÿ

2 êã (ìàêñèìóì)

ïîìåñòèòü â îòäåëüíûé ìå-

øåðñòÿíûõ èçäåëèé.

Øåðñòü:

øî÷åê èëè ïîëîæèòü âî âíóò-

1 êã (ìàêñèìóì)

ðåííèé êàðìàí.

Ñòèðàòü ìîæíî ïðàêòè÷åñêè âñå

Çàíàâåñêè è øòîðû.

Ñòåãàíûå îäåÿëà è âåò-

Ïàðóñèíîâûå òóôëè.

Çàíàâåñêè è øòîðû îáû÷íî

ðîíåïðîíèöàåìûå êóðòêè.

Ïàðóñèíîâûå òóôëè ïðåäâà-

ñèëüíî ìíóòñÿ. ×òîáû ýòîãî

 ìàøèíå ìîæíî ñòèðàòü

ðèòåëüíî î÷èñòèòå îò ãðÿçè è

èçáåæàòü, ñëîæèòå èõ àêêó-

ïóõîâûå îäåÿëà è êóðòêè, ïðè

ñòèðàéòå ñ ïðî÷íûìè òêàíÿìè

ðàòíî è ïîëîæèòå â íàâîëî÷-

ýòîì íå ñëåäóåò çàãðóæàòü

èëè äæèíñàìè, åñëè

êó. Ñòèðàéòå îòäåëüíî,

áîëåå 2-3 êã èçäåëèé ñðàçó.

ïîçâîëÿåò öâåò. Íå ñòèðàéòå

óáåäèâøèñü, ÷òî âåñ íå ïðå-

Ïîëîñêàíèå âûïîëíèòå 1-2

ñ áåëûìè âåùàìè.

âûøàåò ïîëîâèíû ðåêîìåí-

ðàçà, îòæèì ïðîèçâîäèòå íà

äóåìîé íîðìû çàãðóçêè.

ïîíèæåííîé ñêîðîñòè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ñóùåñòâó-

åò ïðîãðàììà 10, êîòîðàÿ àâ-

òîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àåò

ðåæèì îòæèìà.

EXCLUSIVE

Cashmere Gold: äåëèêàòíîñòü ðó÷íîé ñòèðêè

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, îòìå÷åííàÿ The Woolmark Company.

Ïðîãðàììà Cashmere Gold

ýòèêåòêå hand wash

(90 îá./ìèí) íå ðàçðóøàåò

áûëà ðàçðàáîòàíà äëÿ ìà-

(òîëüêî äëÿ ðó÷íîé

òîíêèå âîëîêíà òêàíè äàæå

øèííîé ñòèðêè

ñòèðêè). Êîìïàíèÿ

âî âðåìÿ ïîëîñêàíèÿ.

äåëèêàòíûõ èçäåëèé èç

Woolmark, êðóïíåéøèé

Ïîëüçóéòåñü ïðîãðàììîé 9

òîíêîé øåðñòè.

ïðîèçâîäèòåëü øåðñòÿíûõ

äëÿ ñòèðêè îäåæäû ñ ñèìâî-

Ïðîãðàììà ñòèðêè

èçäåëèé, âïåðâûå

ëîì ðó÷íîé ñòèðêè (òàç ñ

øåðñòè, èçîáðåòåííàÿ

îäîáðèëà öèêë äåëèêàòíîé

âîäîé è ðóêà).

Merloni Elettrodomestici,

ñòèðêè äëÿ òêàíåé,

Äëÿ ëó÷øåãî óõîäà çà

áûëà ïðîòåñòèðîâàíà è

êîòîðûå ðàíüøå ìîæíî

øåðñòÿíûìè âåùàìè, ìû

îäîáðåíà êîìïàíèåé

áûëî ñòèðàòü òîëüêî

ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü

Woolmark, äëÿ ñòèðêè

âðó÷íóþ. (M.00221)

ñïåöèàëüíûå ïîðîøêè.

èçäåëèé ñ ìàðêèðîâêîé íà

Íèçêîîáîðîòíûé áàðàáàí

7 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

Äëÿ êà÷åñòâà ñòèðêè ýòî âàæíî

Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ

Ïåðâûé ñåêðåò ñàìûé ïðîñòîé ðàñïðåäåëèòåëü

Îòäåëåíèå 1:

ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ

îòêðûâàåòñÿ íàðóæó.

MAX

4

ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè

(ïîðîøîê)

Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà

Æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî çà-

Îòäåëåíèå 2:

ìîþùèõ ñðåäñòâ è äîáàâîê

ëèâàåòñÿ â îòäåëåíèå 2 çà íåïîñ-

ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè

îáû÷íî óêàçûâàåòñÿ èçãî-

ðåäñòâåííî ïåðåä ïóñêîì

1

(ïîðîøîê èëè æèäêîå)

òîâèòåëåì íà óïàêîâêå ïðîäóê-

ìàøèíû.

2

3

Îòäåëåíèå 3:

öèè. Ïðè çàïîëíåíèè ðàñïðåäå-

Ïîìíèòå, ÷òî æèäêèå ìîþùèå

Äîáàâêè (ñìÿã÷èòåëè,

ëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ

ñðåäñòâà ïðèãîäíû äëÿ ñòèðêè

àðîìàòèçàòîðû è ïð.)

ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îáúåì ïðåä-

ïðè òåìïåðàòóðå äî 60°Ñ è äëÿ

Îòäåëåíèå 4:

Îòáåëèâàòåëü è äåëèêàòíûé

ñòîÿùåé ñòèðêè, æåñòêîñòü

ïðîãðàìì, íå ïðåäóñìàòðèâàþ-

îòáåëèâàòåëü

âîäû è ñòåïåíü çàãðÿçíåííîñòè

ùèõ ïðåäâàðèòåëüíóþ ñòèðêó.

áåëüÿ. Â äàëüíåéøåì, ïðèîáðå-

Ñóùåñòâóþò ïîðîøêè è æèäêèå

òÿ íåêîòîðûé îïûò, Âû ñìîæå-

ìîþùèå ñðåäñòâà â ñïåöèàëü-

òå ñàìè îïðåäåëÿòü, êàêîå êîëè-

íûõ êîíòåéíåðàõ, êîòîðûå

Îòáåëèâàíèå è êíîïêà

÷åñòâî ìîþùèõ ñðåäñòâ è

çàêëàäûâàþòñÿ ïðÿìî â áàðàáàí.

äîáàâîê òðåáóåòñÿ â òîì èëè

Äåéñòâóéòå ñîãëàñíî

«Óäàëåíèå ïÿòåí»

èíîì ñëó÷àå. Ýòî óæå áóäåò âàø

èíñòðóêöèè íà óïàêîâêå ýòèõ

ñîáñòâåííûé ñåêðåò.

ñðåäñòâ.

Ëîòîê 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ

Ïåðåä çàïîëíåíèåì ìîþùèì

Íå ïîëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè,

âñòàâëÿåòñÿ â îòäåëåíèå 1

ñðåäñòâîì îòäåëåíèÿ ïðåäâàðè-

ïðåäíàçíà÷åííûìè òîëüêî äëÿ

ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ

òåëüíîé ñòèðêè 1 óáåäèòåñü, ÷òî

ðó÷íîé ñòèðêè, ïîñêîëüêó

ñðåäñòâ. Íå çàïîëíÿéòå ëîòîê 4

MAX

îòäåëåíèå 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ â

îáèëüíîå ïåíîîáðàçîâàíèå ìî-

âûøå îòìåòêè max (ñì. ðèñó-

íåì íå óñòàíîâëåíî.

æåò âûâåñòè èç ñòðîÿ ñòèðàëü-

íîê).

Íå ïåðåïîëíÿéòå îïîëàñêèâàòå-

íóþ ìàøèíó.

Ïðè îòáåëèâàíèè ðåæèì ïðåä-

ëÿìè îòäåëåíèå 3 âûøå

 ñêîðîì âðåìåíè îæèäàåòñÿ

âàðèòåëüíîé ñòèðêè íå

MAX

ðåøåòêè.

ïîÿâëåíèå ìîþùèõ ñðåäñòâ,

òðåáóåòñÿ. Îáû÷íûé îòáåëèâà-

Äåéñòâóÿ ïî ïðîãðàììå, ìàøè-

ïðåäíàçíà÷åííûõ è äëÿ ðó÷íîé,

òåëü ïðèìåíÿþò ïðè ñòèðêå

íà ñàìà ïîäàåò äîáàâêè

è äëÿ ìàøèííîé ñòèðêè.

ïðî÷íûõ áåëûõ òêàíåé; äåëèêàò-

ìîþùèõ ñðåäñòâ â âîäó.

 çàêëþ÷åíèå åùå îäèí ñåêðåò:

íûé îòáåëèâàòåëü ìîæíî èñ-

ïðè ñòèðêå â õîëîäíîé âîäå

ïîëüçîâàòü äëÿ öâåòíûõ, ñèíòå-

óìåíüøàéòå êîëè÷åñòâî

Ïðè îòáåëèâàíèè ïîëüçóéòåñü

òè÷åñêèõ è øåðñòÿíûõ òêàíåé.

ìîþùåãî ñðåäñòâà, òàê êàê â

êíîïêîé óäàëåíèÿ ïÿòåí. Åñëè

Îòáåëèâàíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â

õîëîäíîé âîäå îíî ðàñòâîðÿåò-

îòáåëèâàíèå âûïîëíÿåòñÿ êàê

ïðîãðàììàõ ñòèðêè øåëêîâûõ

1

ñÿ ëó÷øå, ÷åì â òåïëîé.

îòäåëüíûé öèêë, çàïîëíèòå îò-

òêàíåé è â ñïåöèàëüíûõ ïðî-

äåëåíèå 4 îòáåëèâàòåëåì,

ãðàììàõ (ñì. ñ. 4).

íàæìèòå êíîïêó I (óäàëåíèå ïÿ-

òåí), âêëþ÷èòå ìàøèíó, çàòåì

âûáåðèòå îäèí èç ñèìâîëîâ

, ñîîòâåòñòâóþùèé òèïó òêàíè.

Åñëè òðåáóåòñÿ îïîëîñíóòü ðàñïðåäåëè-

òåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, ïðèïîäíèìèòå è

Åñëè îòáåëèâàíèå âêëþ÷åíî â

èçâëåêèòå åãî êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

îáû÷íûé öèêë ñòèðêè, çàïîëíè-

2

Ïîñòàâüòå ðàñïðåäåëèòåëü ïîä ñòðóþ

òå îòäåëåíèÿ ìîþùèì

âîäû íà íåñêîëüêî ìèíóò.

ñðåäñòâîì è äîáàâêàìè, íàæìè-

òå êíîïêó I (óäàëåíèå ïÿòåí),

óñòàíîâèòå íåîáõîäèìóþ

Ýêîíîìíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

Êàê ñíèçèòü ðàñõîäû

ïðîãðàììó è âêëþ÷èòå ìàøèíó.

áûòîâûõ ïðèáîðîâ íå íàíîñèò

óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ

Ñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ìàøèíó, ýòèì âû ñýêîíîìèòå ýëåêòðîýíåðãèþ, âîäó,

ìîþùèå ñðåäñòâà è âðåìÿ. Íàïðèìåð, ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò

íà 50% ìåíüøå, ÷åì ïðè çàãðóçêå íàïîëîâèíó.

ÍÓÆÍÀ ËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÑÒÈÐÊÀ?

Ïðîãðàììû ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íóæíû òîëüêî äëÿ ñèëüíî çàãðÿçíåííîãî áåëüÿ!

Îòêàç îò ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ñáåðåæåò ìîþùèå ñðåäñòâà, âîäó è çàòðàòû ýëåêòðî-

ýíåðãèè íà 5-15%, íå ãîâîðÿ óæå î âàøåì ëè÷íîì âðåìåíè.

ÒÀÊ ËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÃÎÐß×Àß ÂÎÄÀ?

Ïåðåä ñòèðêîé çàìî÷èòå áåëüå, îáðàáîòàéòå ïÿòíà ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè, è âàì íå

°

ïîòðåáóåòñÿ ñëèøêîì ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ñòèðêà ïðè 60

Ñ ñïîñîáíà ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåê-

òðîýíåðãèè.

ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÎÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÓØÊÈ ...

Ïîñëå îòæèìà áåëüÿ íà âûñîêèõ îáîðîòàõ ñóøêà áåëüÿ ïîéäåò áûñòðåå.

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 8

ARGHERITA

M

Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå

Ðàçáåðèòåñü ñ ïðîáëåìîé ñàìè...

Âîçìîæíî âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòüþ, íî íå òîðîïèòåñü âûçûâàòü

ìàñòåðà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âû ñàìè ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîüáëåìû

Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ.

n

Íàæàòà ëè êíîïêà âêëþ-

÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ

n

Âñòàâëåíà ëè âèëêà â ðî-

Ãäå æå âîäà â ìàøèíå?

(On/Off)? Åñëè êíîïêà íà-

çåòêó? Âû ìîãëè âûêëþ-

æàòà, íî ìàøèíà âñå æå íå

Ïðîñòî: ñ íîâîé òåõíîëîãèåé Ariston âû çàòðàòèòå

÷èòü ìàøèíó íà âðåìÿ

âêëþ÷àåòñÿ, òî, çíà÷èò,

âîäû äâà ðàçà ìåíüøå, à ýôôåêò îò ñòèðêè áóäåò

÷èñòêè.

áûë çàäàí ïðîãðàììíûé

â äâà ðàçà âûøå!

n

Íå îòêëþ÷åíî ëè ýëåêòðè-

ïóñê (ïî òàéìåðó).

÷åñòâî? Èç-çà ïåðåãðóçêè

Âîò ïî÷åìó âû íå ìîæåòå

n

Ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâ-

ìîã ñðàáîòàòü àâòîìàò

âèäåòü âîäó ÷åðåç äâåðöó:

ëåíà ðó÷êà ïðîãðàììíî-

ýëåêòðîñåòè. Íå èñêëþ÷å-

åå î÷åíü ìàëî. Ýòî

ãî ïóñêà? Ïðîâåðüòå (íà

íî, ÷òî â âàøåì ðàéîíå

çàáîòà îá îêðóæàþùåé

òåõ ìàøèíàõ, ãäå òàêàÿ

ïðîèçîøëà êàêàÿ-òî àâà-

ñðåäå áåç îòêàçà îò

ðó÷êà åñòü).

ðèÿ.

ìàêñèìàëüíîé ÷èñòîòû.

n

Îòêðûò ëè êðàí ïîäà÷è

n

Çàêðûòà ëè äâåðöà

È âäîáàâîê êî âñåìó,

âîäû? Ìàøèíà, íå çàïîë-

ìàøèíû? Ñòèðàëüíàÿ

âû ýêîíîìèòå

íåííàÿ âîäîé, íå ìîæåò

ìàøèíà ñ ñóøêîé íå ìîæåò

âêëþ÷èòüñÿ. Ýòî ñäåëàíî

ýëåêòðè÷åñòâî.

áûòü âêëþ÷åíà, åñëè

èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñ-

äâåðöà îòêðûòà. Ýòî ñäåëà-

íîñòè.

íî èç ñîîáðàæåíèé

Âðàùàåòñÿ ïåðåêëþ-

áåçîïàñíîñòè.

÷àòåëü ïðîãðàìì.

n

Ïîäîæäèòå, ïîêà íàñîñ

îòêà÷àåò âîäó, âûêëþ÷è-

òå ìàøèíó,âûáåðèòå

îäèí èç ñèìâîëîâ Îñòà-

íîâ/ïóñê

l

, çàòåì âêëþ-

Ìàøèíà íå çàëèâàåò

÷èòå ìàøèíó. Åñëè

âîäó.

âðàùåíèå ïåðåêëþ÷àòåëÿ

íå ïðåêðàùàåòñÿ, îáðàòè-

n

Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäè-

òåñü â ñåðâèñíûé öåíòð çà

íåí øëàíã?

ïîìîùüþ.

n

Íå ïåðåêðûòà ëè ïîäà÷à

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

âîäû â äîìå? Âîçìîæíî,

â âàøåì äîìå èëè ïîáëè-

çîñòè âåäåòñÿ ðåìîíò è

Çàêðûâàéòå êðàí ïîñëå

Ïðè ÷èñòêå îñòàâüòå

âîäîñíàáæåíèå âðåìåííî

êàæäîé ñòèðêè.

ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

îòêëþ÷åíî.

ïîäêëþ÷åííîé

Îãðàíè÷üòå

n

Äîñòàòî÷íî ëè äàâëåíèå â

ê ñåòè.

èñïîëüçîâàíèå

Âî âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ

âîäîïðîâîäå? Âîçìîæíî,

Ìàøèíà çàëèâàåò è ñëè-

ãèäðàâëè÷åñêîé

ìàøèíà âñåãäà äîëæíà

íåèñïðàâåí àâòîêëàâ.

âàåò âîäó îäíîâðåìåííî.

ñèñòåìû ìàøèíû,

áûòü îòêëþ÷åíà îò ñåòè.

n

Íå çàñîðåí ëè ôèëüòð?

n

Íå ñëèøêîì ëè íèçêî ðàñ-

êîãäà íèêîãî íåò äîìà

Ôèëüòð íà çàëèâíîì

ýòèì âû óìåíüøèòå

Èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè

ïîëîæåí ñëèâíîé øëàíã?

øëàíãå ìîæåò áûòü çàáèò

è àêòèâíûå àáðàçèâû.

îïàñíîñòü ïðîòå÷êè.

Êîíåö øëàíãà äîëæåí

Íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå

èçâåñòêîâûìè ÷àñòèöàìè

íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 60-

ðàñòâîðèòåëè èëè àáðà-

èëè ìóñîðîì, îñòàâøèì-

Îñòàâëÿéòå äâåðöó â

100 ñì.

çèâû äëÿ ÷èñòêè âíåøíèõ

ñÿ ïîñëå ðåìîíòà âîäî-

ïðèîòêðûòîì

n

Íå îêàçàëñÿ ëè êîíåö

è ðåçèíîâûõ ÷àñòåé

ïðîâîäà.

ïîëîæåíèè, ÷òîáû â

øëàíãà â âîäå?

ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

n

Íå ïåðåæàò ëè øëàíã ïî-

ìàøèíå íå

n

Èìååòñÿ ëè îòâîäíàÿ

Íå çàáîòüòåñü

äà÷è âîäû? Ïðîñëåäèòå,

ñêàïëèâàëñÿ

òðóáêà â ñëèâíîé ñèñòåìå?

î ðàñïðåäåëèòåëå

êàê ïðîëîæåí øëàíã, íåò

íåïðèÿòíûé çàïàõ.

n

Åñëè ïîïûòêè óñòðàíèòü

ìîþùèõ ñðåäñòâ.

ëè èçãèáîâ è ïåðåëîìîâ.

íåèñïðàâíîñòü íå óâåí÷à-

Ñúåìíûé ðàñïðåäåëèòåëü

Âíåøíèå ïàíåëè

ëèñü óñïåõîì, âûêëþ÷èòå

ìîæíî ëåãêî ïðîìûòü ïîä

ìàøèíû ïðîòèðàéòå

ìàøèíó, ïåðåêðîéòå âîäó

ïðîòî÷íîé âîäîé.

ñ áîëüøîé

è îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé

Óåçæàÿ íàäîëãî,

îñòîðîæíîñòüþ. Êîðïóñ

öåíòð çà ïîìîùüþ.

íå âñïîìíèòå î ìàøèíå.

ìàøèíû è ðåçèíîâûå

n

Íà âåðõíèõ ýòàæàõ çäà-

Ïåðåä îòúåçäîì âñåãäà

äåòàëè ïðîòèðàéòå

íèé ìîæåò ñêàçàòüñÿ òàê

ïðîâåðÿéòå, ÷òî ñòèðàëü-

÷èñòîé òêàíüþ,

íàÿ ìàøèíà îòêëþ÷åíà è

íàçûâàåìûé ñèôîííûé

ñìî÷åííîé â òåïëîé

çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.

ýôôåêò. Äëÿ åãî óñòðàíå-

âîäå ñ ìûëîì.

íèÿ óñòàíàâëèâàþò ñïå-

öèàëüíûé àíòèñèôîí.

9 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

n

Íå ïåðåæàò ëè ñëèâíîé

n

Äîñòàòî÷åí ëè çàçîð

øëàíã? Ïðîñëåäèòå, êàê

ìåæäó ìàøèíîé, ñòåíîé

ïðîëîæåí øëàíã, íåò ëè

è îêðóæàþùèìè ïðåä-

èçãèáîâ è ïåðåëîìîâ.

ìåòàìè? Åñëè ýòî íå

n

Íåò ëè çàñîðîâ â êàíàëè-

âñòðàèâàåìàÿ ìîäåëü, òî

çàöèè? Â êàêîì ñîñòÿíèè

åé íåîáõîäèìî

óäëèíèòåëü ñëèâíîãî

îáåñïå÷èòü íåêîòîðîå

Èçáûòî÷íîå

Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå

øëàíãà? Íåñòàíäàðòíûé

ïðîñòðàíñòâî (íåñêîëüêî

ïåíîîáðàçîâàíèå.

âîäû è îòæèìå.

óäëèíèòåëü ìîæåò çàäåð-

ñàíòèìåòðîâ) äëÿ ïåðåìå-

n

Ïîäõîäèò ëè ìîþùåå

æèâàòü âîäó.

ùåíèé âî âðåìÿ îòæèìà.

n

Ïðåäïîëàãàåò ëè âûáðàí-

ñðåäñòâî äëÿ äàííîé ìà-

íàÿ ïðîãðàììà àâòîìàòè-

øèíû? Ïðîâåðüòå, åñòü

÷åñêèé ñëèâ?  íåêîòîðûõ

óïàêîâêå íàäïèñü: Äëÿ

ïðîãðàììà ñëèâ âûïîë-

ìàøèííîé ñòèðêè èëè

íÿåòñÿ âðó÷íóþ.

Äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé

n

Âêëþ÷åí ëè ðåæèì îñòà-

ñòèðêè.

íîâêè ñ âîäîé â ìàøèíå?

n

Ïðàâèëüíî ëè âû äîçèðó-

Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäïîëàãà-

åòå ìîþùåå ñðåäñòâî? Ïå-

åò ðó÷íîé ñëèâ âîäû èç

Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè

Ïðîòå÷êè.

ðåäîçèðîâêà ìîþùåãî íå

ìàøèíû.

îòæèìå.

n

Ïëîòíî ëè çàòÿíóòî ìå-

òîëüêî óõóäøàåò êà÷å-

n

Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé íà-

n

Ñíÿòû ëè òðàíñïîðòèðî-

òàëëè÷åñêîå êîëüöî íà

ñòâî ñòèðêè, íî è ìîæåò

ñîñ? Äëÿ ïðîâåðêè çàê-

êîíöå çàëèâíîãî øëàíãà?

âî÷íûå îãðàíè÷èòåëè?

ïðèâåñòè ê ïîëîìêå

ðîéòå êðàí, âûêëþ÷èòå

Çàêðîéòå êðàí, âûêëþ÷è-

Ñì. èíñòðóêöèè ïî óñòà-

ìàøèíû.

ìàøèíó èç ñåòè, äàëåå

íîâêå ìàøèíû íà ñëåäó-

òå ìàøèíó èç ñåòè, ïîäòÿ-

ñì. èíñòðóêöèè íà ñ. 12.

íèòå êîëüöî ðóêàìè áåç

þùåé ñòðàíèöå.

Ìàøèíà íå ñóøèò.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûçî-

îñîáûç óñèëèé.

n

Õîðîøî ëè âûðîâíåíà ìà-

âèòå ñïåöèàëèñòà ñåðâèñ-

øèíà? Ðåãóëÿðíî ïðîâå-

n

Íåò ëè çàñîðà â ðàñïðå-

Óáåäèòåñü, ÷òî:

íîãî öåíòðà.

äåëèòåëå ìîþùèõ

ðÿéòå ãîðèçîíòàëüíîñòü

Âèëêà âñòàâëåíà â ðîçåòêó; â

ñðåäñòâ? Èçâëåêèòå ðàñ-

óñòàíîâêè ìàøèíû. Îò-

äîìå íå îòêëþ÷åíî

ðåãóëèðóéòå ïîëîæåíèå

ïðåäåëèòåëü è ïðîìîéòå

ýëåêòðè÷åñòâî; äâåðöà

åãî â ïðîòî÷íîé âîäå.

íîæåê ìàøèíû.

çàêðûòà ïëîòíî; íå óñòàíîâëåí

Íå ïîëüçóéòåñü

n

Íàäåæíî ëè çàêðåïëåí

îòëîæåííûé ñòàðò (åñëè â

óñëóãàìè ëèö, íå

ñëèâíîé øëàíã? Çàêðîéòå

âàøåé ìàøèíå åñòü òàêàÿ

óïîëíîìî÷åííûõ

êðàí, âûêëþ÷èòå ìàøèíó

ôóíêöèÿ); ðóêîÿòêà âûáîðà

Ïðîèçâîäèòåëåì.

èç ñåòè, ïîäòÿíèòå ñîåäè-

ïðîãðàìì À íàõîäèòñÿ â

Ïðè ðåìîíòå

íåíèå.

ïîëîæåíèè

(Stop/Reset);

òðåáóéòå

ðóêîÿòêà âûáîðà ïðîãðàìì Ñ

èñïîëüçîâàíèÿ

íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè 0.

îðèãèíàëüíûõ

çàïàñíûõ ÷àñòåé.

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå

ðåçóëüòàòû ñóøêè.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Óáåäèòåñü, ÷òî:

Íåò ïðîáëåì ñî ñëèâîì, íå

ìîäåëü AL 128 D

çàñîðåí ñëèâíîé íàñîñ,

ðàìåðû øèðèíà 59,5 ñì

ïðàâèëüíî âûáðàíî âðåìÿ

âûñîòà 85 ñì

ñóøêè è ðåêîìåíäóåìûå

ãëóáèíà 53,5 ñì

îáúåìû çàãðóçêè; êðàí ïîäà÷è

çàãðóçêà îò 1 äî 5,5 êã íà ïðîãðàììàõ ñòèðêè; îò 1 äî 4 êã íà ïðîãðàììàõ ñóøêè

âîäû îòêðûò.

ýëåêòðè÷åñêèå

íàïðÿæåíèå 220/230, ÷àñòîòà 50 Ãö

ïàðàìåòðû

max ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 1850 Âò

Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðî-

ãèäðàâëè÷åñêèå

max äàâëåíèå 1 MÏa (10 áað)

äîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îá-

ïàðàìåòðû

min äàâëåíèå 0,05 MÏa (0,5 áað)

ðàçîì, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíûì

îáúåì áàðàáàíà 46 ë

öåíòðîì, îáñëóæèâàþùèì

ñêîðîñòü

äî 1200 îá/ìèí

ïðîäóêöèþ ìàðêè Ariston, è íå çà-

îëòæèìà

áóäüòå ñîîáùèòü ñëåäóþùóþ

Ñîîòâåòñòâèå

Ñòèðêà: çàãðóçêà 5 êã;

èíôîðìàöèþ:

ïðîãðàìì

Ñóøêà: çàãðóçêà 2,5 êã, ðóêîÿòêà Ñ óñòàíîâëåíà â ïîçèöèþ .

õàðàêòåð íåèñïðàâíîñòè;

óïðàâëåíèÿ

ìîäåëü ñòèðàëüíîé

íîðìàì I EC 456

ìàøèíû (Mod. ...);

Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì:

çàâîäñêîé íîìåð (S/N...).

-73/23 ÅÅÑ îò 19.02.73 (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè

Ýòè äàííûå óêàçàíû â òàáëè÷êå íà

-89/336 ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è ïîñëåäóþùèå

ìîäèô èêà öèè

çàäíåé ñòåíêå âàøåé ñòèðàëüíîé

ìàøèíû.

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 10

ARGHERITA

M

Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà

Margherita

â âàøåì äîìå

Ïîçàáîòüòåñü î ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé

ìàøèíû, è ó âàñ íå áóäåò ìíîãèõ ïðîáëåì.

Ðàñïàêóéòå ìàøèíó. Óáåäèòåñü â

îòñóòñòâèè âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé.

Åñëè ó âàñ âîçíèêëè êàêèå-òî ñîìíå-

íèÿ, íå âêëþ÷àéòå ìàøèíó íåìåä-

ëåííî ñâÿæèòåñü ñ êâàëèôèöèðîâàí-

íûì óïîëíîìî÷åííûì ñïåöèàëèñòîì.

Íà âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè ïîäâèæ-

íûå óçëû ìàøèíû êðåïÿòñÿ ÷åòûðü-

Ðåãóëèðóåìûå ïåðåäíèå íîæêè.

ìÿ âèíòàìè ÷åðåç çàäíþþ ñòåíêó.

Ïîäêëþ÷åíèå

ê âîäîïðîâîäíîé ñåòè

Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êà-

Äàâëåíèå âîäû â âîäîïðîâîäå

Ïðèñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã ê

íàëèçàöèþ, íà âåðõíèõ ýòàæàõ

äîëæíî íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ,

òðóáîïðîâîäó êàíàëèçàöèîííîé

ìîæåò ñîçäàòüñÿ ñèôîííûé ýô-

óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîé

ñèñòåìû èëè ïîâåñüòå åãî êîíåö íà

ôåêò ìàøèíà îäíîâðåìåííî

òàáëè÷êå íà çàäíåé ïàíåëè

êðàé ðàêîâèíû èëè âàííû. Øëàíã

ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðå-

ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Íàâåðíèòå çà-

íå äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ. Âåðõíÿÿ

Òðàíñïîðòèðîâî÷íûå âèíòû äîëæ-

äîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà

ëèâíîé øëàíã íà âûâîä âîäîïðî-

òî÷êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà

íû áûòü óäàëåíû äî òîãî, êàê âû

íà ñëèâíîì øëàíãå óñòàíàâëèâàåò-

âîäà, èìåþùèé íàðóæíóþ ðåçüáó

ðàñïîëàãàòüñÿ íà âûñîòå 60-100 ñì.

íà÷íåòå ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé. Îá-

ñÿ àíòèñèôîí (ïðîäàåòñÿ â õîçÿé-

3/4 äþéìà, è ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü

Åñëè íåîáõîäèìî çàêðåïèòü êîíåö

ðàçîâàâøèåñÿ îòâåðñòèÿ çàêðîéòå

ñòâåííûõ ìàãàçèíàõ).

ñîåäèíåíèÿ. Ñîåäèíåíèå óïëîòíÿ-

øëàíãà íà âûñîòå íèæå 60 ñì, òî

ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè (âõîäÿò

åòñÿ ðåçèíîâîé ïðîêëàäêîé,

çàôèêñèðóéòå ñëèâíîé øëàíã íà çàä-

â êîìïëåêò ïîñòàâêè ìàøèíû).

Ýëåêòðè÷åñêèå

ñîâìåùåííîé ñ ôèëüòðîì.

íåé ñòåíêå êîðïóñà ìàøèíû ñ ïî-

Âíèìàíèå! Çàêóïîðèòå ïðîáêîé

ñîåäèíåíèÿ

ìîùüþ çàæèìà.

(âõîäÿùåé â êîìïëåêò) 3

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû â ñåòü

îòâåðñòèÿ, â êîòîðûõ áûëà

óáåäèòåñü, ÷òî:

ðàçìåùåíà âèëêà è êîòîðûå

1) Ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåò-

ðàñïîëîæåíû íà çàäíåé ÷àñòè

A

ñòâóþò ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå,

ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ñíèçó.

óêàçàííîé â òàáëè÷êå íà çàäíåé

ñòåíêå ìàøèíû, à òàêæå îòâå÷àþò

òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ ñòàí-

A

Ôèëüòð íà ðåçèíîâîì øëàíãå.

äàðòîâ.

Êðþê, èñïîëüçóåìûé äëÿ êðåïëåíèÿ

Åñëè ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ

2) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íàõîäèòñÿ

øëàíãà íà âûñîòå íèæå 60 ñì.

â ïðåäåëàõ, óêàçàííûõ â òàáëè÷êå

ê íîâîìó âîäîïðîâîäó èëè ê

íà çàäíåé ñòåíêå ìàøèíû.

âîäîïðîâîäó, êîòîðûé äîë-

Åñëè øëàíã âñòàâëÿåòñÿ â ñëèâ

3) Ðîçåòêà è âèëêà äîëæíû áûòü

ãî íå èñïîëüçîâàëñÿ, òî ïå-

ðàêîâèíû èëè âàííîé, èñïîëüçóéòå

îäíîãî òèïà.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå

ðåä ïîäêëþ÷åíèåì øëàíãà

ïëàñòèêîâóþ íàïðàâëÿþùóþ, êî-

Äåòàëü À íå óäàëÿåòñÿ

çàìåíèòå ðîçåòêó èëè âèëêó, íî íè

îòêðîéòå êðàí è ñëåéòå ãðÿç-

òîðàÿ áóäåò äåðæàòü êîíåö øëàíãà

â êîåì ñëó÷àå íå ïîëüçóéòåñü ïå-

íóþ âîäó. Ýòî ïðåäîõðàíèò

ñòðîãî âíèç è ïðåäîòâðàòèò ðàç-

Âûðàâíèâàíèå

ðåõîäíèêàìè.

ìàøèíó îò ïîâðåæäåíèé.

áðûçãèâàíèå âîäû.

4) Âñå ýëåêòðè÷åñêèå äîìàøíèå

Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå î÷åíü

Ïðèñîåäèíèòå çàãíóòûé êî-

ïðèáîðû èìåþò íàäåæíîå

âàæíî äëÿ ðàáîòû ìàøèíû. Ïîñëå

íåö øëàíãà ê âîäîïðèåìíè-

çàçåìëåíèå.

âûçâàííûé íåñîáëþ-

óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî, îò-

êó ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

äåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâ-

ðåãóëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå ïîëî-

êè.

æåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ

íîæåê. Ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðè-

çîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè

Âíèìàíèå!

êîðïóñà. Îòêëîíåíèå îò ãîðèçîí-

Ôèðìà ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ

òàëè íå äîëæíî áûòü áîëåå 2°.

Åñëè

Ïëàñòèêîâàÿ íàïðàâëÿþùàÿ è

êðåïëåíèå øëàíãà â ñëèâå âàííîé

îòâåòñòâåííîñòü, â ñëó÷àå

ìàøèíà óñòàíîâëåíà íà êîâðîâîì

(ðàêîâèíû).

íåñîáëþäåíèÿ ýòèõ ïðàâèë.

ïîêðûòèè, ïðîâåðüòå, íå ïåðåêðûòû

Âîäîïðèåìíèê íàâåðõó, ñïðàâà.

Öåëëîôàíîâûå ïàêåòû,

ëè âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â

Êîíåö øëàíãà íè ïðè êàêèõ

äíèùå ìàøèíû.

óñëîâèÿõ íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â

ïåíîïëàñòû, ãâîçäû è äðóãèå

Ïîäêëþ÷åíèå ñëèâíîãî

âîäå.

êîìïîíåíòû óïàêîâêè íå

Ñîõðàíÿéòå áëîêèðóþùèå

øëàíãà

Äîïóñêàåòñÿ íàðàùèâàíèå

ïîäõîäÿò äëÿ äåòñêèõ èãð,

âèíòû è âòóëêè, êîòîðûå

Íà çàäíåé ñòåíêå ìàøèíû èìåþòñÿ

ñëèâíîãî øëàíãà äðóãèì øëàíãîì

ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ

ìîãóò îïÿòü ïîíàäîáèòüñÿ

äâà êðþêà, ïðàâûé è ëåâûé,

ñ òàêèì æå äèàìåòðîì è äëèíîé äî

ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì

ïðè òðàíñïîðòèðîâêå

êîòîðûìè êðåïèòñÿ ñëèâíîé

150 ñì.

îïàñíîñòè.

ìàøèíû.

øëàíã.

.

11 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

M

Óõîä è îáñëóæèâàíèå ýòî ïðîñòî

Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè Margherita

Âàøà còèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé íàäåæíûé

âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû

ñïóòíèê è ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü,

÷òîáû ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå.

Êîíñòðóêöèÿ ñòèðàëüíîé

Âàæíî ðåãóëÿðíî

ìàøèíû Margherita ðàññ÷èòà-

ïðîìûâàòü ðàñïðåäåëè-

íà íà äîëãèé áåçàâàðèéíûé

òåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ.

ñðîê ñëóæáû. Îò âàñ òðåáó-

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü

åòñÿ ñîâñåì íå ìíîãîå,

ïðèñûõàíèå îñòàòêîâ

÷òîáû ïîääåðæèâàòü èñïðàâ-

íîå ñîñòîÿíèå ìàøèíû. Âî-

ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà,

ïåðâûõ, ïîñëå êàæäîé ñòèðêè

ïîìåñòèòå íà íåñêîëüêî

îáÿçàòåëüíî çàêðûâàéòå âî-

ìèíóò ðàñïðåäåëèòåëü

äîïðîâîäíûé êðàí, òàê êàê

ïîä ñòðóþ âîäû.

ïîñòîÿííûé íàïîð âîäû

ìîæåò ïðèâåñòè ê êîðîáëå-

ðåêîìåíäîâàííûå äîçû

íèþ íåêîòîðûõ äåòàëåé

ìàøèíû. Êðîìå òîãî, ýòèì

ìîþùèõ ñðåäñòâ.

âû ñíèçèòå ðèñê ïîÿâëåíèÿ

 ñîñòàâ âñåõ ñðåäñòâ, ïðåä-

ïðîòå÷åê.

íàçíà÷åííûõ äëÿ ñòèðàëü-

Åñëè âîäà â âàøåé ìåñòíîñ-

íûõ ìàøèí, âõîäèò àíòèíà-

òè ñëèøêîì æåñòêàÿ,

êèïèí. Åñëè âîäà â âàøåé

ïîëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè,

ìåñòíîñòè îòëè÷àåòñÿ îñî-

óäàëÿþùèìè èçâåñòü.

áîé æåñòêîñòüþ, òî êðîìå

(Æåñòêàÿ âîäà îáû÷íî îñ-

èñïîëüçîâàíèÿ ñìÿã÷èòåëÿ

òàâëÿåò áåëåñûå ñëåäû íà

âîäû ïðè êàæäîé ñòèðêå,

êðàíàõ è ñëèâíûõ îòâåðñòè-

èçðåäêà ïðîèçâîäèòå î÷èñò-

ÿõ. Îáðàòèòåñü â æèëèùíî-

êó, ïóñòèâ ìàøèíó íà âû-

ýêñïëóàòàöèîííóþ êîíòî-

ïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèð-

ðó, åñëè õîòèòå ïîëó÷èòü

êè áåç áåëüÿ è ìîþùåãî

áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

ñðåäñòâà ñ îäíèì ëèøü óäà-

öèþ î êà÷åñòâå âîäû â âà-

ëèòåëåì íàêèïè.

øåé ìåñòíîñòè.)

Íå èñïîëüçóéòå ñëèøêîì

Ïåðåä ñòèðêîé îäåæäû óäà-

ìíîãî ìîþùèõ ñðåäñòâ è

ëèòå èç êàðìàíîâ âñå ìåë-

äîáàâîê, òàê êàê ýòî ïðèâî-

êèå, òâåðäûå è îñòðûå ïðåä-

äèò ê îáðàçîâàíèþ èçáû-

ìåòû.

òî÷íîé ïåíû, íàêèïè è, â

Êîðïóñ ìàøèíû ìîéòå òåï-

êîíöå êîíöîâ, ìîæåò ïîâðå-

Íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü âñå êîðìàíû: ìàëåíüêèå

ëîé âîäîé ñ ìûëîì.

äèòü ìàøèíó.

ïðåäìåòû ìîãóò ïîâðåäèòü âàøåìó äðóãó

Ìàðãàðèòå.

Íå ïðåâûøàéòå

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðÿéòå íàñîñ è ðåçèíîâûé øëàíã

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ ñóøêîé îñíàùåíà íàñîñîì ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé ÷èñòêè.

Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è ïð.) ìîãóò ñëó÷àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ îáîðó-

äîâàí óëîâèòåëåì, èëè ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.

Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè îòêðîéòå ïàíåëü (ðèñ. 1), ïîâåðíèòå êðûøêó ïðîòèâ

÷àñîâîé ñòðåëêè (ðèñ. 2) è èçâëåêèòå ôèëüòð. Îñìîòðèòå ôèëüòð.

Ðåçèíîâûé øëàíã

Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è

èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Íåèñïðàâíûé øëàíã, íà-

õîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü âî âðåìÿ ðàáîòû ìà-

øèíû.

Ðèñ. 1

Ðèñ. 2

Âíèìàíèå: Ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ïàíåëü è âûíóòü ôèëüòð, à òàêæå ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ îïåðàöèé ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæè-

âàíèþ, óáåäèòåñü, ÷òî ìàøèíà çàêîí÷èëà öèêë ñòèðêè, è âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç ñåòè. Âî âðåìÿ èçâëå÷åíèÿ ôèëüòðà ìîæåò âûëèòüñÿ

íåìíîãî âîäû ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Óñòàíîâèòå ôèëüòð íà ìåñòî è ïëîòíî çàêðîéòå êðûøêó. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû êðþêè â

íèæíåé ÷àñòè âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå îòâåðñòèÿ.

Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 12

ARGHERITA

M

Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî

Âàøà ñîáñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü

Margherita ñêîíñòðóèðîâàíà è

è áåçîïàñíîñòü âàøèõ äåòåé

èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè

ñòðîãèìè ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè è

ñòàíäàðòàìè, ÷òîáû âû è âàøà ñåìüÿ

÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàùèùåííûìè.

Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå

5. Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé

7. Íå ïîëüçóéòåñü ìîþùèìè

8.Íå òÿíèòå ïðîâîä, ÷òîáû

ýòîò ðàçäåë. Îí ñîäåðæèò èí-

ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè

ñðåäñòâàìè äëÿ ðó÷íîé

âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè:

ôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ Âà-

èëè íîãè ìîêðûå èëè ñû-

ñòèðêè, òàê êàê ïîâûøåí-

ýòî î÷åíü îïàñíî.

øåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè

ðûå; íå ïîëüçóéòåñü ìàøè-

íîå ïåíîîáðàçîâàíèå, õà-

9.Áóäüòå îñòîðîæíû: âîäà,

ïðè óñòàíîâêå, ýêñïëóàòàöèè

íîé áîñèêîì.

ðàêòåðíîå äëÿ ýòèõ

ñëèâàåìàÿ èç ðàáîòàþùåé

è òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâà-

6. Íå ïîëüçóéòåñü óäëèíèòå-

ñðåäñòâ, ìîæåò ïðèâåñòè ê

ìàøèíû, ìîæåò áûòü

íèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

ëÿìè èëè òðîéíèêàìè ýòî

ïîëîìêå ìàøèíû.

î÷åíü ãîðÿ÷åé. Äâåðöà ìà-

1.Ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà

îïàñíî, îñîáåííî â ñðåäå ñ

øèíû â ïðîöåññå ðàáîòû

äëÿ óñòàíîâêè â ïîìåùå-

ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ.

òàêæå ðàçîãðåâàåòñÿ. Ñëå-

íèè. Íè ïðè êàêèõ îáñòî-

Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïå-

äèòå, ÷òîáû äåòè íå ïîäõî-

ÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå

ðåãèáîâ, èçëîìîâ è èíûõ

äèëè ê ðàáîòàþùåé

ìàøèíó íà óëèöå, õîòÿ áû

ïîâðåæäåíèé íà êàáåëå

ìàøèíå è íå ïðèêàñàëèñü

è ïîä íàâåñîì (îñîáåííî

ýëåêòðîïèòàíèÿ.

ê äâåðöå. Íå ïûòàéòåñü ñ

îïàñíî âî âðåìÿ äîæäÿ è

ñèëîé îòêðûòü äâåðöó, òàê

ãðîçû).

êàê ýòî ïðèâåäåò ê ïîëîì-

2.Ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà

êå ìåõàíèçìà çàìêà.

äëÿ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòå-

10. Åñëè âû çàìåòèëè ÷òî-òî

Òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé

ëåé è òîëüêî äëÿ áûòîâîé

ñïåöèàëèñò è òîëüêî ïîäëèííûå

íåîáû÷íîå â ðàáîòå ìàøè-

ñòèðêè ïðè ñòðîãîì ñî-

çàïàñíûå äåòàëè Ariston!

íû, ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà-

áëþäåíèè èíñòðóêöèé è

÷è âîäû è âûíüòå âèëêó èç

ïðàâèë, èçëîæåííûõ â íà-

ðîçåòêè. Íå ïûòàéòåñü ñà-

ñòîÿùåì äîêóìåíòå.

ìîñòîÿòåëüíî âñêðûòü è

3.Ìàøèíà îáëàäàåò áîëü-

îòðåìîíòèðîâàòü ìàøèíó.

øèì âåñîì. Ïåðåäâèãàéòå

ìàøèíó î÷åíü îñòîðîæíî

è òîëüêî ñ ïîìîùüþ äâóõ-

òðåõ ÷åëîâåê.

4.Ïåðåä çàãðóçêîé íîâîé

ïîðöèè áåëüÿ ïðîâåðÿéòå,

íå îñòàëîñü ëè â ìàøèíå

÷òî-ëèáî îò ïðåäûäóùåé

ñòèðêè.

Êàê çàìåíèòü ïèòàþùèé êàáåëü

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ

1. Âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç ýëåêò-

âîä L. Ïîñëåäíèì îòñîåäèíèòå

Íîâûé êàáåëü ýëåêòðîïè-

ñóøêîé îñíàùåíà

ðîñåòè.

ïðîâîä çàçåìëåíèÿ

.

òàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â îá-

ñïåöèàëüíûì ïèòàþùèì

2. Îòâåðíèòå äâà âèíòà I, ñíèìè-

Ïðèìå÷àíèå: Ñèìâîëû L, N è

ðàòíîì ïîðÿäêå.

êàáåëåì, êîòîðûé ìîæíî

òå êðûøêó (ðèñ. 3).

íàíåñåíû íà êîðïóñå áëîêà

Ïîëîæèòå âåðõíþþ êðûøêó íà

ïðèîáðåñòè òîëüêî â àâòî-

3. Îòñîåäèíèòå ïðîâîäà îò ïîäà-

ïîäàâëåíèÿ ðàäèîïîìåõ.

ìàøèíó (ðèñ. 6) è ïîäâèíüòå åå

ðèçîâàííîì Öåíòðå òåõíè-

âèòåëÿ ðàäèîïîìåõ F (ðèñ. 4).

4. Íà çàäíåé ñòåíêå ñëåãêà âûä-

âïåðåä òàê, ÷òîáû çàìêè âîøëè

÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà öâåò è

âèíüòå êàáåëüíûé ââîä è äâèæå-

â îòâåðñòèÿ. Çàêðåïèòå

Çàìåíà êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ

ðàñïîëîæåíèå ïðîâîäîâ: ñèíèé

íèåì ââåðõ âûòàùèòå ïèòàþùèé

êðûøêó âèíòàìè.

âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùèì îá-

= ïðîâîä N, êîðè÷íåâûé = ïðî-

êàáåëü (ðèñ. 5).

ðàçîì:

I

N

L

F

Ðèñ. 3 Ðèñ. 4 Ðèñ. 5 Ðèñ. 6

13 Margherita - Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè

ARGHERITA

ARGHERITA

AL 128 D

M

M

Návod k instalaci

CZ

a obsluze

Tajemství

Tajemství

Tøída A pøi

40°C

krásného prádla

krásného prádla

První praèka se

suièkou, která

Jak dosáhnout lepích

Jak dosáhnout lepích

perfektnì pere pøi

pouhých 40°C

výsledkù

výsledkù

Cashmere

Gold

První praèka se

suièkou, která získala

uznání od spoleènosti

The Woolmark

Company

Margherita

Praèka se suièkou

bezpeèná

a se snadnou obsluhou

ARGHERITA

M

Pøehled základních informací

o praèce Margherita

Níe uvádíme 12 hlavních témat, která naleznete v tomto

návodu k pouití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste vemu

porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla,

a také abyste zajistili dlouhou ivotnost praèky. Vìnujte

prosím zvlátní pozornost bezpeènostním upozornìním.

1.

Instalace a pøemístìní (str. 25)

Pro správnou funkci Margherita je nejdùleitìjí provést po zakoupení nebo

transportu její správnou instalaci. Vdy zkontrolujte:

1. Zda elektrická sí a pøipojení k elektrické síti splòuje vechny normy

a poadavky;

2. Zda je pøívodní a výpustní hadice správnì pøipojena.

Pokozenou hadici vymìòte vdy za novou;

3. Zda je praèka se suièkou vyrovnána do vodorovné polohy. Malá kontrola

je dùleitá pro ivotnost praèky a kvalitu praní;

4. e fixaèní rouby jistící buben byly odstranìny ze zadní èásti praèky.

8.

Jak suit (str. 19)

2.

Vkládání prádla a zapnutí praèky (str. 16)

Nìkolik ikovných tipù, jak dosáhnout nejlepích výsledkù pøi suení prádla.

Správné rozdìlení prádla je velmi dùleité jak pro výsledky praní, tak pro

ivotnost praèky. Nauète se vechny zásady a tajemství správného rozdìlování

prádla: nejdùleitìjím kritériem je barva, typ tkaniny a maèkavost.

9.

Péèe a údrba (str. 26)

3.

Jak porozumìt visaèkám na prádle (str. 20)

Margherita je skuteèná pøítelkynì. Staèí jen trochu péèe a mùete se

spolehnout na její vìrnost.

Základní údrba vám zajistí roky a roky bezproblémové èinnosti.

Porozumìt visaèkám a títkùm na jednotlivých kusech obleèení je velmi

snadné, ale zároveò velmi dùleité pro úspìch vaeho praní. Nae pøehledná

tabulka vám pomùe vybrat správnou teplotu, prací cyklus a zpùsob ehlení.

10.

Problémy a jejich øeení (str. 23 a 24)

4.

Uiteèné tipy, jak se vyvarovat chyb (str. 21)

Ne zavoláte servis, pøeètìte si prosím tyto stránky: mnoho problémù mùete

sami ihned vyøeit. Pokud vak problém pøetrvává, obrate se na autorizovaný

servis Ariston, a závada bude jistì brzy odstranìna.

Nae babièky nám dávaly mnohé dobré rady - ale za jejich èasù umìlá

vlákna neexistovala: praní bylo snazí. Dnes vak Margherita umoòuje vyprat

kamír a vlnu jetì lépe, ne by bylo moné ruènì.

11.

Technické údaje (str. 24)

Zde jsou uvedeny technické parametry vaí praèky: èíslo modelu, údaje o

5.

Zásobník na prací prostøedky (str. 22)

elektrickém napájení, vodì, velikosti, kapacitì, rychlosti odstøeïování a

informace o splnìní evropských norem a pravidel.

Jak pouívat zásobník na prací prostøedky a pøihrádku na bìlicí prostøedek.

12.

Bezpeènost pro vás a vae dìti (str. 27)

6.

Ovládací panel (str. 17)

Zde naleznete velmi dùleitá pravidla pro zachování plné bezpeènosti celé

Ovládací panel Margherita je velmi jednoduchý. Je zde pouze kolik

vaí domácnosti. A to je skuteènì to nejdùleitìjí.

základních tlaèítek, díky kterým mùete zvolit jakýkoli prací cyklus, od

nejsilnìjího, který vypere i montérky, a po nejjemnìjí pro praní kamíru.

Seznámíte-li se s nimi dobøe, dosáhnete nejlepích výsledkù a zároveò

zajistíte dlouhou ivotnost praèky. Je to snadné.

7.

Prùvodce programy Margherita (str. 18)

Naleznete zde jednoduchou tabulku, pomocí které mùete vybrat správný

program, teplotu, dávkování pracích a pøídavných prostøedkù. Výbìrem

správného programu si zajistíte nejlepí výsledky a pøitom uspoøíte èas,

vodu i elektrickou energii.

15

Margherita - Návod k instalaci a pouití

ARGHERITA

M

M

Správné rozdìlení prádla

Vkládání prádla do praèky

podle typu tkaniny

a barvy je pro dobrý

výsledek praní velmi

Jetì pøed zahájením praní rozhodujete o dobrých výsledcích. Rozdìlte prádlo

dùleité.

podle materiálu a barvy. Pøeètìte si visaèky a øiïte se uvedenými symboly.

Oddìlte drobné prádlo od velkých kusù.

Pøed praním.

Visaèky øeknou ve.

Malé a velké dohromady.

Tím se minimalizují vibrace a hluk,

Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny

Vdy se podívejte na visaèky: øeknou

Tato praèka se suièkou

a to i pøi cyklu nejrychlejího

a stálosti barvy: hrubé tkaniny by se

vám ve o prádle a jak je nejlépe

elektronickou regulaci vyváení

dímání.

mìly oddìlit od jemného prádla.

prát.

náplnì: ne se zahájí dímání, zajistí

Prádlo svìtlé barvy oddìlte od prádla

V tabulce na stranì 20 jsou uvedeny

toto zaøízení, e se prádlo co moná

tmavých barev.

vechny symboly, které mùete na

nejrovnomìrnìji rozloí v bubnu

Vyprázdnìte vechny kapsy (mince,

visaèkách nalézt. Jejich informace

praèky, podle typu tkaniny a

papírky a jiné drobné pøedmìty) a

jsou velmi dùleité pro správné praní

zpùsobu, jak bylo pùvodnì vloeno.

zkontrolujte knoflíky. Uvolnìné

a dlouhou ivotnost prádla.

knoflíky pøiijte nebo odstraòte, aby

se bìhem praní neutrhly.

Zapnutí praèky se suièkou

Po instalaci nové praèky zapnìte praní s pouitím

programu "1" pøi 90° stupních.

Správné zahájení èinnosti Margheri-

1. Dvíøka jsou správnì zavøená.

ta je dùleité pro kvalitu praní,

2. Vidlice síového pøívodu je v

prevenci problémù a pro dlouhou

zásuvce.

ivotnost zaøízení. Po vloení prádla

3. Vodovodní kohoutek je otevøený.

a pracího prostøedku vdy

4. Voliè A je nastaven na jednom ze

zkontrolujte, zda:

symbolù

(stop/reset).

Výbìr poadovaného programu

Program volíte podle typu prádla.

Podívejte se do tabulky na stranì 18.

Choulostivé prádlo, jako

jsou punèocháèe,

Otáèejte knoflíkem A dokud znaèka

Nezapomeòte, e pokud chcete

vyjmutí vypraného prádla nechejte

jemné spodní prádlo apod.

zvoleného programu nesouhlasí se

pouít "naprogramovaný start", musí

dvíøka otevøená, aby vlhkost mohla

vlote pøed praním do

znaèkou vhorní èásti okénka O,

být nastaven pøed pracím cyklem.

vyschnout.

plátìného sáèku.

knoflíkem B nastavte teplotu, ujistìte

Vdy zavøete vodovodní kohoutek.

se, e knoflík C je vpoadované

Po ukonèení cyklu praní...

Upozoròujeme, e pokud

poloze, pokud je to nezbytné, pouijte

Kontrolka M bude nìkolik sekund

dojde k výpadku proudu

tlaèítka F, G, H a I, a poté zmáèknìte

rychle blikat, pak zaène blikat

nebo pokud se praèka se

suièkou sama vypne, zùstane

tlaèítko vypnutí/zapnutí L (do pozice

pomaleji.

Pak Margherita vypnìte stisknutím

zvolený program uloen v

ON).

tlaèítka zapnutí/vypnutí

(On/Off)

L

pamìti.

(poloha OFF). Nyní mùete

bezpeènì otevøít dvíøka praèky. Po

Jak odstranit nejbìnìjí skvrny

Inkoust a propisovací tuka: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem nebo èistým lihem a lehce jím ukejte na skvrnu.

o

Perte pøi 90

C.

Asfalt, dehet, tér: Poukejte èerstvým máslem, vytøete terpentýnem a pak okamitì vyperte.

Vosk: Sekrábnìte, pak vlote látku mezi dva savé papíry a pøeehlete horkou ehlièkou. Pak vytøete bavlnìnou látkou navlhèenou

terpentýnem nebo metylalkoholem.

výkaèka: Na výkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte.

Plíseò: Bavlnu a bílé lnìné plátno byste mìli vloit do roztoku z 5 dílù vody, jednoho dílu bìlícího prostøedku a líce octa, pak

okamitì vyperte. U jiných bílých tkanin pouijte peroxid vodíku a pak okamitì vyperte.

Rtìnka: Vlnu nebo bavlnu oetøete éterem. Na hedvábí pouijte trichlóretylén.

Lak na nehty: Na stranu se skvrnou polote list savého papíru, navlhèete odlakovaèem na nehty, látku posunujte, jeliko papír

postupnì mìní barvu.

Tráva: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem a lehce jím ukejte na skvrnu.

Margherita - Návod k instalaci a pouití

16

G

I

L

E

F

H

N

M O

D

C

B

A

ARGHERITA

M

Funkce ovládacích prvkù

Popis ovládacího panelu

Správný výbìr je dùleitý. A je to snadné.

Voliè programù a zahájení

programu

Slouí k volbì pracího programu.

Knoflíky Margherita jsou skryty. Pouze lehce

Pamatujte na to, e knoflíkem se

stisknìte jejich støed, aby se vysunuly.

smí otáèet pouze ve smìru

hodinových ruèièek.

Pro nastavení poadovaného pracího

programu otáèejte knoflíkem tak,

aby symbol/èíslo poadovaného

Praèka se suièkou je vybavena

programu souhlasil se znaèkou

Knoflík nastavování teploty

speciální pøihrádkou 4 (pøiloena)

Odstraòování skvrn (viz str. 22)

vhorní èásti okénka O.

Slouí k nastavení teploty praní

pro bìlicí prostøedek, která se vkládá

Díky této funkci provede Margherita

Nyní stisknìte tlaèítko vypínání/

uvedené v tabulce programù.

do pøihrádky 1.

intenzivnìjí praní, které optimalizuje

zapínání L (pozice ON), kontrolka

Mùete ovem také sníit teplotu

úèinnost tekutých aditiv, èím dojde

M zaène blikat.

doporuèovanou pro zvolený

k odstranìní i odolných skvrn. Kdy

Po 5 sekundách je nastavení

program, nebo dokonce nastavit

Prùvodce programováním

stisknete toto tlaèítko, nemùete

akceptováno, kontrolka M pøestane

cyklus praní ve studené vodì (

).

Obsahuje popis pracích programù a

aktivovat cyklus pøedpírání.

blikat (zùstane svítit) a cyklus praní

rùzné funkce vztahující se k

se zahájí.

tlaèítkùm. Vytaením ven jej otevøete.

Jestlie chcete eruit probíhající

Knoflík cyklu suení

Zapnutí-vypnutí (On/Off)

program nebo nastavit nový, zvolte

Tímto knoflíkem zvolte poadovaný

Stisknutím tlaèítka L se praèka se

jeden ze symbolù

(Stop/Reset) a

cyklus suení. Jsou k dispozici dvì

suièkou zapne. Kdy není stisknuto,

Snadné ehlení

poèkejte 5 sekund: kdy je zruení

monosti:

praèka se suièkou je vypnuta.

Díky této funkci mùete vyndat prádlo

akceptováno, kontrolka M bliká a Vy

Vypnutím praèky se nezruí

A - suení zaloené na èase:

zpraèky, ani by bylo zmaèkané, take

mùete praèka se suièkou vypnout.

zvolený program.

Od 40 minut do 150 minut.

se mnohem snadnìji ehlí.

Toto tlaèítko mùete pouít i k

Mùete ji pouít sprogramy 3-5

odloení zahájení èinnosti praèky.

B - zaloené na poadavku, kolik

(bavlna), 6-7 (syntetické tkaniny) a 10

Zvolte jednu ze ètyø poloh pro

vlhkosti mít usuené prádlo:

Kontrolka zapnutí-vypnutí /

naprogramovaný start, stisknìte

Na ehlení

: prádlo je trochu

(choulostivé materiály).

blokování dvíøek

navlhlé, vhodné pro snadné ehlení.

Stisknìte toto tlaèítko u programù 6-

vypínací/zapínací tlaèítko L (pozice

Kontrolka M pomalu bliká, je-li

Do atníku : usuené prádlo

7-10 a cyklus praní se zastaví

na

ON) a poèkejte 5 sekund. Pak je

zaøízení zapnuto a oèekává pokyny,

pøipravené k uloení.

symbolu

. Program mùete ukonèit

nastavení akceptováno (kontrolka M

nebo po ukonèení cyklu, kdy lze

opìtovným stisknutím tlaèítka F.

pøestane blikat a zùstane svítit) a Vy

Extra suché : velmi suché prádlo,

dvíøka otevøít. Pokud dvíøka nelze

Poznámky:

mùete zvolit poadovaný program.

doporuèujeme pro ruèníky a froté

otevøít, bliká rychle.

- Tato funkce se nesmí pouívat, kdy

Kontrolka M speciálním zpùsobem

upany.

Nepøeruované svícení znamená, e

je stisknuto tlaèítko I (odstraòování

bliká (

2 sekundy svítí a 4 sekundy

Na konci cyklu suení probìhne fáze

zaøízení akceptovalo zvolený

skvrn).

je zhasnuta

), èím indikuje, e je

ochlazování.

program.

- Chcete-li spustit také cyklus suení,

nastaven odloený start.

lze toto tlaèítko pouít pouze

Bìhem této fáze je moné otevøít

vkombinaci svolbou úrovnì

dvíøka a zmìnit náplò praèky.

Zásobník na prací prostøedky

Kontrolka cyklu suení

(ehlení).

Po nastavení pracího cyklu a jeho

Je rozdìlen do tøí oddílù:

Pokud tato kontrolka svítí, znamená

akceptováním praèkou nemá otáèení

1. Prací prostøedek pro pøedpírání

to, e knoflík C je nastaven na cyklus

knoflíku ádný efekt (kromì toho,

2. Prací prostøedek pro hlavní praní

suení a po ukonèení pracího cyklu se

Pomalé odstøedování

kdy je v poloze

stop/reset).

3. Avivá, krob, parfém

rozebìhne zvolený cyklus suení.

Pouitím tohoto tlaèítka se regulují

otáèky odstøedování z 1200 na 600

ot/min u bavlnìných programù a ze

850 na 600 ot/min u syntetických

MAX

4

programù.

1

Rychlé praní

2

Toto tlaèítko zkrátí dobu pracího

3

programu o cca 30%. Nelze je pouít

se speciálními programy (viz str. 18)

Zásobník na prací prostøedek

nebo programy pro vlnu a hedvábí.

s dodateènou pøihrádkou na

bìlicí prostøedek je zde.

17

Margherita - Návod k instalaci a pouití