Ariston ATD 120: инструкция

Раздел: Бытовая, кухонная техника, электроника и оборудование

Тип: Стиральная Машина

Инструкция к Стиральной Машине Ariston ATD 120

ATD 104

ATD 120

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è

CIS

èñïîëüçîâàíèþ

Ñåêðåòû òêàíåé

Beüzemelési és

HU

Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè

használati utasítás

Consigli per lavare meglio

Návod kinstalaci

CS

a pouití

Êëàññ A ïðè

40°C

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,

êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå

ðåçóëüòàòû ñòèðêè óæå ïðè 40°C

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Êàøåìèð Ãîëä

ñ âåðõíåé

(Ñachemire

Gold)

çàãðóçêîé

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,

êîòîðàÿ çàñëóæèëà ïðèçíàíèå

ôèðìû «Âóëìàðê Êîìïàíè»

íàäåæíàÿ

(The Woolmark Company)

è ïðîñòàÿ â

îáðàùåíèè

2 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü

ïî ðóêîâîäñòâó

Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 12 ðàçäåëîâ.

Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå ìíîãî ñåê-

ðåòîâ ýôôåêòèâíîé è íåòðóäîåìêîé ñòèðêè, óçíàå-

òå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû è

íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Îñîáîå âíèìàíèå

îáðàòèòå íà ðàçäåë ïî áåçîïàñíîñòè.

1. Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå (ñ. 4-5)

Óñòàíîâêà ïîñëå äîñòàâêè èëè òðàíñïîðòèðîâêè ÿâëÿåòñÿ

íàèáîëåå âàæíîé îïåðàöèåé äëÿ ïðàâèëüíîé ðàáîòû ñòè-

ðàëüíîé ìàøèíû.

Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå, ÷òî:

1. ýëåêòðîñèñòåìà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì (ñîîòâåòñòâèå õà-

ðàêòåðèñòèê ýëåêòðîñåòè è ìàøèíû);

2. çàëèâíîé è ñëèâíîé øëàíãè ïîäñîåäèíåíû ïðàâèëüíî;

3. ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà âûðîâíåíà äîëæíûì îáðàçîì  ýòî

âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è êà÷åñòâî

ñòèðêè;

4. ÷òî òðàíñïîðòèðîâî÷íûå áîëòû, êîòîðûìè çàêðåïëåí

ùóþ ïðîãðàììó, ïðàâèëüíóþ òåìïåðàòóðó è ðåæèì ñòèðêè,

áàê (ñì. çàäíþþ ïàíåëü ìàøèíû), ñíÿòû.

ñïîñîá ãëàæåíèÿ è ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû Ariston.

2. Áåçîïàñíîñòü  õîðîøàÿ ïðèâû÷êà (ñ. 6)

7. Êàê èçáåæàòü îøèáîê (ñ. 11)

Çäåñü Âû íàéäåòå îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîé ýêñïëóà-

Ðàíüøå âû îáðàùàëèñü çà ñîâåòàìè ê ñâîèì áàáóøêàì. Íî

òàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

â èõ âðåìåíà åùå íå áûëî ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé è ñòèðêà

áûëà ïðîñòîé. Ñåãîäíÿ Âàì ïîìîãàåò ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà.

3. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ è çàïóñê ìàøèíû (ñ. 7)

Ïðàâèëüíûé ïîäáîð ñòèðàåìûõ âåùåé è ðàâíîìåðíîñòü çà-

8. Êàê çàêðûâàòü áàðàáàí (ñ. 12)

ãðóçêè ãàðàíòèðóþò âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè è äîëãèé ñðîê

Îòêðîéòå è ïîëíîñòüþ çàêðîéòå äâåðöû äëÿ áåçîïàñíîé

ñëóæáû ìàøèíû. Èçó÷èòå âñå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàñïðåäå-

ñòèðêè.

ëåíèþ áåëüÿ: öâåò, òèï òêàíè è ñêëîííîñòü ê ñêàòûâàíèþ 

íàèáîëåå âàæíûå êðèòåðèè.

9. Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ (ñ. 13)

4. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (ñ. 7-8)

Êàê èñïîëüçîâàòü ðàñïðåäåëèòü ìîþùèõ ñðåäñòâ.

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ âåñüìà ïðîñòà. Âñåãî íåñêîëüêî êíî-

ïîê ïîìîãóò Âàì âûáðàòü ëþáîé ðåæèì ñòèðêè: îò ñàìîãî

èíòåíñèâíîãî, ñïîñîáíîãî îòñòèðàòü òåõíè÷åñêóþ îäåæäó,

10. Ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèå (ñ. 14 è 15)

äî íàèáîëåå äåëèêàòíîãî  äëÿ øåðñòè. Çíàíèå ïàíåëè

óïðàâëåíèÿ ïîìîæåò ïîëó÷èòü íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ñòèð-

Ïðåæäå ÷åì âûçâàòü òåõíèêà, ïðî÷èòàéòå ýòè ñòðàíèöû: íå-

êè ïðè íàèìåíüøèõ çàòðàòàõ ýíåðãèè è ïðîäëèò ñðîê ñëóæ-

êîòîðûå ïðîáëåìû Âû ìîæåòå ðàçðåøèòü ñàìè. Åñëè ïðî-

áû ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

áëåìà îñòàåòñÿ, îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð Ariston è

ëþáàÿ íåèñïðàâíîñòü áóäåò óñòðàíåíà â êðàò÷àéøèé ñðîê.

5. Ïðîãðàììû ñòèðêè (ñ. 9)

11. Îáñëóæèâàíèå è óõîä (ñ. 16)

Ïðîñòàÿ òàáëèöà ïîìîæåò Âàì âûáðàòü ïðàâèëüíî ïðî-

ãðàììó è òåìïåðàòóðó ñòèðêè, ìîþùèå ñðåäñòâà, îïîëàñêè-

Íåìíîãî âíèìàíèÿ è çàáîòû  è ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îòâå-

âàòåëè è ñìÿã÷èòåëè. Ïðàâèëüíî âûáðàâ ïðîãðàììó, Âû

òèò âàì ïðåäàííîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ. Íå ñëèøêîì îá-

íåïðåìåííî ïîëó÷èòå ïðåâîñõîäíîå êà÷åñòâî ñòèðêè ïðè

ðåìåíèòåëüíûé óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé ïðîäëèò ñðîê

ýêîíîìèè âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè.

åå ñëóæáû íà ìíîãèå ãîäû.

6. Ýòèêåòêè è ñèìâîëû (ñ. 10-11)

12. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ñ. 17)

Ìåæäóíàðîäíûå ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ âàøåé îäåæäû

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Âàøåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû:

ïðîñòû äëÿ ïîíèìàíèÿ è â ðàâíîé ñòåïåíè âàæíû äëÿ óñïåøíîé

òèïîâîé íîìåð ìîäåëè, ýëåêòðè÷åñêèå è ãèäðàâëè÷åñêèå

ñòèðêè. Ïðîñòûå èíñòðóêöèè ïîìîãóò Âàì âûáðàòü ïîäõîäÿ-

ïàðàìåòðû, ãàáàðèòû, åìêîñòü, ñêîðîñòü îòæèìà è ñîîòâåò-

ñòâèå åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 3

Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå

Êîãäà îáîðóäîâàíèå

äîñòàâëåíî

Ïîñëå ïîêóïêè èëè ïåðåìåùåíèÿ íà íîâîå ìåñòî óñòàíîâêà

ñòèðàëüíîé ìàøèíû îñîáåííî âàæíà äëÿ åå ïðàâèëüíîé ðàáîòû.

Ñíèìèòå óïàêîâêó è ïðî-

âåðüòå íå ïîâðåæäåíî ëè

Ñîõðàíÿéòå

îáîðóäîâàíèå âî âðåìÿ

áëîêèðóþùèå áîëòû è

òðàíñïîðòèðîâêè; åñëè âîç-

âòóëêè, êîòîðûå ìîãóò

íèêëè ñîìíåíèÿ,

îïÿòü ïîíàäîáèòüñÿ

ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì íåìåä-

ïðè òðàíñïîðòèðîâêå

ëåííî.

ìàøèíû.

Âíóòðåííÿ ÷àñòü ìàøèíû

áëîêèðîâàíà äëÿ òðàíñïîð-

Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

òèðîâêè 8 áîëòàìè è ðåçèíî-

ñòîèò íà êîâðîâîì ïîêðûòèè,

âûìè øàéáàìè.

óáåäèòåñü, ÷òî åå îñíîâàíèå

âîçâûøàåòñÿ íàä íèì è âåí-

Ðàçáëîêèðîâêà:

òèëÿöèÿ íå çàòðóäíåíà.

óäàëèòå 4+4 áîëòà!

òîâëåííûõ øëàíãîâ íà ñàìî-

âåøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàñ-

Ïîäñîåäèíåíèå

äåëüíûå çàïðåùåíà.

òèêîâîé íàïðàâëÿþùåé è

çàëèâíîãî øëàíãà

÷åðåç îòâåðñòèå â íåé ïðè-

Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà

Ïîäñîåäèíåíèå

êðåïëÿåòñÿ ê ñòåíå èëè ê

ìàøèíû áåç êðàíà îòêëþ÷å-

ñëèâíîãî øëàíãà

áëèæàéøåé òðóáå.

íèÿ âîäû!

Çàôèêñèðóéòå ñëèâíîé

Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå

øëàíã ñ ïîìîùüþ çàæèìà,

âîäû â âîäîïðîâîäå íàõî-

ðàñïîëîæåííîãî ââåðõó çàä-

äèòñÿ â ïðåäåëàõ, óêàçàííûõ

íåé ñòåíêè êîðïóñà ìàøèíû.

â èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷-

Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà äîë-

êå íà çàäíåé ïàíåëè ñòè-

æåí ðàñïîëàãàòüñÿ íà âûñî-

ðàëüíîé ìàøèíû. Íàâåðíè-

òå 60100 ñì îò óðîâíÿ

òå çàëèâíîé øëàíã íà âûâîä

îñíîâàíèÿ ñòèðàëüíîé ìà-

âîäîïðîâîäà, èìåþùèé íà-

øèíû è îáåñïå÷èâàòü ðàç-

Íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ øëàíãà

ðóæíóþ ðåçüáó 3/4 äþéìà

ðûâ ñòðóè ïðè ñëèâå (êîíåö

ïðè ñëèâå â âàííó èëè ðàêîâèíó

è ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü

øëàíãà íå äîëæåí áûòü îïó-

ñîåäèíåíèÿ. Ñîåäèíåíèå

Øëàíã íå äîëæåí

ùåí â âîäó).  ñëó÷àå âðåçêè

óïëîòíÿåòñÿ ðåçèíîâîé ïðî-

îñòàâàòüñÿ

ñëèâíîãî øëàíãà â êàíàëèçà-

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì

êëàäêîé, ñîâìåùåííîé ñ

ïîãðóæåííûì â âîäó.

öèþ, äèàìåòð ïðèåìíîãî

ñòèðàëüíîé ìàøèíû óäàëèòå

ôèëüòðîì.

ïàòðóáêà äîëæåí áûòü íå

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíå-

áîëòû, ðåçèíîâûå øàéáû è

Åñëè ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê

ìåíåå

íèå óäëèíèòåëåé äëÿ ñëèâ-

áîëüøóþ ìåòàëëè÷åñêóþ ïîïå-

íîâîìó âîäîïðîâîäó èëè äîëãî

40 ìì.

íîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäè-

ðå÷íóþ ïëàíêó. Çàêðîéòå îáðà-

íå èñïîëüçîâàëàñü, îòâåðíèòå

ìîñòè äîïóñêàåòñÿ åãî

çîâàâøèåñÿ îòâåðñòèÿ ïëàñò-

øëàíã ñî ñòîðîíû ìàøèíû,

íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêî-

ìàññîâûìè çàãëóøêàìè.

ñëåéòå ãðÿçíóþ âîäó è âîññòà-

ãî æå äèàìåòðà è äëèíîé íå

íîâèòå ñîåäèíåíèå. Ýòî ïðå-

áîëåå 150 ñì.

Âûðàâíèâàíèå

äîõðàíèò ìàøèíó îò ïîâðåæäå-

Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â

íèé. Ïðèñîåäèíèòå çàãíóòûé

Äëÿ õîðîøåé ðàáîòû ñòè-

êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó,

êîíåö øëàíãà ê âîäîïðèåìíè-

ðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà

÷òî íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìîæåò

êó íàâåðõó ñïðàâà.

áûòü âûðîâíåíà. Ïîñëå óñ-

ñîçäàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò»

òàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî

 ìàøèíà îäíîâðåìåííî ñëè-

îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå

Çàæèì äëÿ êðåïëåíèÿ ñëèâíîãî

âàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðå-

ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ

øëàíãà íà âûñîòå íèæå 60 ñì

äîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî

íîæåê.Îòêëîíåíèå îò ãîðè-

ýôôåêòà óñòàíàâëèâàþò çàïîð-

çîíòàëè âåðõíåé ïîâåðõíîñ-

Åñëè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü

íûé êðàí (àíòèñèôîí).

òè êîðïóñà äîëæíî áûòü íå

êîíåö øëàíãà íà âûñîòå íèæå

Òàêæå ïðè âðåçàíèè ñëèâíîãî

áîëåå 2°.

60 ñì îò îñíîâàíèÿ ìàøèíû, çà-

øëàíãà â êàíàëèçàöèþ âîç-

ôèêñèðóéòå øëàíã ñ ïîìîùüþ

ðàñòàþò òðåáîâàíèÿ ê åå

Çàëèâíîé øëàíã

çàæèìà íà çàäíåé ïàíåëè,

ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè:

ïîäñîåäèíÿåòñÿ

êàê ïîêàçàíî âûøå íà ðèñ.

äàæå íåáîëüøîé çàñîð ìî-

íàâåðõó, ñïðàâà

 ñëó÷àå êðåïëåíèÿ íà êðàé

æåò âûçâàòü ïðîòå÷êó è

âàííîé èëè ðàêîâèíû, øëàíã

ïðîáëåìû ñî ñëèâîì.

Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé,

çàòÿæêó ïëàñòìàññîâûõ ãàåê

Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû (ïëàñòèêîâûå ïàêåòû,

ïðîèçâîäèòå âðó÷íóþ, áåç èñ-

ïåíîïëàñò, áîëòû )  íå äåòñêèå èãðóøêè,

ïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòà.

Ðåãóëèðóåìûå íîæêè

îíè ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûìè.

Çàìåíà ïðîìûøëåííî èçãî-

4 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

ìè æèëàìè ñå÷åíèåì íå

íû.

çîïàñíîñòè, (äîïóñêàåòñÿ

Ïîäêëþ÷åíèå

ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè

îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ

ê ýëåêòðîñåòè

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû

àëþìèíèåâûìè æèëàìè

ðàáî÷èì íóëåì, ïðè óñëî-

â ñåòü óáåäèòåñü, ÷òî:

1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê

ñå÷åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ.

âèè, ÷òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ

ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè

1) ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîò-

ìì), äîðàáîòêà ýëåêòðî-

íå èìååò ðàçðûâà è ïîä-

ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðî-

âåòñòâóþò íîðìàì è

ñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ.

êëþ÷åíà íàïðÿìóþ â îá-

çåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîí-

âûäåðæèâàþò ìàêñè-

Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé

âîä êàêèõ-ëèáî ïðèáîðîâ

òàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâ-

ìàëüíóþ íàãðóçêó îáîðó-

ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäó-

(íàïðèìåð, ýëåêòðè÷åñêî-

ëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé

äîâàíèÿ, óêàçàííóþ â òàá-

åò ïðîâåñòè èõ ìîíòàæ.

ãî ñ÷åò÷èêà);

ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîä-

ëè÷êåõàðàêòåðèñòèê;

3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îò-

5) ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ïèòà-

êëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùè-

2) íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà

äåëüíûì ïðîâîäîì íå äî-

þùèé êàáåëü íå íàõîäèò-

òû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà

òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò

ïóñêàåòñÿ.

ñÿ ïîä ìàøèíîé.

ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðà-

äàííûì ìàøèíû;

4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè÷åñ-

áàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!

êîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè-

3) ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî

âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå áî-

ìåíÿòü ïðîâîä ÏÏÂ 3õ1,5

òèïà, åñëè íåò  çàìåíè-

Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ

ëåå 0,1 ñ.

380 ÃÎÑÒ 6223-79.

òå âèëêó èëè ðîçåòêó, à íå

ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü

2. Ïðè íàëè÷èè âáëèçè îò

Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå

èñïîëüçóéòå ïåðåõîäíèêè

â ñëó÷àå ëþáûõ èçìåíåíèé

ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñ-

äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ,

è óäëèíèòåëè;

çàâîäñêèõ óñòàíîâîê îáî-

òàíîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ

îáåñïå÷èâàþùèõ ïîæàðî-

4) ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñî-

ðóäîâàíèÿ (ýëåêòðè÷åñêèå,

çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì,

è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü

îòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áå-

ìåõàíè÷åñêèå, ãèäðàâëè-

èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ

ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøè-

÷åñêèå ïàðàìåòðû) èëè íå-

ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíû-

ïðàâèëüíîãî ýëåêòðè÷åñ-

êîå ïîäêëþ÷åíèÿ.

Êàê çàìåíèòü ïèòàþùèé êàáåëü

Ïèòàþùèé êàáåëü ïðåä-

3. Ïëîñêèì êîíöîì îòâåðò-

íàçíà÷åí äëÿ êîíêðåòíîé

êè îòîãíèòå íà ñåáÿ çàïîð

ùèé åãî âèíò è

ñòèðàëüíîé ìàøèíû è

êëåììíèêà, îäíîâðåìåííî

óäàëèòå êàáåëü èç

äîñòóïåí òîëüêî â àâòî-

âûòÿãèãàÿ êàáåëü òàê, ÷òîáû

êëåììíèêà.Äëÿ

ðèçîâàííîì ñåðâèñíîì

êîíòàêòíàÿ ïàíåëü âûøëà èç

òîãî, ÷òîáû ïîäñî-

öåíòðå .

ãíåçäà (ðèñ. 3).

åäèíèòü íîâûé ïèòà-

þùèé êàáåëü

Äëÿ åãî çàìåíû ñëåäóéòå

4. Îòñîåäèíèòå ïëîñêîãóá-

ïðîäåëàéòå âñå äåé-

íèæåïðèâåäåííûì èíñòðóê-

öàìè ïðîâîäêè îò ïîäàâè-

ñòâèÿ â îáðàòíîì

öèÿì.

òåëÿ ðàäèîïîìåõ (ðèñ. 4) â

ïîðÿäêå.

1. Óáåäèòåñü, ÷òî ìàøèíà

ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

Çàìåíà êàáåëÿ

âûêëþ÷åíà è îòêëþ÷åíà îò

ãîëóáîé=N, çàòåì êîðè÷-

äîëæíà îñóùåñòâ-

ñåòè.

íåâûé=L, çàçåìëÿþùèé

ëÿòüñÿ

2. Ñíèìèòå íèæíþþ ïà-

ïðîâîä

äîëæåí áûòü

êâàëèôèöè-

íåëü, îòâåðíóâ äâà âèíòà

ñíÿò ïîñëåäíèì.

ðîâàííûì ïåðñî-

ñïðàâà âíèçó, à çàòåì 6 çàä-

N.B.: Áóêâû L, N è ñèìâîë

íàëîì â

íèõ âèíòîâ ñëåâà; óäàëèòå

íàíåñåíû íà ïîäàâèòåëå

5. Âûíüòå ïîëíîñòüþ êà-

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-

ïàíåëü, ñëåãêà íàêëîíÿÿ è

ðàäèîïîìåõ.

áåëü: îòâåðíèòå áëîêèðóþ-

ùèìè íîðìàìè ÅÝÑ .

âûäâèãàÿ åå (ðèñ. 1, 2).

Ðèñ. 3 Ðèñ. 4Ðèñ. 2Ðèñ. 1

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 5

Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî

Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñêîíñòðóèðî-

âàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè ñòðîãè-

Áåçîïàñíîñòü 

ìè ìåæäóíàðîäíûìè ïðàâèëàìè

áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû âû è âàøà ñåìüÿ

õîðîøàÿ ïðèâû÷êà

÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàùèùåííûìè.

Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî ýòè

4. Íå ïîëüçóéòåñü óäëèíè-

òåëåé â âàííûõ êîìíà-

êå âðåìåíè (à òåì áîëåå

óêàçàíèÿ è âñþ èíôîðìàöèþ

òåëÿìè èëè òðîéíèêàìè.

òàõ êàòåãîðè÷åñêè çàï-

âî âðåìÿ ðàáîòû!): ýòî ìî-

äàííîãî ðóêîâîäñòâà: ýòî âàæ-

Åñëè íåîáõîäèì áîëåå äëèí-

ðåùåíà!

æåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì

íûé èñòî÷íèê íå òîëüêî ìíî-

íûé êàáåëü, ñëåäóåò óñòàíî-

áëîêèðîâêè.

5. Ïåðåä çàãðóçêîé ñòèðàëü-

âèòü íîâûé êàáåëü áîëüøåé

ãî÷èñëåííûõ ïîëåçíûõ ñîâåòîâ,

íîé ìàøèíû, óáåäèòåñü,

10. Íå òÿíèòå ïðîâîä èëè

äëèíû ñ òåìè æå õàðàêòåðè-

íî è òàêæå íåîáõîäèìûå ñâå-

÷òî áàðàáàí ïóñò.

ñàìó ìàøèíó, ÷òîáû âû-

ñòèêàìè. Ïèòàþùèé êàáåëü

äåíèÿ î áåçîïàñíîì èñïîëüçîâà-

íóòü âèëêó èç ðîçåòêè: ýòî

6. Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå

íèêîãäà íå äîëæåí áûòü èçîã-

íèè è îáñëóæèâàíèè ñòèðàëü-

î÷åíü îïàñíî.

ñðåäñòâà äëÿ ðó÷íîé ñòèð-

íóò è ïåðåæàò.

íîé ìàøèíû.

êè: îáðàçóþùàÿñÿ ïåíà ìî-

Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðî-

æåò âûéòè èç ïîä êðûøêè è

11. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íå-

èçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôè-

ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå.

ñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè îò-

1. Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðà-

öèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.

áîòàíî äëÿ èñïîëüçîâà-

7. Íå óäàëÿéòå ôèëüòð, êîãäà

êëþ÷èòå ìàøèíó, ïåðå-

Ïîìíèòå, ÷òî âêëþ÷åíèå

íèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé.

îáîðóäîâàíèå âêëþ÷åíî.

êðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû,

îáîðóäîâàíèÿ ïîâûøåííîé

Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëü-

âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè è

8.Íå êàñàéòåñü

ìîùíîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì

ïîçâîíèòå â ñåðâèñíûé

ñòâàõ íå èñïîëüçóéòå îáî-

ðàáîòàþùåé ìàøèíû,

òðîéíèêîâ è óäëèíèòåëåé ñî-

öåíòð, òåëåôîíû

ðóäîâàíèå íà óëèöå.

åñëè âàøè ðóêè èëè íîãè

çäàåò ïîòåíöèàëüíóþ îïàñ-

êîòîðîãî íàïå÷àòàíû â ãà-

2. Ýòî îáîðóäîâàíèå äîëæ-

ìîêðûå èëè ñûðûå; íå

íîñòü âîçãîðàíèÿ.

ðàíòèéíîì äîêóìåíòå (ãà-

íî èñïîëüçîâàòüñÿ â äî-

ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâà-

Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îò-

ðàíòèéíîì òàëîíå, ñåðâèñ-

ìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ

íèåì áîñèêîì.

âåòñòâåííîñòè çà âîçãîðà-

íîé êíèæêå, ñåðâèñíîì

áûòîâîé ñòèðêè â ñîîòâåò-

íèÿ, ïðîèçîøåäøèå èç-çà èñ-

ñåðòèôèêàòå). Ïåðåä çâîí-

ñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöè-

ïîëüçîâàíèÿ òðîéíèêîâ è

9. Êîãäà îáîðóäîâàíèå ðàáî-

êîì â ñåðâèñíûé öåíòð ïðî-

åé. Èñïîëüçîâàíèå îáîðó-

óäëèíèòåëåé, à òàêæå ñîåäè-

òàåò, íå êàñàéòåñü òå

÷èòàéòå ðàçäåë «Óñòðàíåíèå

äîâàíèÿ íå ïî

íèòåëüíîãî êàáåëÿ, ñå÷åíèå

äåòåé íà áåçîïàñíîì ðàñ-

íåèñïðàâíîñòåé».

íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðî-

êîòîðîãî íå ñîîòâåòñòâóåò

ñòîÿíèè.

12. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì è

ìûøëåííîå èñïîëüçîâà-

ïîòðåáëÿåìîé îáîðóäîâàíè-

Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ð.

ëèöàì, íåçíàêîìûì ñ äàí-

íèå, èñïîëüçîâàíèå ìà-

åì ìîùíîñòè.

Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü

íîé èíñòðóêöèåé, ïîëüçî-

øèíû â îôèñàõ,

äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóò-

ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû îá-

Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé

âàòüñÿ îáîðóäîâàíèåì

ñëóæèâàíèÿ, çäðàâîîõðà-

ìàøèíû íåîáõîäèìî ïðî-

áåç Âàøåãî ïðèñìîòðà.

íåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è ò.ï.

âåðèòü ñîîòâåòñòâèå õà-

13. Çàïðåùàåòñÿ èçìåíåíèå

ðàêòåðèñòèê ñåòè è

íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïðîèç-

êîíñòðóêöèè ìàøèíû è

ìàøèíû.

âîäèòåëü íå íåñåò îòâåò-

âìåøàòåëüñòâî ëèö, íå

ñòâåííîñòè çà âûõîä èç

Ïîìíèòå, ÷òî óñòàíîâêà

óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèç-

ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ ïðè

ðîçåòîê èëè óäëèíè-

âîäèòåëåì íà ãàðàíòèé-

íàðóøåíèè óñëîâèé äàí-

íûé ðåìîíò.

íîãî ïóíêòà èíñòðóêöèè.

3. Ýòî îáîðóäîâàíèå îáëà-

äàåò áîëüøèì âåñîì: ïå-

ðåäâèãàéòå åãî òîëüêî ïðè

óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ

è ïîñëå

Òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé

óñòàíîâêè òðàíñïîðòèðîâî÷-

ñïåöèàëèñò è òîëüêî

íûõ áîëòîâ.

ïîäëèííûå çàïàñíûå

äåòàëè ! 

×òîáû îáëåã÷èòü ïåðåìåùå-

íèå ìàøèíû

íà ìåñòå, âû-

äâèíüòå óáèðàþùèåñÿ êîëå-

ñà  äëÿ ýòîãî ïîòÿíèòå çà

áåëûé ðû÷àã, ðàñïîëî-

æåííûé ñëåâà ïîä îñíî-

âàíèåì ìàøèíû.

6 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

×òî çàãðóæàòü â ñòèðàëüíóþ

Ïåðåä ñòèðêîé Âû ìîæåòå ñäåëàòü ìíîãîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü åå îòëè÷íûé ðåçóëüòàò.

Ðàññîðòèðóéòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó. Ïðî÷èòàéòå ýòèêåòêè íà áåëüå è îäåæäå è ñëåäóéòå

èõ ðåêîìåíäàöèÿì. Ïðè çàãðóçêå ìàøèíû ÷åðåäóéòå ìåëêèå è êðóïíûå ïðåäìåòû îäåæäû.

ìàøèíó?

Ïåðåä ñòèðêîé.

Ñâåðÿéòåñü ñ

Óñòðîéñòâî,

Ðàññîðòèðóéòå áåëüå ïî

ýòèêåòêàìè.

ïðåäóïðåæäàþùåå

ìàòåðèàëó è ïî óñòîé÷èâîñòè

Âñåãäà ñìîòðèòå íà ýòèêåòêè,

ðàçáàëàíñèðîâêó.

îêðàñêè: ðàçäåëèòå áåëüå èç

èìåþùèåñÿ íà îäåæäå è

Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

ïðî÷íûõ è äåëèêàòíûõ

áåëüå: â íèõ ïîêàçàíî êàê

îñíàùåíà ñïåöèàëüíûì

òêàíåé.

ñòèðàòü è óõàæèâàòü çà

ýëåêòðîííûì

Ñòèðàéòå îòäåëüíî áåëîå è

èçäåëèÿìè.

ðåãóëèðîâî÷íûì

öâåòíîå áåëüå.

 òàáëèöå íà ñ. 10-11

óñòðîéñòâîì,

Âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ

ïðèâåäåíû ñèìâîëû,

ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ

(ìîíåòû, áóìàæêè, äåíüãè è

ïðîñòàâëÿåìûå íà ýòèêåòêàõ,

óëó÷øåíèÿ áàëàíñèðîâêè

îáåñïå÷èâàåò ïî

äðóãèå ìåëêèå ïðåäìåòû).

è ðàñêðûòî èõ ñîäåðæàíèå.

çàãðóæåííîãî áåëüÿ. Ýòî

âîçìîæíîñòè íàèáîëåå

Ïðîâåðüòå ïóãîâèöû: ñðàçó

Ñîáëþäåíèå ïðàâèë ñòèðêè

óñòðîéñòâî, âêëþ÷àþùååñÿ

ðàâíîìåðíîå ðàçìåùåíèå

óêðåïèòå èëè îòîðâèòå

íàäîëãî ñîõðàíèò Âàøè

ïåðåä îòæèìîì,

áåëüÿ â áàðàáàíå â

ïëîõîäåðæàùèåñÿ ïóãîâèöû,

âåùè.

ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì áåëüÿ

ïîñêîëüêó îíè ìîãóò

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ

è åãî ïåðâîíà÷àëüíûì

îòîðâàòüñÿ âî âðåìÿ ñòèðêè.

ðåçóëüòàòîâ î÷åíü

ðàñïîëîæåíèåì. Ïîýòîìó

âàæíî ñîðòèðîâàòü

ìàøèíà äàæå ïðè

áåëüå ïî ìàòåðèàëó è

ìàêñèìàëüíîì ÷èñëå

Çàïóñê ìàøèíû

îáîðîòîâ íå âèáðèðóåò è íå

öâåòó.

ïðîèçâîäèò øóìà.

Óñòàíîâêà ìàøèíû íà

ìåñòî è

ïåðåìåùåíèå.

Åñëè Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

îñíàùåíà ñïåöèàëüíûì

êîìïëåêòîì óáèðàþùèõñÿ

êîëåñ, òî Âû ìîæåòå ëåãêî

ïåðåìåùàòü åå. ×òîáû

îïóñòèòü êîëåñà è ïåðåäâèíóòü

ìàøèíó, ïîòÿíèòå çà ðû÷àã,

ðàñïîëîæåííûé ñëåâà ïîä

îñíîâàíèåì ìàøèíû. Ïîñëå

óñòàíîâêè ìàøèíû â

òðåáóåìîå ïîëîæåíèå

óñòàíîâèòå ðû÷àã â èñõîäíîå

ïîëîæåíèå. Òåïåðü Âàøà

ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íàäåæíî

óñòàíîâëåíà. ( Ñì. ðèñ., òîëüêî

äëÿ îñíàùåííûõ ìîäåëåé).

Ïîñëå óñòàíîâêè íîâîé ìàøèíû ïðîâåäèòå

ïðîáíóþ ñòèðêó áåç çàãðóçêè, èñïîëüçóÿ

ïðîãðàììó «1» ïðè òåìïåðàòóðå 90°C.

2 -

Âêëþ÷åíèå ìàøèíû

,

è íå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü

Ïðàâèëüíûé çàïóñê

äîáàâîê îáÿçàòåëüíî

Íàæìèòå êíîïêó B

End.

ìàøèíû î÷åíü âàæåí ñ

óáåäèòåñü â òîì, ÷òî:

(ïîëîæåíèå I).

Çàòåì âûêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ

òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ

A. Äâåðöà ìàøèíû

ìàøèíó íàæàòèåì êíîïêè B

êà÷åñòâà ñòèðêè è

3 -

Óñòàíîâêà îïöèé

(ïîëîæåíèå Î).

íàäåæíî çàêðûòà.

óâåëè÷åíèÿ ñðîêà

Ïðè íåîáõîäèìîñòè, Âû

Òåïåðü âû ìîæåòå îòêðûòü

B. Ìàøèíà âêëþ÷åíà â

ýêñïëóàòàöèè

ìîæåòå èçìåíèòü

äâåðöó ìàøèíû. Âûíóâ

îáîðóäîâàíèÿ.

ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü.

èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè

áåëüå, îñòàâüòå äâåðöó

Ïîñëå çàãðóçêè ìàøèíû

C. Îòêðûò êðàí ïîäà÷è

îïöèè (ìèãàþùèå), êàê

îòêðûòîé èëè ïðèîòêðûòîé,

è çàïðàâêè ìîþùèõ

óêàçàíî íà ñòð. 8 (ñèìâîë

÷òîáû äàòü èñïàðèòüñÿ

âîäû.

ñðåäñòâ è ðàçëè÷íûõ

).

îñòàâøåéñÿ âëàãå.

1 -

Âûáîð æåëàåìîé

Îáÿçàòåëüíî ïåðåêðîéòå êðàí

4 -

Ïóñê/Ñáðîñ

Äëÿ ïðåäìåòîâ îäåæäû

ïðîãðàììû

ïîäà÷è âîäû.

Çàòåì íàæìèòå êíîïêó C

Ïðîãðàììó ñëåäóåò âûáèðàòü

èç äåëèêàòíûõ òêàíåé:

(Ïóñê/Ñáðîñ).

â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì áåëüÿ

Ïîìíèòå, ÷òî ïîñëå

äëÿ çàùèòû òàêèõ

Åñëè Âû õîòèòå ïðåðâàòü

è ñòåïåíüþ åãî çàãðÿçíåíèÿ.

îòêëþ÷åíèÿ

ïðåäìåòîâ îäåæäû êàê

ðàáîòàþùóþ ïðîãðàììó,

Äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû

ýëåêòðîïèòàíèÿ èëè

íàæìèòå êíîïêó C è

íèæíåå áåëüå, æåíñêèå

ñòèðêè ñì. Òàáëèöó

ñàìîâûêëþ÷åíèÿ

ïîäîæäèòå 3 ñåêóíäû.

ìàøèíû, âûáðàííàÿ

÷óëêè è ïð. ïîìåñòèòå

ïðîãðàìì íà ñ. 6. Ïîâåðíèòå

ðóêîÿòêó âûáîðà ïðîãðàìì À

5 -

Ïî îêîí÷àíèè ñòèðêè

ïðîãðàììà íà÷íåò ðàáîòó

èõ â õîëùîâûå

è óñòàíîâèòå åå íà íîìåð

Ïîäîæäèòå äî òåõ ïîð, ïîêà

ñ òîãî ìåñòà, íà êîòîðîì

ìåøî÷êè.

æåëàåìîé ïðîãðàììû.

íå ïîãàñíåò ñèìâîë

îíà áûëà ïðåðâàíà.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 7

Çäåñü êîìàíäóåòå Âû

Âàæíî ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî.

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Äèñïëåé ñ îáîçíà÷åíèÿìè

ïðîãðàìì Âàøåé ñòèðàëüíîé

ìàøèíû

D

D

Ðóêîÿòêà âûáîðà

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè

Âêëþ÷åíî-Âûêëþ÷åíî)

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò òîëüêî

×òîáû âûáðàòü ïðîãðàììó,

ïðîãðàììàõ 2-3-5-6-7-8-10 è

âûáðàííîé îïöèè, êîòîðóþ Âû

ïðè ïðîãðàììàõ ñòèðêè è íå

ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó À è

Ïîëîñêàíèå.

ìîæåòå èçìåíèòü ñ ïîìîùüþ

äåéñòâóåò ïðè ïðîãðàììàõ

ñîâìåñòèòå ìåòêó íà ðóêîÿòêå

N.B.: Äàííàÿ îïöèÿ íå

Ñëèâ è Îòæèì.

ñ ñèìâîëîì/íîìåðîì æåëàå-

êëàâèøè Âûáîð .

äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ ñ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòóïà ê

ìîé ïðîãðàììû (ñì. ñòð. 9-11).

îïöèåé Ëåãêîå ãëàæåíèå.

ñëåäóþùåé îïöèè íàæìèòå íà

-

Ëåãêîå ãëàæåíèå

êëàâèøó

Ýòà ôóíêöèÿ ïîçâîëÿåò

Ìåíþ èëè æå íàæìèòå íà

ïðîèçâîäèòü ñòèðêó áåç

-

Èíòåíñèâíîñòü ñòèðêè

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ -

êíîïêó Ñ äëÿ òîãî, ÷òîáû

îáðàçîâàíèÿ ñêëàäîê íà áåëüå,

Ýòà îïöèÿ ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü

âûêëþ÷åíèÿ On-Off

íà÷àòü öèêë ñòèðêè.

îáëåã÷àÿ â ïîñëåäóþùåì

õàðàêòåðèñòèêè âûáðàííîé

Íàæàòèå êíîïêè B âêëþ÷àåò

Íèæå ïåðå÷èñëÿþòñÿ âñå

åãî ãëàæåíèå.

ïðîãðàììû ñòèðêè â

ìàøèíó. Åñëè êíîïêà Â íå

 çàâèñèìîñòè îò òèïà òêàíåé

èìåþùèåñÿ îïöèè.

çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè

íàæàòà, òî ìàøèíà

ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

çàãðÿçíåíèÿ

 çàâèñèìîñòè îò çàäàííîé

âûêëþ÷åíà.

îïòèìèçèðóåò óñëîâèÿ ñòèðêè.

áåëüÿ.

ïðîãðàììû àêòèâèçèðóþòñÿ òîëüêî

Âûêëþ÷åíèå ìàøèíû íå

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè

Èìåþòñÿ 3 óðîâíÿ, äëÿ âûáîðà

ñëåäóþùèå ñïåöèàëüíûå îïöèè:

îòìåíÿåò çàäàííóþ

ïðîãðàììàõ 3-5-6-7-8-11 è

êîòîðûõ ñëåäóåò íàæàòü

ïðîãðàììó.

Ïîëîñêàíèå.

êëàâèøó Âûáîð:

-

Tåìïåðàòóðà

Ïðè âêëþ÷åíèè ìàøèíû âñå

×òîáû óñòàíîâèòü ýòó îïöèþ,

Íà äèñïëåå óêàçûâàåòñÿ

Íèçêèé

îáîçíà÷åíèÿ, èìåþùèåñÿ íà

íàæìèòå êëàâèøó Âûáîð äî

ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ

äèñïëåå, çàãîðàþòñÿ íà 8

òåõ ïîð, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ

çàäàííîé ïðîãðàììû. Åå

ñåêóíä, ïîñëå ÷åãî ìèãàþò

íàäïèñü On.

Ñðåäíèé

ìîæíî ñíèçèòü íàæàòèåì

òîëüêî òå, êîòîðûå áûëè

 ïðîãðàììàõ 6-7-8-11 è

êëàâèøè Âûáîð âïëîòü äî

Äåëèêàòíîå ïîëîñêàíèå

Âûñîêèé

âûáðàíû.

òåìïåðàòóðû äëÿ ñòèðêè â

öèêë ñòèðêè ïðåðûâàåòñÿ, íî

õîëîäíîé âîäå (Off).

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè

ïðè ýòîì áåëüå îñòàåòñÿ â âîäå

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè âñåõ

ïðîãðàììàõ 1-2-3-5-6-7-8.

äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò

Start /Reset  Ïóñê /

ïðîãðàììàõ ñòèðêè.

âûïîëíåí ñëèâ.

Ñáðîñ

×òîáû çàâåðøèòü öèêë,

-

Óðîâåíü ïîëîñêàíèÿ

-

Ðåãóëèðîâàíèå îòæèìà

Íàæàòèåì ýòîé êíîïêè Âû

íàæìèòå êëàâèøó Âûáîð.

Ñëóæèò äëÿ óâåëè÷åíèÿ

Íà äèñïëåå óêàçûâàåòñÿ

ìîæåòå íà÷àòü ëèáî ïðåðâàòü

Âî âðåìÿ ñòèðêè îá àêòèâàöèè

ýôôåêòèâíîñòè ïîëîñêàíèÿ.

ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü

âûïîëíåíèå âûáðàííîé

äàííîé îïöèè ñèãíàëèçèðóåò

Ñîâåòóåì ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé

îòæèìà ïðè çàäàííîé

ïðîãðàììû ñòèðêè.

ïðîãðàììå. Åå ìîæíî ñíèçèòü

çàãîðàíèå ñèìâîëà

.

îïöèåé, êîãäà ñòèðàëüíàÿ

Íàæìèòå íà êíîïêó ÷òîáû

ìàøèíà çàãðóæåíà ïîëíîñòüþ

íàæàòèåì êëàâèøè Âûáîð

N.B.: Äàííàÿ îïöèÿ íå

çàäàòü êîìàíäó Start/Ïóñê.

è çàñûïàíî áîëüøîå

âïëîòü äî ïîëíîãî èñêëþ÷åíèÿ

äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ ñ

×òîáû çàäàòü êîìàíäó Reset/

êîëè÷åñòâî ñòèðàëüíîãî

îòæèìà (Off).

îïöèåé Ïÿòíîâûâîäèòåëü.

Ñáðîñ, íàæìèòå íà êíîïêó è

ïîðîøêà, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,

Âî âðåìÿ ñòèðêè îá

ïîäîæäèòå 3 ñåêóíäû.

êîãäà èìååò ìåñòî

èñêëþ÷åíèè îòæèìà

-

Ïÿòíîâûâîäèòåëü

Ïîñëå òîãî, êàê áûëà çàäàíà

ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü

ñèãíàëèçèðóåò çàãîðàíèå

êîìàíäà Start/Ïóñê, ëþáûå

(ñì. ñòð. 11-12)

ê ñòèðàëüíûì ïîðîøêàì

ñèìâîëà .

èçìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ

Ïðè ýòîì ðåæèìå ñòèðàëüíàÿ

(êîíòàêòíàÿ àëëåðãèÿ).

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè âñåõ

Èìåþòñÿ 3 óðîâíÿ, äëÿ âûáîðà

ðóêîÿòêè áóäóò áåñïîëåçíû.

ïðîãðàììàõ êðîìå 11(Øåëê) è

ìàøèíà âûïîëíèò áîëåå

èíòåíñèâíûé öèêë ñòèðêè ñ

êîòîðûõ ñëåäóåò íàæàòü

Ñëèâ.

áîëåå ýôôåêòèâíûì

êëàâèøó Âûáîð:

-

Òàéìåð âûäåðæêè

èñïîëüçîâàíèåì æèäêèõ

Ýêðàí Äèñïëåé/Meíþ

Íèçêèé

ìîþùèõ ñðåäñòâ, ÷òî ïîçâîëèò

âðåìåíè âêëþ÷åíèÿ

âûáîðà

óäàëèòü äàæå ñàìûå ñòîéêèå

Ïîçâîëÿåò âêëþ÷àòü ìàøèíó ñ

Ñðåäíèé

Ñ ïðàâîé ñòîðîíû íà äèñïëåå

ïÿòíà.

âûäåðæêîé âðåìåíè íà 1 - 24

óêàçûâàþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ

×òîáû óñòàíîâèòü ýòó îïöèþ,

÷àñà ñ ïîìîùüþ êëàâèøè

Âûñîêèé

îïöèè.

íàæìèòå êëàâèøó Âûáîð äî

âûáîðà.

Ñ ïîìîùüþ êëàâèøè Ìåíþ

òåõ ïîð, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ

Ýòà îïöèÿ äåéñòâóåò ïðè

Î âêëþ÷åíèè ìàøèíû ïîñëå

Âû ìîæåòå âûáðàòü

íàäïèñü On.

ïðîãðàììàõ 1-2-3-4-5-6-7-8 è

âûäåðæêè âðåìåíè

æåëàåìóþ îïöèþ, ñèìâîë

Âî âðåìÿ ñòèðêè îá àêòèâàöèè

ñèãíàëèçèðóåò çàãîðàíèå

Ïîëîñêàíèå.

êîòîðîé íà÷íåò ìèãàòü.

äàííîé îïöèè ñèãíàëèçèðóåò

ñèìâîëà

 ëåâîé ÷àñòè óêàçûâàåòñÿ

N.B.: Ôóíêöèÿ ñ ñèìâîëîì

êîòîðûé ïðîäîëæàåò ãîðåòü

çíà÷åíèå è ñîñòîÿíèå (On-Off/

çàãîðàíèå ñèìâîëà

.

(òîëüêî äëÿ ñòèðàëüíî-ñóøèëüíûõ

äî íà÷àëà öèêëà ñòèðêè.

ìàøèí) íå äåéñòâóåò.

8 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Òêàíü è ñòåïåíü

Ïðîãðà-

Òåìïåðà-

Ìîþùåå

Ñìÿã÷è-

Ïÿòíîâûâ-

Äëèòåë-

Îïèñàíèå öèêëà

ììû

òóðà

ñðåäñòâî

òåëü

îäèòåëü/

üíîñòü

çàãðÿçíåíèÿ

ñòèðêè

Îòáåëèâà-

öèêëà

òåëü

(h.-ìèí.)

ÕËÎÏÎKÊ

Î÷åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå

Ï

áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.)

190°C

u u

2:20

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 9

ð

åäâà

ð

èòåëüíàÿ ñòè

ð

êà, ñòè

ð

êà

ï

ð

è 90°C

, ïîë îñ êàíèå,

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé

îòæèì

Î÷åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå

Ñòè

áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.)

Äåëèêàòíàÿ/

290°C

u u

2:08

Îáû÷íàÿ

ð

êà ï

ð

è 90°C,

ïîëîñêàíèå,

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé

îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è öâåòíîå

Ñòè

áåëüå

Äåëèêàòíàÿ/

360°C

u u

2:10

Îáû÷íàÿ

ð

êà ï

ð

è 60°C,

ïîëîñêàíèå,

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé

îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è öâåòíîå

Äëèòåëüíàÿ ñòè

äåëèêàòíîå áåëüå (ðóáàøêè, ìàéêè è

440°C

u u

2:30

ò.ï.)

ð

êà ï

ð

è 40°C,

ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è

îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è öâåòíîå

Ñòè

äåëèêàòíîå áåëüå (ðóáàøêè, ìàéêè è

Äåëèêàòíàÿ/

540°C

u u

1:21

ò.ï.)

Îáû÷íàÿ

ð

êà ï

ð

è 40°C,

ïîëîñêàíèå,

ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíûé

îòæèì

ÑÈÍÒÅÒÈKÀ

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå öâåòíîå áåëüå

Ñòè

(áåëüå äëÿ íîâîðîæäåííûõ è ò.ï.)

660°C

u u

Äåëèêàòíàÿ

1:24

ð

êà ï

ð

è 60°C,

ïîëîñêàíèå,

îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé

îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå öâåòíîå áåëüå

Ñòè

(áåëüå äëÿ íîâîðîæäåííûõ è ò.ï.)

750°C

u u

Äåëèêàòíàÿ

1:22

ð

êà ï

ð

è 50°C,

ïîëîñêàíèå,

îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé

îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå öâåòíîå

Ñòè

äåëèêàòíîå áåëüå (âñåõ âèäîâ)

840°C

u u

Äåëèêàòíàÿ

1:02

ð

êà ï

ð

è 40°C,

ïîëîñêàíèå,

îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé

îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå öâåòíîå

Ñòè

äåëèêàòíîå áåëüå (âñåõ âèäîâ)

930°C

u u

0:30

ð

êà ï

ð

è 30°C,

ïîëîñêàíèå è

äåëèêàòíûé îòæèì

ÄÅËÈKÀÒÍÛÅ ÒKÀÍÈ

Øåðñòü

Ñòè

10 40°C

u u

0:48

ð

êà ï

ð

è 40°C,

ïîëîñêàíèå è

äåëèêàòíûé îòæèì

Øåëê,

Îñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è

Ñòè

îäåæäà (çàíàâåñêè, øåëê, âèñêîçà è

11 30°C

u u

1:00

ïð.)

ð

êà ï

ð

è 30°C,

ïîëîñêàíèå,

îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè ñëèâ

ÍÅÏÎËÍÛÅ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Ïîëîñêàíèå

Ïîëîñêàíèå è îòæèì

u u

0:42

Äåëèêàòíîå ïîëîñêàíèå

Ïîëîñêàíèå, àíòèñìèíàåìîñòü

u u

0:34

èëè ñëèâ

Îòæèì

Ñëèâ è

0:16

ó

Îñîáûå îáîçíà÷åíèÿ:

(ëåâàÿ ñòîðîíà äèñïëåÿ)

âðåìÿ.

-

Îòêðûâàíèå äâåðöû

-

Êîä íåèñïðàâíîñòè

-

Êàê òîëüêî Âû âêëþ÷èòå

-

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ

Ãîðÿùèé èíäèêàòîð

 ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ íåèñïðàâíîñòè

ïîêàçûâàåò, ÷òî äâåðöà ìàøèíû

ìàøèíó...

ïðîãðàììû ñòèðêè....

ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíûì öåíòðîì è

áëîêèðîâàíà, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü

Âû ìîæåòå óâèäåòü îñòàâøååñÿ

Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ âûáðàííîé

ñîîáùèòå êîä íåèñïðàâíîñòè

âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïîñëåäíåé

åå ñëó÷àéíîå îòêðûâàíèå. Âî

ïðîãðàììû Âû ìîæåòå âûâåñòè íà

(íàïðèìåð: F-01).

èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ ìàøèíû,

âûáðàííîé ïðîãðàììû.

äèñïëåé åå õàðàêòåðèñòèêè. Äëÿ

-

Îêîí÷àíèå ïðîãðàììû

ïðåæäå ÷åì îòêðûòü äâåðöó

Äëèòåëüíîñòü ïðîãðàììû

ýòîãî íàæìèòå êëàâèøó Ìåíþ.

ïîäîæäèòå, êîãäà ìàøèíà

ñòèðêè

Ïî îêîí÷àíèè ïðîãðàììû ñòèðêè

Åñëè Âû õîòèòå âíåñòè êàêèå-òî

âûêëþ÷èòñÿ è ïîÿâèòñÿ íàäïèñü

Ïî õîäó âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû

ïîÿâèòñÿ íàäïèñü End.

èçìåíåíèÿ, íàæìèòå êëàâèøó

End.

ñòèðêè óêàçûâàåòñÿ îñòàâøååñÿ

Âûáîð.

×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ?

Ïðîãðàììû íà âñå âðåìåíà ãîäà

ñèëåííûé îòæèì

Äåëèêàòíûé îòæèì

Ñëèâ è äåëèêàòíûé îòæèì

0:10

Ñëèâ

Ñëèâ

0:02

Âàæíî: äëÿ òîãî, ÷òîáû îòìåíèòü òîëüêî ÷òî çàäàííóþ ïðîãðàììó, íàæìèòå êíîïêó Ñ (Ïóñê/Ñáðîñ) è ïîæäèòå 3 ñåê.

Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî÷íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà è òèïà ñòèðàåìûõ âåùåé,

òåìïåðàòóðû è æåñòêîñòè âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, à òàêæå îò òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè.

Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

4- Êëàññ À ïðè 40°C. Âaøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ìîæåò âûïîëíÿòü ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó ñòèðêè ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå, îáåñïå÷èâàÿ ïðè

ýòîì õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Âûáðàâ ïðîãðàììó 4 ïðè òåìïåðàòóðå 40°C, áëàãîäàðÿ îñîáûì óñèëèÿì ñòèðàëüíîé ìàøèíû è áîëåå

ïðîäîëæèòåëüíîìó öèêëó ñòèðêè Âû ïîëó÷èòå òàêèå æå ðåçóëüòàòû, ÷òî è ïðè ñòèðêå ïðè 60°C.

9 - 30-òè ìèíóòíàÿ åæåäíåâíàÿ ñòèðêà ïðè 30°. Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ìîæåò âûïîëíÿòü ïðîãðàììó áûñòðîé ñòèðêè äëÿ ñëàáî çàãðÿçíåííîé

îäåæäû. Âûáåðèòå ïðîãðàììó 9 ïðè òåìïåðàòóðå 30°C è ìîæåòå ñòèðàòü îäåæäó èç ñàìûõ ðàçíûõ òêàíåé (êðîìå øåðñòè è øåëêà), ïðè

ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áàðàáàíà 3 êã. Ïðîãðàììà, äëÿùàÿñÿ îêîëî 30 ìèíóò, îòëè÷àåòñÿ ýêîíîìíûì ðàñõîäîì ýëåêòðîýíåðãèè.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÆÈÄÊÎÅ ÌÎÞÙÅÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ.

Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ

è ñèìâîëèêà íà ðàçëè÷íûõ ìîäåëÿõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí Ariston:

Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê

Òåìïåðàòóðó íàäî

îäåæäå, ýòî ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå

âûáèðàòü ïðàâèëüíî !

êîòîðûõ ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó

îäåæäó.

 ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà

Âñå ñèìâîëû ðàçäåëÿþòñÿ

íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò

íà ïÿòü ãðóïï:

î÷åíü âàæíóþ èíôîðìàöèþ.

ñòèðêà

,

Âû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïîíè-

îòáåëèâàíèå

,

ìàòü ýòè ñèìâîëû, ÷òîáû ïðà-

âèëüíî óõàæèâàòü çà îäåæäîé.

ãëàæåíèå

,

õèì÷èñòêà

,

ñóøêà

.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Ðóáàøêè âûâåðíèòå íàèçíàíêó 

ýòî ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ

ïðè ñòèðêå è ðóáàøêè ïðîñëóæàò äîëüøå.

Îáÿçàòåëüíî âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ.

Ïåðåä ñòèðêîé ñâåðüòåñü ñ ýòèêåòêàìè íà

îäåæäå.

Èçó÷èòå è çàïîìíèòå ñèìâîëû â äàííîé òàáëèöå: ýòî ïîìîæåò âàì ëó÷øå óõàæèâàòü

çà ñâîåé îäåæäîé è èñïîëüçîâàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ñ íàèáîëüøèì ýôôåêòîì.

Ñòèðêà Îòáåëèâàíèå

Ãëàæåíèå Õèì÷èñòêà Ñóøêà

Íîðìàëüíàÿ Äåëèêàòíàÿ

Íîðìàëüíàÿ Äåëèêàòíàÿ

Õèì÷èñòêà

Ñòèðêà

Îòáåëèâàòü

Ãëàäèòü

Ìàøèííàÿ

ñ ëþáûì

ïðè 95°Ñ

â õîëîäíîé âîäå

ïðè max 200°Ñ

ñóøêà

ðàñòâîðèòåëåì

Õèì÷èñòêà:

Ñòèðêà

Íå îòáåëèâàòü

Ãëàäèòü

ïåðõëîðèä,

Íå ñóøèòü â ìàøèíå

ïðè 60°Ñ

ïðè max 150°Ñ

áåíçèí, ñïèðò,

R111 è R113

Õèì÷èñòêà:

Ñòèðêà

Ãëàäèòü

áåíçèí, ñïèðò

Ñóøèòü ðàñïðàâëåííûì

ïðè 40°Ñ

ïðè max 110°Ñ

è R113

Ñòèðêà

Ñóøèòü íà âåðåâêå

Íå ïîäâåðãàòü

ïðè 30°Ñ

Íå ãëàäèòü

õèì÷èñòêå

Ðó÷íàÿ ñòèðêà

Ñóøèòü íà ïëå÷èêàõ

Íå ñòèðàòü

10 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

On - Âêëþ÷åíî

Èíòåíñèâíîñòü ñòèðêè

Off - Âûêëþ÷åíî

Ïóñê

Ñèíòåòèêà 40°

Øåðñòü

Ñòîï-ñáðîñ

Ïîëîñêàíèå

Ðó÷íàÿ ñòèðêà

Çàìåäëåííûé ïóñê

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà

Óðîâåíü ïîëîñêàíèÿ/

Óñèëåííîå ïîëîñêàíèå

Øåëê è çàíàâåñêè

 Ñòèðêà ïðè ìàêñ.°

30-òè ìèíóòíàÿ

Ñìÿã÷èòåëü

Ñòèðêà ïðè 90°

åæåäíåâíàÿ ñòèðêà ïðè 30°

Îñòàíîâêà ñ âîäîé -

Spécial

Ñòèðêà ïðè 60°

Àíòèñìèíàåìîñòü

Ëåãêîå ãëàæåíèå

taches

Äåëèêàòíàÿ ñòèðêà

Îòæèì

ïðè 40°

Ïÿòíîâûâîäèòåëü

Èçìåíåíèå ñêîðîñòè îòæèìà

Ñèíòåòèêà 60°

èëè èñêëþ÷åíèå îòæèìà

Ïîëîâèííàÿ çàãðóçêà

Ðåãóëèðîâàíèå

Ñèíòåòèêà 50°

Ñëèâ âîäû

òåìïåðàòóðû

Ïîëåçíûå ñîâåòû êàê èçáåæàòü îøèáîê

êàðìàí.

Äëÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè

1 áàííûé õàëàò 900-1.200 ã

Íèêîãäà íå ñòèðàéòå â

ìàøèíå...«âåòõîå»,

íå ïðåâûøàéòå íîðìû çàãðóçêè,

1 ïîëîòåíöå 150-250 ã

Îòïóñê: îòêëþ÷èòå

èçíîøåííîå èëè íåïîäøèòîå

ïðèâåäåííûå íèæå (âåñ óêàçàí

Íàáèâíûå öâåòíûå

ìàøèíó èç ñåòè

áåëüå. Åñëè âñå-òàêè Âàì

äëÿ ñóõîãî áåëüÿ)

Åñëè Âû íå ñîáèðàåòåñü

ôóòáîëêè è ðóáàøêè

íåîáõîäèìî ïîñòèðàòü ýòè

-

Ïðî÷íûå òêàíè:

ïðîñëóæàò äîëüøå, åñëè ïðè

ïîëüçîâàòüñÿ ñòèðàëüíîé

âåùè â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ

ìàêñ. 5 kg êã

ñòèðêå èõ âûâîðà÷èâàòü

ìàøèíîé äîñòàòî÷íî äîëãîå

â ìåøî÷åê. Íå ñòèðàéòå âìåñòå

-

Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè:

âðåìÿ (íàïðèìåð, âî âðåìÿ

íàèçíàíêó.

áåëîå è öâåòíîå áåëüå.

îòïóñêà), òî âûêëþ÷èòå åå èç

Íàáèâíûå öâåòíûå ôóòáîëêè è

ìàêñ. 2,3 kg êã

ýëåêòðîñåòè, ïåðåêðîéòå êðàí

ðóáàøêè íóæíî ãëàäèòü òîëüêî

Ñòîéêèå èëè

-

Äåëèêàòíûå òêàíè:

ïîäà÷è âîäû è îñòàâüòå äâåðöó

ñïåöèôè÷åñêèå ïÿòíà

ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû.

ìàêñ. 2 kg êã

ñëåãêà ïðèîòêðûòîé. Òàêèì

Îáðàáîòàéòå èõ ïåðåä ñòèðêîé,

-

×èñòîøåðñòÿíûå

îáðàçîì è áàðàáàí, è

Êîìáèíåçîíû

î÷èùàÿ óñòîé÷èâûå

èçäåëèÿ:

óïëîòíèòåëü äâåðöû îñòàíóòñÿ

Ìîäíûå êîìáèíåçîíû èìåþò

çàãðÿçíåíèÿ ñïåöèàëüíûì

ìàêñ. 1 kg êã

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, è âíóòðè

ìíîæåñòâî øíóðêîâ,

ìîþùèì ñðåäñòâîì, ìîþùåé

-

Ìàõðîâàÿ òêàíü:

ìàøèíû íå áóäåò ñêàïëèâàòüñÿ

ðåìåøêîâ è çàìêîâ, êîòîðûå

ïàñòîé èëè ñïåöèàëüíûìè

ìàêñ. 2,3 kg êã

íåïðèÿòíûé çàïàõ.

ìîãóò ïîâðåäèòü áàðàáàí

ïÿòíîâûâîäèòåëÿìè (ñì.

ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ìåëêèå

âñòàâêó îá óäàëåíèè ïÿòåí íà

Ñêîëüêî âåñèò?

äåòàëè îäåæäû âî âðåìÿ ñòèðêè

ñòð. 12).

1 ïðîñòûíÿ 400-500 ã

ðåêîìåíäóåòñÿ ïîìåñòèòü â

ÑÒÈÐÊÀ ØÅÐÑÒÈ

Ñëåäèòå çà âåñîì

1 íàâîëî÷êà 150-200 ã

îòäåëüíûé ìåøî÷åê èëè

çàãðóæàåìîãî áåëüÿ!

Äëÿ äîñòèæåíèÿ

1 ñêàòåðòü 400-500 ã

ïîëîæèòü âî âíóòðåííèé

íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ

èñïîëüçóéòå

ñïåöèàëüíîå ñðåäñòâî

Ñòèðàòü ìîæíî ïðàêòè÷åñêè âñå

äëÿ ñòèðêè øåðñòè è íå

Çàíàâåñêè è øòîðû.

çàãðóçêè. Íå çàáóäüòå

çàãðóæàéòå áîëåå 1 êã

Ñòåãàíûå îäåÿëà è

Çàíàâåñêè è øòîðû îáû÷íî

èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ

øåðñòÿíûõ âåùåé.

êóðòêè.

ñèëüíî ìíóòñÿ. ×òîáû ýòîãî

ïðîãðàììó 11, êîòîðàÿ

 ìàøèíå ìîæíî ñòèðàòü

èçáåæàòü, õîòèì äàòü Âàì

àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àåò

ïóõîâûå îäåÿëà è êóðòêè,

îäèí ñîâåò: ñëîæèòå èõ

îòæèì.

äàæå åñëè îíè íà ãóñèíîì

àêêóðàòíî è ïîëîæèòå â

èëè óòèíîì ïóõó. Ãëàâíîå 

íàâîëî÷êó ëèáî â ñåò÷àòûé

ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòå îò

ýòî íå çàãðóæàòü áîëåå 5

ìåøî÷åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî,

ãðÿçè è ñòèðàéòå ñ ïðî÷íûìè

êã.

óáåäèâøèñü, ÷òî âåñ íå

òêàíÿìè èëè äæèíñàìè, åñëè

ïðåâûøàåò ïîëîâèíû

Ïàðóñèíîâûå òóôëè.

ïîçâîëÿåò öâåò. Íå ñòèðàéòå

ðåêîìåíäóåìîé íîðìû

Ïàðóñèíîâûå òóôëè

ñ áåëûìè âåùàìè.

Êàøåìèð Ãîëä: Íåæíàÿ, êàê ðó÷íàÿ ñòèðêà

Ïåðâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, çàñëóæèâøàÿ ïðèçíàíèå ôèðìû «Âóëìàðê Êîìïàíè» (The Woolmark Company).

Ïðîãðàììà «Êàøåìèð Ãîëä»

ôèðìîé «Âóëìàðê Êîìïàíè»

(M.00221).

ïðîãðàììîé 10 (øåðñòü) ïðè

ðàçðàáîòàíà äëÿ ñòèðêè â

äëÿ ñòèðêè èçäåëèé èç øåðñòè

Ýòîò ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ

ñòèðêå âñåõ èçäåëèé ñ

ñòèðàëüíîé ìàøèíå è áîëåå

ñ åå ìàðêîé, íà ýòèêåòêå

âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ

óêàçàíèåì ðó÷íîé ñòèðêè:

íåæíûõ è öåííûõ èçäåëèé èç

êîòîðûõ íàïèñàíî «ñòèðàòü

ñêîðîñòè âðàùåíèÿ áàðàáàíà

èçîáðàæåíèå âàííî÷êè ñ

øåðñòè è êàøåìèðà.

âðó÷íóþ». Ýòî ïåðâûé

90 îá./ìèí äàæå â ðåæèìå

ðóêîé.

Ïðîãðàììà «Øåðñòü-

îñòîðîæíûé öèêë «ðó÷íîé»

ïîëîñêàíèÿ, ïðè êîòîðîé

Äëÿ ñòèðêè øåðñòÿíûõ èçäåëèé

Êàøåìèð» ôèðìû «Ìåðëîíè

ñòèðêè ñòèðàëüíîé ìàøèíû,

óäàåòñÿ èçáåæàòü òðåíèÿ

ðåêîìåíäóåì ïîëüçîâàòüñÿ

Ýëåòòðîäîìåñòè÷è» (Merloni

îäîáðåííûé ôèðìîé

âîëîêîí.

ñïåöèàëüíûìè ñòèðàëüíûìè

Elettrodomestici) îäîáðåíà

«Âóëìàðê Êîìïàíè».

Âñåãäà ïîëüçóéòåñü

ñðåäñòâàìè.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 11

Êîãäà ìîþùèõ ñðåäñòâ è âîäû íåäîñòàòî÷íî...

Óäàëåíèå ïÿòåí

- Êðàñíîå âèíî. Îñòàâüòå áåëüå çàìî÷åííûì ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, ïðîïîëàñêàéòå è îáðàáîòàéòå óêñóñíîé èëè

ëèìîííîé êèñëîòîé, çàòåì ïðîïîëàñêàéòå. Åñëè ïÿòíà îñòàëèñü, ïðèìåíèòå îòáåëèâàòåëü.

- Êðîâü. Ñâåæèå ïÿòíà ñëåäóåò ñðàçó çàìûòü õîëîäíîé âîäîé.  ñëó÷àå çàñîõøèõ ïÿòåí êðîâè, îñòàâüòå áåëüå çàìî-

÷åííûì ñî ñïåöèàëüíûì ìîþùèì ñðåäñòâîì (ñ ôåðìåíòàìè) è çàòåì çàñòèðàéòå â ìûëüíîé âîäå.

- Çàñîõøèé æèð. Óâëàæíèòå (áåç íàæèìà) êóñî÷êîì âàòû, ñìî÷åííûì â ñêèïèäàðå. Çàòåì ïîëîæèòå íà ìÿãêóþ

ïîâåðõíîñòü.

- Ðæàâ÷èíà. Äëÿ óäàëåíèÿ ïÿòåí ðæàâ÷èíû ïðèìåíÿþò íàãðåòóþ êèñëóþ ñîëü (ðàñòâîð ùàâåëîêèñëîãî êàëèÿ) èëè

õîëîäíîå àíòèêîððîçèéíîå ñðåäñòâî (ïÿòíîâûâîäèòåëü). Ïðè ñòàðûõ ïÿòíàõ òêàíü óæå ìîæåò áûòü ïîâðåæäåíà:

íà íåé ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ äûðû.

- Çåìëÿíûå ïÿòíà. Îáðàáàòûâàþò ñ îòáåëèâàòåëåì è òùàòåëüíî ïðîïîëàñêèâàþò (òîëüêî äëÿ áåëîãî è öâåòíîãî

áåëüÿ, óñòîé÷èâîãî ê õëîðó).

- Ìàñëÿíàÿ êðàñêà. Ïîëîæèòå íà ìÿãêóþ òêàíü è ïðîòðèòå òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ëåãêèì áåíçèíîì. Çàòåì òùà-

òåëüíî ïðîñòèðàéòå ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì.

- ×åðíèëà è øàðèêîâàÿ ðó÷êà. Ïðîòðèòå ïÿòíî âàòíûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ìåòèëîâûì ñïèðòîì èëè æèäêîñòüþ

äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, çàòåì ñòèðàéòå ïðè 90°Ñ.

- Äåãîòü. Ñ÷èñòèòå òîëñòûé ñëîé çàãðÿçíåíèÿ, ðàçìÿã÷èòå îñòàòîê ìàðãàðèíîì èëè ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðîìîê-

íèòå ÷èñòîé òêàíüþ, îáðàáîòàéòå îñòàòî÷íîå çàãðÿçíåíèå ïÿòíîâûâîäèòåëåì, ñîîòâåòñòâóþùèì òèïó òêàíè, èëè

ñêèïèäàðîì. Çàòåì ñðàçó æå ïðîñòèðàéòå.

- Âîñê. Ñ÷èñòèòå âîñê, ïîëîæèòå òêàíü ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè âïèòûâàþùåé áóìàãè è ïðîãëàäüòå ãîðÿ÷èì óòþãîì;

ñðàçó æå îáðàáîòàéòå âàòíûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ñêèïèäàðîì èëè ìåòèëîâûì ñïèðòîì.

- Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. Ïðîòðèòå æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà è âûòðèòå ÷èñòîé òðÿïî÷êîé.

- Ïëåñåíü. Õëîïêîâûå è ëüíÿíûå òêàíè çàìî÷èòå â ðàñòâîðå 1 ÷àñòè æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà íà 5 ÷àñòåé âîäû

è äîáàâüòå ñòîëîâóþ ëîæêó óêñóñà. Òîò÷àñ ïðîñòèðàéòå. Çàãðÿçíåíèÿ íà èíûõ áåëûõ òêàíÿõ ñìî÷èòå â 10%-íîì

ðàñòâîðå ïåðåêèñè âîäîðîäà è ïðîñòèðàéòå

- Ïîìàäà. Ïÿòíà íà õëîïêîâûõ è øåðñòÿíûõ òêàíÿõ îáðàáîòàéòå ïðîñòûì ýôèðîì. Äëÿ øåëêà èñïîëüçóéòå òðè-

õëîðýòèëåí.

- Ëàê äëÿ íîãòåé. Ïîëîæèòå íà ïÿòíî ëèñò âïèòûâàþùåé áóìàãè, ñìî÷èòå æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, óáåðèòå

ëèñò, òàê êàê îí ìîæåò îêðàñèòüñÿ.

- Òðàâà. Ïðîòðèòå âàòíûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ìåòèëîâûì ñïèðòîì.

Äëÿ áåçîïàñíîé ñòèðêè

Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí

A) ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 1).

Ïîäíèìèòå âíåøíþþ êðûøêó è ïîëíîñòüþ åå îòêðîéòå.

Á) Çàòåì, èñïîëüçóÿ îáå ðóêè, îòêðîéòå áàðàáàí, êàê ïîêàçà-

íî íà ðèñ. 2:

- Íàæìèòå êíîïêó, îáîçíà÷åííóþ ñòðåëêîé íà ðèñ. 2, ñëåãêà âíèç,

äðóãîé ðóêîé ïðèäåðæèâàÿ äâåðöû (òàê âû èçáåæèòå âíåçàïíîãî

îòêðûâàíèÿ äâåðîê è çàùåìëåíèÿ ïàëüöåâ); äâåðöû ðàñöåïÿòñÿ

è ëåãêî îòêðîþòñÿ.

Â) ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ (ðèñ. 3).

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2

Ã) ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 4).

- çàêðîéòå ïîëíîñòüþ áàðàáàí, îïóñêàÿ ñíà÷àëà ïåðåäíþþ äâåð-

öó, à çàòåì çàäíþþ;

- çàòåì óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî êðþêè ïåðåäíåé äâåðöû òî÷íî âîø-

ëè â ïðåäíàçíà÷åííûå ìåñòà íà çàäíåé äâåðöå;

- ïîñëå òîãî, êàê êðþêè çàùåëêíóëèñü, íàæìèòå îáå äâåðöû ñëåã-

êà âíèç, ÷òîáû óáåäèòüñÿ îíè çàêðûòû ïëîòíî;

- è, íàêîíåö, çàêðîéòå âíåøíþþ êðûøêó.

Ðèñ. 3 Ðèñ. 4

12 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè

Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ

Ïåðâûé ñåêðåò: ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ óäîáíî ðàñïîëîæåí ïîä

ñðåäñòâ

äâåðöåé îáîðóäîâàíèÿ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà,

Çàïîëíèòå ðàñïðåäåëèòåëü ìî-

Æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî íà-

îòáåëèâàíèå è ñìÿã÷åíèå

þùèõ ñðåäñòâ (ðèñ.) ìîþùèì

ëèâàéòå â îòäåëåíèå 2 ïåðåä

Åñëè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè

N.B.:

ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòåëåì äëÿ

ñàìûì çàïóñêîì ìàøèíû.

ñòèðêó ñ îòáåëèâàíèåì, óñòà-

1) Êîíöåíòðèðîâàííûé

òêàíåé â êîëè÷åñòâàõ, óêàçàí-

Ïîìíèòå, ÷òî æèäêîå ìîþùåå

íîâèòå ñïåöèàëüíóþ

îòáåëèâàòåëü

íûõ ïðîèçâîäèòåëåì íà óïàêîâ-

ñðåäñòâî ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ

ïðîãðàììó è çàëåéòå

íåîáõîäèìî âñåãäà ðàçáàâ-

êå, ãäå ïðèâåäåíû âñå íóæíûå

ñòèðêè ïðè òåìïåðàòóðå íå

îòáåëèâàòåëü â îòäåëåíèå 4

ëÿòü.

Âàì ñâåäåíèÿ ïî èñïîëüçîâà-

âûøå 60°Ñ, è ïðåäâàðèòåëü-

ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ

2) Äëÿ êîíöåíòðèðîâàííûõ

íèþ ñðåäñòâà.

íàÿ ñòèðêà çäåñü íå òðåáóåòñÿ.

ñðåäñòâ.

ìîþùèõ ñðåäñòâ (ïîðîøêîâ

Äîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåä-

Ïîðîøêè è æèäêèå ìîþùèå

Çàëèâàÿ îòáåëèâàòåëü, íå

èëè æèäêèõ) èñïîëüçóéòå

ñòâà çàâèñèò îò îáúåìà çà-

ñðåäñòâà, ïîìåùåííûå â ñïå-

ïðåâûøàéòå óêàçàííûé ìàê-

ïðîãðàììó áåç ïðåäâàðè-

ãðóæàåìîãî áåëüÿ, ñòåïåíè

öèàëüíûå êîíòåéíåðû, íåîáõî-

ñèìàëüíûé óðîâåíü

òåëüíîé ñòèðêè.

åãî çàãðÿçíåíèÿ è æåñòêîñòè

äèìî ïîëîæèòü ïðÿìî â áàðà-

(«max»).

3) Äëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ â

âîäû. Ïðåâûøåíèå äîçèðîâ-

áàí ìàøèíû â ñîîòâåòñòâèè ñ

Èñïîëüçîâàíèå îòáåëèâà-

êîíòåéíåðàõ ñôåðè÷åñêîé

êè ñîâñåì íå îçíà÷àåò áîëü-

èíñòðóêöèÿìè íà èõ óïàêîâêàõ.

òåëÿ èñêëþ÷àåò âîçìîæ-

ôîðìû èëè â òàáëåòêàõ

øóþ ýôôåêòèâíîñòü ñòèðêè.

Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåä-

íîñòü ïðåäâàðèòåëüíîé

òàêæå íå ïðèìåíÿéòå ïðåä-

Ñî âðåìåíåì, ïðèîáðåòÿ îïûò,

ñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

ñòèðêè.

âàðèòåëüíóþ ñòèðêó.

Âû áóäåòå ïðàâèëüíî äîçèðî-

ðó÷íîé ñòèðêè  îáðàçóþùàÿ-

âàòü ìîþùåå ñðåäñòâî è ñìÿã-

ñÿ îáèëüíàÿ ïåíà óõóäøàåò ðå-

Òðàäèöèîííûé îòáåëèâà-

÷èòåëü ïî÷òè àâòîìàòè÷åñêè.

çóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñ-

òåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ

Îïîëàñêèâàòåëè

Íàëèâàÿ ñìÿã÷èòåëü â îòäåëå-

òè èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.

òîëüêî íà ïðî÷íûõ áåëûõ

Èñïîëüçîâàíèå ñìÿã÷àþùèõ

íèå 3, íå ïðåâûøàéòå îòìåòêó

Ïðè õîëîäíîé ñòèðêå âñåãäà

òêàíÿõ, â òî æå âðåìÿ

ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ.

óìåíüøàéòå êîëè÷åñòâî ìîþ-

äåëèêàòíûé îòáåëèâàòåëü

äîáàâîê äåëàåò òêàíü ìÿã÷å

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà àâòîìàòè-

ùåãî ñðåäñòâà: â õîëîäíîé

ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ

è ñíèæàåò ýëåêòðèçóåìîñòü

âîäå îíî ðàñòâîðÿåòñÿ õóæå,

öâåòíûõ òêàíåé è ñèíòåòèêè.

òêàíåé èç èñêóññòâåííûõ

÷åñêè äîáàâëÿåò ñìÿã÷èòåëü ïðè

÷åì â ãîðÿ÷åé, è ÷àñòü åãî áó-

âîëîêîí.

ñòèðêå íà êàæäîé ïðîãðàììå.

Âû íå ìîæåòå îòáåëèâàòü ñ

äåò ïîòðà÷åíà âïóñòóþ.

ïðîãðàììîé «Øåëê» è

ñïåöèàëüíûìè

ïðîãðàììàìè (ñì. ñ. 9).

Îòäåëåíèå 1: Ìîþùåå ñðåäñòâî

äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé

Æ åñò êî ñò ü â îä û

ñòèðêè (ïîðîøîê)

°dH °T.H

Îòäåëåíèå 2: Ìîþùåå ñðåäñòâî

äëÿ ñòèðêè (ïîðîøîê

1 - Ìÿãêàÿ 0-7 0-15

èëè æèäêîå)

Îòäåëåíèå 3: Îïîëàñêèâàòåëè

(ñìÿã÷àþùèå,

àðîìàòèçèðóþùèå)

Îòäåëåíèå 4: Îòáåëèâàòåëü

Ýêîíîìíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ

Êàê ñíèçèòü ðàñõîäû

áûòîâûõ ïðèáîðîâ íå íàíîñèò

óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ

Ñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ìàøèíó, ýòèì âû ñýêîíîìèòå ýëåêòðîýíåðãèþ, âîäó,

ìîþùèå ñðåäñòâà è âðåìÿ. Íàïðèìåð, ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò íà

50% ìåíüøå, ÷åì ïðè çàãðóçêå íàïîëîâèíó.

ÓÌÅÍÜØÀÉÒÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÎÞÙÅÃÎ ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ÅÑËÈ: Âû ñòèðàåòå íåìíîãî

áåëüÿ, áåëüå òîëüêî ñëåãêà çàãðÿçíåíî, âî âðåìÿ ìîéêè îáðàçóåòñÿ ïåíà, èëè âîäà íå ñëèø-

êîì æåñòêàÿ, èëè äàæå ìÿãêàÿ (ñì. òàáëèöó «Æåñòêîñòü âîäû» ââåðõó). ×òîáû âûÿñíèòü

êàêîâà æåñòêîñòü âîäû, îáðàòèòåñü â æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííóþ êîíòîðó, îòâå÷àþùóþ

çà âîäîñíàáæåíèå âàøåãî äîìà.

ÍÓÆÍÀ ËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÑÒÈÐÊÀ?

Ïðîãðàììû ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íóæíû òîëüêî äëÿ ñèëüíî çàãðÿçíåííîãî áåëüÿ! Îò-

êàç îò ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ñáåðåæåò ìîþùèå ñðåäñòâà, âîäó è çàòðàòû ýëåêòðîýíåðãèè

íà 5-15%, íå ãîâîðÿ óæå î âàøåì ëè÷íîì âðåìåíè.

ÒÀÊ ËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÃÎÐß×Àß ÂÎÄÀ?

Ïåðåä ñòèðêîé çàìî÷èòå áåëüå, îáðàáîòàéòå ïÿòíà ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè, è âàì íå ïî-

°

òðåáóåòñÿ ñëèøêîì ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ñòèðêà ïðè 60

Ñ ñïîñîáíà ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðî-

ýíåðãèè.

ÏÅÐÅÄ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÖÈÊËÀ ÑÓØÊÈ ...

Åñëè áåëüå áóäåò ñóøèòüñÿ â áàðàáàíå, âûáåðèòå âûñîêîñêîðîñòíîé öèêë îòæèìà, ãäå ñêî-

ðîñòü îòæèìà ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü. Óìåíüøåííîå ñîäåðæàíèå âîäû â áåëüå ïîçâîëÿåò

ñýêîíîìèòü è âðåìÿ, è ýíåðãèþ â ïðîãðàììå ñóøêè.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 13

- Ñðåäíÿÿ 8-14 16-25

3

- Æåñòêàÿ 15-21 26-37

Ñìÿã÷èòåëü ìîæåò èñïîëüçî-

âàòüñÿ äëÿ ìàõðîâûõ òêàíåé,

òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, çàíà-

âåñåé è ò.ä.

Çàëåéòå ñìÿã÷è-

òåëü â îòäåëå-

íèå 3 ðàñïðåäå-

ëèòåëÿ, ñëåäóÿ

èíñòðóêöèÿì

ïðîèçâîäèòåëÿ.

Ñìÿã÷èòåëü

- Î÷åíü æåñòêàÿ áîëåå 21 áîëåå 37

àâòîìàòè÷åñêè

ââîäèòñÿ â ìàøèíó âî âðåìÿ

ïîñëåäíåãî ïîëîñêàíèÿ. Ïî

îêîí÷àíèè ïðîãðàììû

ñòèðêè â îòäåëåíèè 3 áóäåò

îñòàâàòüñÿ íåìíîãî âîäû.

Îíà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ

ââåäåíèÿ ãóñòûõ ñìÿã÷èòåëåé

â ìàøèíó, òî åñòü ðàñòâîðÿåò

êîíöåíòðèðîâàííûå ñìÿã÷è-

òåëè.

Åñëè â îòäåëåíèè 3 îñòàåòñÿ

âîäû áîëüøå íîðìû, ýòî îç-

íà÷àåò, ÷òî áëîêèðîâàíî îïî-

ðîæíÿþùåå óñòðîéñòâî è åãî

âñàñûâàþùàÿ ôóíêöèÿ íå ðà-

áîòàåò.

Èíñòðóêöèè ïî óõîäó çà ðàñ-

ïðåäåëèòåëåì ñì. íà ñòð. 15.

Íèêîãäà íå çàëèâàéòå â ðàñ-

ïðåäåëèòåëü ñìÿã÷èòåëè

âìåñòå ñ êðàõìàëîì 

ðàñïðåäåëèòåëü ìîæåò áûòü

ïåðåïîëíåí è çàêóïîðåí.

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

Ïðåæäå ÷åì âûçâàòü òåõíèêîâ,

ïðî÷èòàéòå...

Ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòåé ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàç-

äåë, ïðåæäå ÷åì âûçûâàòü òåõíèêîâ.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè.

Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ

n Íàæàòà ëè êíîïêà âêëþ-

÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ G (ïî-

n Âñòàâëåíà ëè âèëêà â ðî-

ëîæåíèå

I

)? Åñëè íàæàòà,

çåòêó? Âû ìîãëè âûêëþ÷èòü

áûë çàïðîãðàììèðîâàí

ìàøèíó íà âðåìÿ îáñëóæè-

îòëîæåííûé ñòàðò

âàíèÿ è óõîäà.

ïðîãðàììû.

n Íå îòêëþ÷åíî ëè ýëåêòðè-

n Ðóêîÿòêà âûáîðà ïðî-

÷åñòâî? Èç-çà ïåðåãðóçêè

ãðàìì (îòëîæåííîãî ñòàð-

ìîã ñðàáîòàòü àâòîìàò ýëåê-

òà) À íàõîäèòñÿ â ïðàâèëü-

òðîñåòè. Èëè ïðîèçîøåë îá-

íîì ïîëîæåíèè.

ùèé ñáîé ýëåêòðîïèòàíèÿ â

âàøåì ðàéîíå.

n Îòêðûò ëè êðàí ïîäà÷è

âîäû? Èç ñîîáðàæåíèé áå-

n Çàêðûòà ëè ïëîòíî äâåðöà

çîïàñíîñòè ìàøèíà, íå çà-

ìàøèíû? Ñòèðàëüíàÿ ìà-

ïîëíåííàÿ âîäîé, íå ìîæåò

øèíà íå ìîæåò ðàáîòàòü,

âêëþ÷èòüñÿ.

åñëè äâåðöà îòêðûòà èëè

Âîçìîæíî ïåðåêðûòà ïî

ïëîõî çàêðûòà. Ýòî ñäåëàíî

èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñ-

íîñòè.

?

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Çàêðûâàéòå êðàí ïîñëå

Ïðè ÷èñòêå îñòàâëÿéòå

êàæäîé ñòèðêè.

ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ïîä-

Îãðàíè÷üòå èñïîëüçîâà-

êëþ÷åííîé ê ñåòè.

íèå ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñ-

Âî âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ

Ìàøèíà çàëèâàåò

òåìû ìàøèíû, êîãäà

Ìàøèíà íå çàëèâàåò

ìàøèíà âñåãäà äîëæíà

è ñëèâàåò âîäó

íèêîãî íåò äîìà  ýòèì

âîäó

áûòü îòêëþ÷åíà îò ñåòè.

îäíîâðåìåííî

âû óìåíüøèòå îïàñíîñòü

n Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäè-

ïðîòå÷êè.

Èñïîëüçóéòå ðàñòâîðè-

n Íå ñëèøêîì ëè íèçêî ðàñ-

íåí øëàíã?

òåëè è àêòèâíûå àáðàçèâû.

ïîëîæåí ñëèâíîé øëàíã?

Íå îñòàâëÿéòå ðàáîòàþ-

Íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå

n Íå ïåðåêðûòà ëè ïîäà÷à

Êîíåö øëàíãà äîëæåí íàõî-

ùåå îáîðóäîâàíèå áåç

ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâû

âîäû â äîìå? Âîçìîæíî, â

äèòñÿ íà âûñîòå 60100 ñì.

ïðèñìîòðà, åñëè â ìåñòå,

ãäå ðàñïîëîæåíà ìàøèíà

äëÿ ÷èñòêè âíåøíèõ è ðåçè-

äîìå èëè ïîáëèçîñòè âåäåò-

n Íå îêàçàëñÿ ëè êîíåö

â ïîëó íàõîäèòñÿ ñëèâíîå

íîâûõ ÷àñòåé ñòèðàëüíîé

ñÿ ðåìîíò è âîäîñíàáæåíèå

øëàíãà â âîäå?

îòâåðñòèå.

ìàøèíû.

âðåìåííî îòêëþ÷åíî.

n Èìååòñÿ ëè îòâîäíàÿ òðóá-

Âñåãäà îñòàâëÿéòå äâåð-

Íå çàáîòüòåñü

n Äîñòàòî÷íî ëè äàâëåíèå â

êà â ñëèâíîé ñèñòåìå?

öó â ïðèîòêðûòîì ïîëî-

î ðàñïðåäåëèòåëå

âîäîïðîâîäå? Âîçìîæíî,

n Åñëè ïîïûòêè óñòðàíèòü íå-

æåíèè, ÷òîáû â ìàøèíå

ìîþùèõ ñðåäñòâ.

íåèñïðàâåí àâòîêëàâ.

èñïðàâíîñòü íå óâåí÷àëèñü

íå ñêàïëèâàëñÿ íåïðèÿò-

Ñúåìíûé ðàñïðåäåëèòåëü

n Íå çàñîðåí ëè ôèëüòð?

óñïåõîì, âûêëþ÷èòå ìàøèíó,

íûé çàïàõ.

ìîæíî ëåãêî ïðîìûòü ïîä

Ôèëüòð íà çàëèâíîì øëàíãå

ïåðåêðîéòå âîäó è îáðàòè-

Âíåøíèå ïàíåëè ìàøè-

ïðîòî÷íîé âîäîé.

ìîæåò áûòü çàáèò èçâåñòêî-

òåñü â ñåðâèñíûé öåíòð çà

íû ïðîòèðàéòå ñ áîëü-

âûìè ÷àñòèöàìè èëè ìó-

Óåçæàÿ íàäîëãî,

ïîìîùüþ.

øîé îñòîðîæíîñòüþ.

ñîðîì, îñòàâøèìñÿ ïîñëå

íå äóìàéòå î ìàøèíå.

n Íà âåðõíèõ ýòàæàõ çäàíèé

Êîðïóñ ìàøèíû è ðåçè-

ðåìîíòà âîäîïðîâîäà.

Ïåðåä îòúåçäîì âñåãäà

ìîæåò ñîçäàòüñÿ òàê íàçûâà-

íîâûå äåòàëè ïðîòè-

ïðîâåðÿéòå, ÷òî ñòèðàëüíàÿ

n Íå ïåðåæàò ëè øëàíã ïîäà-

åìûé «ñèôîííûé ýôôåêò».

ðàéòå ÷èñòîé òêàíüþ,

ìàøèíà îòêëþ÷åíà è êðàí

÷è âîäû? Ïðîñëåäèòå, êàê

Äëÿ åãî ïðåäîòâðàùåíèÿ

ñìî÷åííîé â òåïëîé

ïîäà÷è âîäû çàêðûò.

ïðîëîæåí øëàíã, íåò ëè èç-

óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëü-

ìûëüíîé âîäå.

ãèáîâ è ïåðåëîìîâ.

íûé ñèôîí.

14 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé

øëàíã ìàøèíû? Â êàêîì

ñîñòîÿíèè óäëèíèòåëü ñëèâ-

íîãî øëàíãà è ïðàâèëüíî ëè

îí ðàñïîëîæåí? Íåñòàíäàð-

òíûé óäëèíèòåëü ìîæåò çà-

äåðæèâàòü âîäó.

Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå

âîäû è îòæèìå

Ïðîòå÷êè

Èçáûòî÷íîå

n Ïðåäóñìàòðèâàåò ëè ñëèâ

n Ìåòàëëè÷åñêîå êîëüöî

ïåíîîáðàçîâàíèå

âûáðàííàÿ ïðîãðàììà?

íà êîíöå çàëèâíîãî øëàí-

 íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ

ãà ïëîòíî çàòÿíóòî è ïðî-

n Ïîäõîäèò ëè ìîþùåå

êëàäêà ïðàâèëüíî óñòà-

ñðåäñòâî äëÿ èñïîëüçî-

ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ.

Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè

íîâëåíà. Çàêðîéòå êðàí,

âàíèÿ â ñòèðàëüíîé ìà-

n Çàäåéñòâîâàíà ëè ôóíê-

øèíå? Ïðîâåðüòå, åñòü ëè

îòæèìå

âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç

öèÿ «Àíòèñìèíàåìîñòü»

ñåòè, ïîäòÿíèòå êîëüöî ðó-

íà óïàêîâêå íàäïèñü: «Äëÿ

(êíîïêà Å)? Ýòà ôóíêöèÿ

n Ñíÿòû ëè òðàíñïîðòèðî-

êàìè áåç îñîáûõ óñèëèé.

ìàøèííîé ñòèðêè» èëè

ïðåäïîëàãàåò ðó÷íîé ñëèâ

âî÷íûå îãðàíè÷èòåëè? Ñì.

«Äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé

âîäû èç ìàøèíû.

n Íåò ëè çàñîðà â ðàñïðå-

èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå ìà-

ñòèðêè».

äåëèòåëå ìîþùèõ

n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé íà-

øèíû íà ñ. 4-5.

ñðåäñòâ?

n Ïðàâèëüíî ëè âû äîçèðó-

ñîñ? Äëÿ ïðîâåðêè çàêðîéòå

n Õîðîøî ëè âûðîâíåíà ìà-

åòå ìîþùåå ñðåäñòâî? Ïå-

êðàí, âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç

Èçâëåêèòå ðàñïðåäåëèòåëü

øèíà? Ðåãóëÿðíî ïðîâå-

ðåäîçèðîâêà ìîþùåãî

ñåòè, äàëåå  ñì. èíñòðóêöèè

è ïðîìîéòå åãî ïîä ñòðóåé

ðÿéòå ãîðèçîíòàëüíîñòü

ñðåäñòâà ïîìèìî

íà ñ. 15. Ïðè íåîáõîäèìî-

âîäû.

óñòàíîâêè ìàøèíû. Îòðåãó-

ïîâûøåííîãî

ñòè âûçîâèòå ñïåöèàëèñòà

ëèðóéòå ïîëîæåíèå íîæåê

n Íàäåæíî ëè çàêðåïëåí

ïåíîîáðàçîâàíèÿ íå

ñåðâèñíîãî öåíòðà.

ìàøèíû.

ñëèâíîé øëàíã? Çàêðîéòå

òîëüêî óõóäøàåò êà÷åñòâî

n Íå ïåðåæàò ëè ñëèâíîé

êðàí, âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç

n Äîñòàòî÷åí ëè çàçîð ìåæ-

ñòèðêè, íî è ìîæåò ïðèâå-

øëàíã? Ïðîñëåäèòå, êàê

ñåòè, ïîäòÿíèòå ñîåäèíåíèå.

äó ìàøèíîé, ñòåíîé è îêðó-

ñòè ê ïîëîìêå ìàøèíû.

ïðîëîæåí øëàíã, íåò ëè èç-

æàþùèìè ïðåäìåòàìè?

ãèáîâ è ïåðåëîìîâ.

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íå-

Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà íå ðàáîòàåò èëè ïðîáëåìû îñòà-

êîòîðîå ïðîñòðàíñòâî âîêðóã

Íå ïîëüçóéòåñü

þòñÿ, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíûì öåíòðîì Indesit, è ïðè çâîíêå ñî-

ìàøèíû, îíà íå äîëæíà êà-

îáùèòå ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

óñëóãàìè ëèö, íå óïîë-

îêðóæàþùèõ ïðåäìåòîâ.

- íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåð-

íîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäè-

Åñëè ìàøèíà ñòîèò íà êîâ-

âèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.),

òåëåì.

ðîâîì ïîêðûòèè, óáåäèòåñü,

- íåèñïðàâíîñòü,

Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå

÷òî ìåæäó íîæêàìè ìàøèíû

- ìîäåëü ñòèðàëüíîé ìàøèíû (Mod. ...),

èñïîëüçîâàíèÿ

è êîâðîì èìååòñÿ äîñòàòî÷-

- çàâîäñêîé íîìåð (S/N),

îðèãèíàëüíûõ

íîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ öèðêó-

îáîçíà÷åííûå íà èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå, ðàñïîëîæåííîé íà

çàïàñíûõ ÷àñòåé.

ëÿöèè âîçäóõà.

çàäíåé ñòîðîíå ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðÿéòå íàñîñ è ðåçèíîâûé øëàíã

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îáîðóäîâàíà ñàìîî÷èùàþùèìñÿ íàñîñîì, êîòîðûé íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé ÷èñòêè. Îäíàêî

ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, çàêîëêè, ïóãîâèöû è ïð.) ìîãóò ñëó÷àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ

îáîðóäîâàí ñïåöèàëüíûì «óëîâèòåëåì» èëè ôèëüòðîì, ðàñïîëîæåííûì â íèæíåì êîíöå íàñîñà.

×òîáû âûíóòü ôèëüòð, ñíèìèòå ïàíåëü âíèçó ìàøèíû

(ðèñ. 1). Ïîâåðíèòå êðûøêó ôèëüòðà ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåë-

êè (ðèñ. 2), èçâëåêèòå è îñìîòðèòå ôèëüòð.

Âíèìàíèå: ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ïàíåëü è âûíóòü ôèëüòð,

à òàêæå ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ îïåðàöèé ïî òåõíè÷åñ-

êîìó îáñëóæèâàíèþ, óáåäèòåñü, ÷òî ìàøèíà çàêîí÷èëà öèêë

ñòèðêè è îòêëþ÷èòå ìàøèíó îò ñåòè.

×òîáû ñîáðàòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, êîòîðîå ìîæåò

âûòå÷ü èç ôèëüòðà, ïîëîæèòå ïåðåä íèì ëîòîê. Íå çàáóäüòå

Fig. 1

ïëîòíî çàòÿíóòü êðûøêó ôèëüòðà, êîãäà çàêîí÷èòå îñìîòð.

Ïðè óñòàíîâêå ïàíåëè íà ìåñòî âñòàâüòå êðþêè, ðàñïîëî-

æåííûå âíèçó ìàøèíû, â ñîîòâåòñòâóþùèå îòâåðñòèÿ íà

Ðèñ. 2Ðèñ. 1

ïàíåëè è çàêðîéòå åå òîë÷êîì îò ñåáÿ.

Ðåçèíîâûé øëàíã

Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã.

Íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 15

Óõîä è îáñëóæèâàíèå  ýòî ïðîñòî

Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè

ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà  âàø äðóã

Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà  íàäåæíûé ñïóòíèê è ïî-

íà äîëãèå ãîäû

ìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû ìàøè-

íà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå.

Êîíñòðóêöèÿ ñòèðàëüíîé ìàøè-

Âàæíî ðåãóëÿðíî

íû ðàññ÷èòàíà íà äîëãèé áåçà-

ïðîìûâàòü ðàñïðåäåëè-

âàðèéíûé ñðîê ñëóæáû. Îò âàñ

òåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ.

òðåáóåòñÿ ñîâñåì íå ìíîãîå,

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü

÷òîáû ïîääåðæèâàòü èñïðàâ-

ïðèñûõàíèå îñòàòêîâ

íîå ñîñòîÿíèå ìàøèíû.

ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà,

Âî-ïåðâûõ, ïîñëå êàæäîé ñòèð-

ïîìåñòèòå ðàñïðåäåëè-

êè îáÿçàòåëüíî çàêðûâàéòå âî-

òåëü íà íåñêîëüêî

äîïðîâîäíûé êðàí, òàê êàê ïî-

ñòîÿííûé íàïîð âîäû ìîæåò

ìèíóò ïîä ñòðóþ âîäû.

ïðèâåñòè ê äåôîðìàöèè íåêî-

òîðûõ äåòàëåé ìàøèíû.

Êðîìå òîãî, ýòèì âû èñêëþ÷è-

Íå ïðåâûøàéòå

òå ðèñê ïîÿâëåíèÿ ïðîòå÷åê.

ðåêîìåíäîâàííûå äîçû

Åñëè âîäà â âàøåé ìåñòíîñòè

ìîþùèõ ñðåäñòâ

ñëèøêîì æåñòêàÿ, ïîëüçóéòåñü

 ñîñòàâ âñåõ ñðåäñòâ, ïðåä-

ñðåäñòâàìè, óäàëÿþùèìè èç-

íàçíà÷åííûõ äëÿ ñòèðàëüíûõ

âåñòü. (Æåñòêàÿ âîäà îáû÷íî

ìàøèí, âõîäèò àíòèíàêèïèí.

îñòàâëÿåò áåëåñûå ñëåäû íà

Åñëè âîäà â âàøåé ìåñòíîñòè

êðàíàõ è ñëèâíûõ îòâåðñòèÿõ.

îòëè÷àåòñÿ îñîáîé æåñòêîñòüþ,

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîá-

ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü

íîé èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå

ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà ïðè

âîäû â âàøåé ìåñòíîñòè îáðà-

êàæäîé ñòèðêå.

òèòåñü â æèëèùíî-ýêñïëóàòà-

Ïåðèîäè÷åñêè ïðîèçâîäèòå

öèîííóþ êîíòîðó).

î÷èñòêó, ïóñòèâ ìàøèíó íà âû-

Ïåðåä ñòèðêîé îäåæäû âûíüòå

ïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèðêè

Íå çàáóäüòå âûíóòü âñå èç êàðìàíîâ:

âñå èç êàðìàíîâ: óäàëèòå âñå

áåç áåëüÿ è ìîþùåãî ñðåäñòâà

ìàëåíüêèå ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû ìîãóò ïîâðåäèòü

ìåëêèå, òâåðäûå è îñòðûå ïðåä-

ñ îäíèì ëèøü óäàëèòåëåì íà-

áàðàáàí ìàøèíû âî âðåìÿ îòæèìà.

ìåòû.

êèïè.

Êîðïóñ ìàøèíû ïðîòèðàéòå

Íå èñïîëüçóéòå ñëèøêîì

òðÿïî÷êîé, óâëàæíåííîé òåï-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ìíîãî ìîþùèõ ñðåäñòâ è

ëîé ìûëüíîé âîäîé.

äîáàâîê, òàê êàê ýòî ïðèâî-

Ïëàñòìàññîâûå ïîâåðõíîñòè è, â ÷àñòíîñòè, ùèòîê

äèò ê îáðàçîâàíèþ

ìàøèíû íåîáõîäèìî ÷èñòèòü âëàæíîé òðÿïêîé.

èçáûòî÷íîé ïåíû, íàêèïè è

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîëüçóéòåñü ñïèðòîì èëè

ìîæåò ïîâðåäèòü äåòàëè

ìîþùèìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü èõ.

ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

Êàê ÷èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ

Ðàçáîðêà:

×èñòêà:

Ñáîðêà:

Ñëåãêà íàæìèòå íà áîëüøóþ

Çàòåì ïðîìîéòå ðàñïðåäåëèòåëü ïîä ñòðóåé âîäû (ðèñ. 3), èñ-

Óñòàíîâèòå ïàðó ñèôîíîâ â

êíîïêó íà ïåðåäíåé ñòîðîíå

ïîëüçóÿ ñòàðóþ çóáíóþ ùåòêó. Âûíüòå ïàðó ñèôîíîâ, âñòàâëåí-

ñïåöèàëüíûå îòâåðñòèÿ è çà-

ðàñïðåäåëèòåëÿ è âûòÿíèòå åãî

íûõ â âåðøèíó îòäåëåíèé 1 è 2 (ðèñ. 4), ïðîâåðüòå íå çàáèòû ëè

òåì ïîìåñòèòå ðàñïðåäåëè-

ââåðõ (ðèñ. 1).

îíè è ïðîìîéòå èõ.

òåëü íà ìåñòî, âñòàâëÿÿ åãî äî

ùåë÷êà (ðèñ. 4, 2 è 1).

Ðèñ. 1 Ðèñ. 2

Ðèñ. 3 Ðèñ. 4

16 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Çàãðóçêà áåëüÿ ïîä êîíòðîëåì!

Ýëåêòðîííàÿ áàëàíñèðîâêà (ABC)

öèêëà îòæèìà

Âíèìàíèå!

Ýòà ìàøèíà ñíàáæåíà ýëåêò-

Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ

- ñèñòåìà ABC ñ÷èòàåò äèñáà-

 îáîèõ ñëó÷àÿõ ýòî íå ÿâëÿ-

ðîííûì óñòðîéñòâîì àâòîìà-

çàãðóçêè ýòè âðàùåíèÿ íå ìîãóò

ëàíñ âûøå íîðìû è èñêëþ÷à-

åòñÿ íåäîñòàòêîì êà÷åñòâà

òè÷åñêîé áàëàíñèðîâêè (Auto

äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíî ðàñ-

åò öèêë îòæèìà.  ýòîì ñëó÷àå

îáîðóäîâàíèÿ, à ñêîðåå

Balance Control - ABC), êîòî-

ïðåäåëèòü âåñ âíóòðè áàðàáàíà

âûíüòå áåëüå, ðàñïðîñòðàíèòå

îäíà èç âàæíûõ ôóíêöèé, ïî-

ðîå ïîçâîëÿåò îòæèìàòü íà

(íàïðèìåð, åñëè â áàðàáàí çà-

åãî è ïîìåñòèòå îáðàòíî â áà-

çâîëÿþùàÿ çàùèòèòü ìàøè-

âûñîêîé ñêîðîñòè òîëüêî õî-

ãðóæåíû êóïàëüíûå õàëàòû,

ðàáàí, âêëþ÷èòå ñíîâà öèêë îò-

íó îò ïîëîìîê, âèáðàöèè,

ðîøî ðàñïðåäåëåííîå áåëüå.

îäåÿëà è ïðîñòûíè, îíè ìîãóò

æèìà.

ñêîëüæåíèÿ ïî ïîëó è äðóãèõ

Íåñáàëàíñèðîâàííàÿ çàãðóç-

ñáèòüñÿ â êîì è ò.ä.).

ñåðüåçíûõ íåïðèÿòíîñòåé.

êà áåëüÿ ìîæåò ñåðüåçíî ïî-

âðåäèòü îáîðóäîâàíèå.

 òàêèõ óñëîâèÿõ ìîãóò ïðî-

èçîéòè äâå âåùè:

Ïåðåä êàæäûì öèêëîì îòæèìà

ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé áà-

- ñèñòåìà ABC îïðåäåëÿåò äèñ-

ëàíñèðîâêè ABC çàñòàâëÿåò

áàëàíñ è óìåíüøàåò ñêîðîñòü

áàðàáàí âûïîëíÿòü ïîâòîðíûå

îòæèìà.  ýòîì ñëó÷àå áåëüå

âðàùåíèÿ ïî è ïðîòèâ ÷àñîâîé

ïîëó÷èòñÿ áîëåå âëàæíûì, ÷åì

ñòðåëêè, ÷òîáû ðàâíîìåðíî

îáû÷íî;

ðàñïðåäåëèòü áåëüå âíóòðè

áàðàáàíà, è çàòåì ïëàâíî çà-

ïóñêàåò öèêë îòæèìà.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

üëåäîÌ

021DTA401DTA

ûòèðàáàà ìñ04àíèðèø

ìñ58àòîñûâ

ìñ06àíèáóëã

ÿàíüëàìèñêàÌ

ãê5îä1òî

àêçóðãàç

åèêñå÷èðòêåëÝ

öÃ05Â032åèíåæÿðïàí

ûðòåìàðàï

òÂ0012üòñîíùîìÿàìåÿëáåðòîï.ñêàì

åèêñå÷èëâàðäèÃ

)ðàá01(àÏM1åèíåëâàä.ñêàì

ûðòåìàðàï

)ðàá5,0(àÏM50,0åèíåëâàä.íèì

ë24àíàáàðàáìåúáî

üòñîðîêÑ

.íèì/âîòîðîáî0021ì/âîòîðîáî00001îÄ

.íèì/àìèæòî

åûíüëîðòíîK

ñüòñîíâèñíåòíè,°06àðóòàðåïìåò,3àììàðãîðï,ãê0,5åêçóðãàçèðïêñóïàç ÿàêîñûâ:èêðèò

âûììàðãîðï

ñèèâòñòåâòîîñ

654CEIèìàìðîí

åùáîîÑîãîêñéåïîðâÅìàâèòêåðèäìèùþóäåëñòåóâòñòåâòîîñàíèøàÌ :àâòñ

èèöàêèôèäîìåèùþóäåëñîïè)ÿèíåæÿðïàíîãîêçèí(37/20/91òîCÅ/32/370-

êèôèäîìåèùþóäåëñîïè)èòñîìèòñåìâîñéîíòèíãàìîðòêåëý(98/50/30òîCÅ/633/98- èèöà

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ, íå óõóäøàþùèå ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû

îáîðóäîâàíèÿ. Íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåí-

íîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò óêàçàííûõ âåëè÷èí.

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 17

18 Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 19

Merloni Elettrodomestici

Viale Aristide Merloni 47

60044 Fabriano

Italie

Tel +39 0732 6611

Fax +39 0732 662501

07/2002- 195 033 163 03 - Xerox Business Docutech

www.merloni.com

ATD 104

ATD 120

Beüzemelési és

HU

használati utasítás

A szövetek titkai

Fontos az eredményesebb mosáshoz.

Consigli per lavare meglio

"A" osztályú

40°C-on való

mosás

Az elsõ mosógép,

amely már 40°C-on

Felsõ betöltésû

tökéletesen mos

Cachemire

mosógép

Gold

Az elsõ mosógép

ameny elnyerte a The

biztonságos

Woolmark Company

elismerését

és könnyen

használható

Rövid útmutató

Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen

kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el,

sajátítsd el, szórakozz: sok apró rejtélyt fogsz felfedezni

a jobb, a kevesebb fáradságot igénylõ mosáshoz,

miközben a mosógéped is tovább él. Legfõképpen a

biztonság szem elõtt tartásával.

1. Beüzemelés és áthelyezés (2. old.)

Az átadás vagy egy áthelyezés utáni beüzemelés a

legfontosabb mûvelet a mosógép jó mûködése

szempontjából.

Mindig ellenõrizd:

1. Hogy az elektromos berendezés megfeleljen a

szabványnak,

2. Hogy a vízbevezetõ és leeresztõ csövek megfelelõen be

legyenek kötve,

3. Hogy a mosógép egyszintben legyen. Lényeges: a mosógép

élettartama és a kimosott ruha minõsége érdekében.

4. Hogy a mosógép hátlapjára helyezett forgódob rögzítõ

csavarok el legyenek távolítva.

2. Biztonság számodra és a gyermekeid részére

(3.old.)

Itt nélkülözhetetlen tanácsokat találsz a Te és az egész családod

7. Hasznos tanácsok a tévedések elkerüléséhez

biztonsága érdekében. Mivel ez a lehetõ legfontosabb.

(8. old.)

3. Mi kerül a mosógépbe és hogyan történik a

Valamikor a nagymamák adták a jótanácsokat és a szintetikus

beindítás (4.old.)

anyagok nem léteztek: nyilvánvalóan könnyû volt a mosás.

Manapság a mosógéped az, amely sok jó tanácsot ad.

A ruhanemû helyes szétválasztása fontos mûvelet úgy a ruha

mosásának kimenetele, mint a mosógép élettartama

8. A forgódob bezárása (9. old.)

szempontjából. Sajátíts el minden trükköt és rejtélyt a

kimosandó ruhanemû elkülönítésével kapcsolatban: színek,

anyagtípus, boholyképzõdésre való hajlam alkotják a

Helyesen kell kinyitni és bezárni az ajtókat a biztonságos

legfontosabb kritériumokat.

mosáshoz

4. A kapcsolótábla értelmezése (5. old.)

9. A mosószertartó (10. old.)

A kapcsolótábla nagyon egyszerû. Néhány alapvetõ kapcsolás

Hogyan használjuk a mosószertartót.

minden mosástípushoz, a legerõteljesebbtõl kezdve, mely képes

egy szerelõ munkaruháját kitisztítani, a legkímélõbbig a gyapjú

számára. Bízzál bennünk és jobban, olcsóbban fogsz mosni úgy,

10. Problémák és megoldások (11. és 12. old.)

hogy a mosógéped is tovább él. Egyszerû.

A szerelõ kihívása elõtt itt olvasd el: nagyon sok problémának lehet

5. Útmutató a mosási programokhoz (6. old.)

azonnali megoldása. Ha nem sikerül megoldanod, hívd az

Ariston vevõszolgálat számát és rövid idõ alatt bármilyen

meghibásodást kijavítanak.

Egy könnyû táblázat valamennyi program, hõmérséklet, mosószer

és esetleges adalékanyag közüli azonnali kiválasztáshoz.

Használd a megfelelõt és a mosás eredményesebb lesz, idõ, víz

11. Kezelés és karbantartás (13. old.)

és energia nap nap utáni megtakarításával.

A mosógéped egy barátnõ: elegendõ kevés, apró figyelmesség

6. Útmutató a címkék és a jelek értelmezéséhez (7-

sok hûségért és odaadásért cserében.

8.old.)

Kezeld gondossággal és mosni fog Neked éveken át.

A ruházatok címkéin található jelek nagyon könnyen értelmezhetõk

12. Mûszaki jellemzõk (14. és 15. old.)

és úgyannyira fontosak a mosás kimeneteléhez. Az alábbiakban

találsz egy egyszerû útmutatót ahhoz, hogy feltaláld magad a

javasolt hõmérsékletek, az eljárási típusok, a vasalás módozatai

Itt találod a mosógéped mûszaki jellemzõit: a modell jelzését,

és a sajátos Ariston jelek között.

villamossági és vízrendszeri tulajdonságait, méreteit,

kapacitását, a centrifuga sebességét valamint azt, hogy az

olasz és európai szabványoknak és elõírásoknak megfelel.

11

1

11

Beüzemelési és használati utasítás