Ariston AL 129 SL: инструкция

Раздел: Бытовая, кухонная техника, электроника и оборудование

Тип: Стиральная Машина

Инструкция к Стиральной Машине Ariston AL 129 SL

ARGHERITA

ARGHERITA

2000

2000

M

M

Tvättmaskin

Tvättmaskin

Bruks- och installationsanvisning

Bruks- och installationsanvisning

Pesukone

Pesukone

Käyttö- ja asennusohjeet

Käyttö- ja asennusohjeet

Vaskemaskine

Vaskemaskine

Instruktioner vedrørende installation og brug

Instruktioner vedrørende installation og brug

Vaskemaskin

Vaskemaskin

Instruksjoner for installasjon og bruk

Instruksjoner for installasjon og bruk

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

ARGHERITA

ARGHERITA

2000

2000

AL 129 SL

M

M

Bruks- och

SE

installationsanvisning

Materialens

Materialens

Klass A vid

40 °C

Den första tvättmaski-

hemligheter

hemligheter

nen som tvättar helt rent

Råd för att tvätta bättre

Råd för att tvätta bättre

redan vid 40 °C

Cachemire

Gold

Den första tvättmaski-

nen med "The

Woolmark Com-

pany"-märkning

Ekologisk

Margherita 2000

sköljning

Den första tvättma-

skinen som tar bort

alla

Säker

tvättmedelsrester

och användarvänlig

tvättmaskin

ARGHERITA

M

2000

Snabbguide för

Margherita 2000

Här följer 11 punkter som förklaras i denna

bruksanvisning. Läs, lär och roa dig: du kommer

att upptäcka många små hemligheter för att tvätta

bättre, smidigare och så att din tvättmaskin håller

längre. Men framförallt med stor säkerhet.

1.

Installation och flytt (sid. 10)

Installationen, efter leverans eller efter att maskinen har flyttats, är

det viktigaste momentet för en god funktion av Margherita 2000.

Kontrollera alltid:

1. Att elsystemet är i enlighet med gällande standard;

2. Att in- och avloppsledningarna för vatten är korrekt anslutna;

3. Att tvättmaskinen är nivellerad. Det är värt mödan för

tvättmaskinens livslängd och för tvättresultatet.

7.

Förklaring av tvättprogrammen för Margherita

2000 (sid. 4)

2.

Vad kan du tvätta i tvättmaskinen och hur startar

du Margherita 2000 (sid. 2)

En enkel tabell för att på ett ögonblick välja alla program,

temperaturer, tvättmedel och eventuella tillsatser. Med rätt inställning

Det är viktigt att sortera tvätten, både för att tvätten ska bli renare

kommer ditt tvättgods att vara renare och du sparar tid, vatten och

och för tvättmaskinens livslängd. Lär dig alla knep och hemligheter

energi, dag efter dag.

för att sortera tvätten: färger, typ av material och luddningstendens

är de viktigaste kriterierna.

8.

Skötsel och underhåll (sid. 11)

3.

Förklaring av tvättsymbolerna (sid. 5)

Margherita 2000 är din vän: det räcker med endast lite uppoffring för

att den ska vara dig trogen och pålitlig.

Symbolerna som sitter på etiketter i kläderna är mycket enkla att

Sköt om den med omtanke och den kommer att tvätta åt dig år efter

förstå och mycket viktiga för en lyckad tvätt. Här hittar du en

år.

lättförståelig guide för att välja rätt temperatur, typ av tvätt och

stryksätt.

9.

Fel och åtgärder (sid. 8 och 9)

4.

Tips för att inte göra fel (sid. 6)

Titta här innan du ringer en tekniker. Väldigt många problem kan

åtgärdas omedelbart. Om det inte hjälper kan du ringa Aristons

En gång i tiden var det mormor som gav goda råd och det fanns inte

servicenummer och inom kort kommer vilket fel som helst att vara

syntetmaterial, så det är ju klart att det var lättare att tvätta då. Idag

lagat.

ger Margherita 2000 dig många goda råd och du kan t.o.m. tvätta ylle

och kashmir på samma sätt som en expert skulle kunna tvätta dem

för hand.

10.

Tekniska data (sid. 9)

Här finner du tekniska data för din tvättmaskin: modellbeteckning,

5.

Tvättmedelsfack (sid. 7)

specifikationer för el och vatten, mått, kapacitet,

centrifugeringshastighet och överensstämmelse med gällande

Hur tvättmedels- och blekmedelsfacket ska användas.

standard och italienska och europeiska direktiv.

6.

Förklaring av manöverpanelen (sid. 3)

11.

Säkerhet för dig och barnen (sid. 12)

Manöverpanelen på Margherita 2000 är mycket enkel. Några få viktiga

Här hittar du oumbärliga råd för dig och din familj. Eftersom familjen

funktionsknappar sitter på manöverpanelen för att välja tvättprogram,

är det viktigaste som finns.

från den kraftfulla tvätten av ett blåställ till den mycket skonsamma

tvätten av en kashmirtröja. Läs denna del noggrant och du kommer

att tvätta bättre och tvättmaskinen kommer att hålla längre. Det är

lätt.

1

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

M

2000

Vad kan du tvätta i

Sortera klädesplaggen

efter material, färg

och luddningstendens

tvättmaskinen?

för att erhålla ett

Innan du tvättar kan du göra mycket för att tvätta bättre. Sortera tvätten

gott tvättresultat.

efter material och färg. Titta på etiketterna och följ tvättråden. Växla små

klädesplagg med stora.

Innan du tvättar.

Etiketterna säger allt.

Kontrollanordning för

sprungliga placering. Det är där-

Sortera tvätten efter material och

Titta alltid etiketterna: de förkla-

obalans.

för som tvättmaskinen, även vid

färgäkthet. Tvätta grova och

rar allt om klädesplagget och hur

Denna tvättmaskin är försedd

max. varvtal, inte vibrerar eller

ömtåliga material separat.

det tvättas på bästa sätt.

med en speciell elektronisk

för oväsen.

Tvätta ljusa och mörka färger

På sidan 5 förklaras alla tvätt-

kontrollanordning för att balan-

separat.

symbolerna som finns på

sera tvätten jämnt. Denna anord-

Töm alla fickor (mynt, papper,

klädesplaggens etiketter. Tvätt-

ning ser till att tvätten är place-

sedlar och småsaker) och kontrol-

symbolernas råd är värdefulla för

rad så jämnt som möjligt i trum-

lera knapparna. Sy omedelbart

att tvätta på rätt sätt och för att

man inför centrifugeringen, bero-

fast eller ta bort knappar som

klädesplaggen ska hålla en lång

ende på tvättyp och dess ur-

annars skulle kunna lossna under

tid.

tvätten.

Starta Margherita 2000

När maskinen precis har installerats ska du köra

tvättprogram "1" på 90°C.

Att starta Margherita 2000 på rätt

1. Luckan är ordentligt stängd.

sätt är viktigt för tvättresultatet,

2. Stickkontakten sitter i

för att förhindra problem och öka

eluttaget.

maskinens livslängd. När du har

3. Vattenkranen är öppen.

lagt i tvätten i trumman häller du

4. Vredet A är i ett av lägena Stop/

i tvättmedel och eventuella till-

Reset

.

satser. Kontrollera alltid att:

Välj programmet

Programmet väljs beroende på typ

av klädesplagg, typ av smuts och

Lägg mer känslig

mängd tvättgods. Titta i tabellen

Kom till sist ihåg att "programme-

luckan öppen eller på glänt så att

tvätt, som

på sidan 4 för att välja program.

rad start" måste ställas in före star-

fukten som är kvar i trumman kan

underkläder,

Tryck på knappen för On/Off L

ten av tvättprogrammet om du vill

avdunsta.

damstrumpor och

(läge ON), ställ in temperaturen

använda denna funktion.

Stäng alltid vattenkranen.

ömtåliga kläder i en

med vredet B, kontrollera att

Maskinen kommer ihåg valt

tygpåse för att

vredet C är i önskat läge och vrid

Efter avslutad tvätt...

tvättprogram i händelse av

skydda dem.

sedan på vredet A tills valt program

Vänta tills kontrollampa N slock-

strömavbrott eller om maski-

överensstämmer med visaren som

nar. Det tar cirka tre minuter.

nen stängs av.

sitter på glasets O övre del. Tryck

Stäng sedan av Margherita 2000

på knapparna F, G, H eller I om

med knappen för On/Off L (läge

det är nödvändigt.

OFF). Nu kan du öppna luckan

på ett säkert sätt. Lämna alltid

Hur du tar bort de vanligaste fläckarna

Bläck och kulspets: Badda med en bomullstuss indränkt i metylalkohol eller 90-gradig alkohol.

Tjära: Badda med färskt smör, gå därefter över med terpentin och tvätta sedan omedelbart.

Vax: Skrapa bort så mycket det går och stryk sedan med hett strykjärn mellan två ark hushållspapper. Gå sedan

över med bomull med terpentin eller metylalkohol.

Tuggummi: Gå över med nagellackborttagningsmedel och ta sedan bort det med en ren trasa.

Mögel: Vit bomull eller linne läggs i en lösning med 5 delar vatten, en del blekmedel och en matsked ättika.

Tvätta sedan omedelbart. För andra material ska du använda 10-procentig väteperoxid. Tvätta sedan omedelbart.

Läppstift: Badda material av ylle eller bomull med eter. För silke använder du trikloretylen.

Nagellack: Placera det nedfläckade tyget på ett hushållspapper, blöt med lösningsmedel och flytta plagget efter

hand som papperet färgas.

Gräs: Badda med en bomullstuss indränkt i metylalkohol.

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

2

ARGHERITA

M

2000

Förklaring av manöverpanelen

Här är det du som bestämmer

Det är viktigt och enkelt att välja rätt tvättprogram.

G

I

L

E

F

H

N

M O

Vred för val av program och

programmerad start

Detta vred används för att välja

tvättprogram.

Innan någon inställning utförs

ska du trycka på knappen för

On/Off (L). Kontrollampa M

börjar blinka.

Vreden är infällda i panelen. Det

Valt program syns i fönstret O.

räcker att trycka lätt på mitten av

Kom ihåg att vredet endast får

vreden för att de ska komma ut.

vridas medurs.

D

C

B

A

För att välja program måste du

vrida fram önskad symbol/

nummer mot visaren som sitter

Tvättmaskinen är dessutom

på glaset O och vänta i 5

Temperaturvred

utrustad med ett tilläggsfack 4

Antifläck (se sid. 7)

sekunder. Kontrollampan M

Detta vred används för att ställa

(medlevereras) för blekmedel som

Om du trycker in denna knapp

slutar att blinka och lyser med

in tvättemperaturen som anges i

sätts in i tvättmedelsfacket 1.

utför Margherita 2000 en

fast sken för att meddela att

programtabellen (se sid. 4). Med

intensivare tvätt som optimerar de

inställningen har godkänts och

temperaturvredet kan du

flytande tvättillsatsernas effekt

tvättprogrammet startar. Om du

dessutom, om du vill, ställa in en

Informationsskiva

för att ta bort de mest envisa

vill avbryta ett tvättprogram som

lägre temperatur än den

Här hittar du beskrivningar av

fläckarna. När du trycker på

pågår eller ställa in ett nytt

rekommenderade för det valda

tvättprogrammen och knapparnas

knappen mot fläckar kan du inte

tvättprogram väljer du en av

programmet, ända ned till tvätt

funktion. Dra skivan utåt för att

använda förtvätt (I).

symbolerna Stop/Reset

och

med kallt vatten (

).

läsa på den.

väntar i 5 sekunder. När

raderingen har godkänts blinkar

Förtvätt

kontrollampa M. Du kan använda

Vred för centrifugering

Mot skrynklor

Med denna knapp kan du utföra

detta vred för att senarelägga

Detta vred används för att koppla

Om du trycker in denna knapp

förtvätt vid alla tvättprogram,

maskinens start genom att välja

ifrån centrifugen (genom att välja

stannar programmet vid

förutom programmet för ylle och

ett av de fyra lägen för

symbolen

) och för att minska

symbolen

) före centrifuge-

specialprogrammet (se sid. 4). Om

programmerad start och vänta i

centrifughastigheten för valt

ringen utan att det sista

du använder denna funktion kan

5 sekunder. Inställningen

program. Maximala hastigheter

sköljvattnet töms ut. Detta är en

du inte använda "Antifläck"-

godkänds (kontrollampa M slutar

för 4 olika material:

mycket värdefull funktion

knappen (H).

att blinka och lyser med fast

Material Hastighet

eftersom den undviker att

sken) och du kan välja det

Bomull 1 200 varv/min

ömtåliga material och

program du önskar.

Syntet 800 varv/min

syntetmaterial blir skrynkliga.

Knapp för på/av (On/Off)

Signallampan M blinkar på ett

Ylle 600 varv/min

Används endast med program för

När denna knapp L är intryckt är

speciellt sätt (2 sek. tänd och 4

Silke nej

syntetmaterial, silke och

tvättmaskinen påslagen. När den

sek. släckt) för att indikera att

Maskinen fördelar alltid tvätten

gardiner, eller när du inte kan ta

inte är intryckt är maskinen

den uppskjutna starten har

på låg hastighet.

ur tvätten direkt efter avslutad

avstängd.

ställts in.

tvätt. Innan du öppnar luckan

Valt program raderas inte när

Under denna fas går det att

måste du avsluta tvätt-

maskinen stängs av.

öppna glasluckan och ändra

Tvättmedelsfack

programmet på följande sätt:

tvättmängden.

Tvättmedelsfacket är uppdelat i

Silke eller gardiner: Tryck på

Efter att tvättprogrammet har valts

tre fack:

knappen F och Margherita 2000

Kontrollampa för på/av (On/Off)

och godkänts av tvättmaskinen

1. Tvättmedel för förtvätt.

tömmer ut vattnet.

Kontrollampan M blinkar när

påverkas inte maskinen om du

2. Tvättmedel för tvätt.

Syntetmaterial: Tryck på

maskinen är påslagen och väntar

vrider på vredet (förutom läget för

3. Sköljmedel, stärkmedel och

knappen F om du vill centrifugera,

på att ett tvättprogram ska ställas

Stop/Reset

).

parfymer.

eller vrid på vredet A till symbol

in. Fast sken meddelar att inställt

för att tömma ut vattnet.

tvättprogram har godkänts.

MAX

4

Snabbtvätt

Kontrollampa för blockerad

Med denna knapp förkortas

lucka

tvättprogrammets längd med cirka

Tänd kontrollampa meddelar att

1

30%. Funktionen kan inte användas

luckan är blockerad för att

2

tillsammans med special-

förhindra att luckan öppnas av

3

programmen (se sid. 4) och med

misstag. För att undvika skador är

programmen för ylle och silke.

det nödvändigt att kontrollampan

Tvättmedelsfack med

slocknar innan luckan öppnas. Det

tilläggsfack för blekmedel.

tar cirka tre minuter.

3

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

Vad vill du tvätta idag?

2000

Program för alla årstider

Typ av material och typ av

Program-

Temperat-

Tvättmedel Sköljmedel Blekmed-

Tvättpro-

Beskrivning av tvättprogram

smuts

vred

urvred

el och

grammets

antifläck-

längd

knapp

(minutter)

TÅLIGA MATERIAL

Mycket smutsigt tvättgods (lakan,

Skonsam/

Tvätt på 90 °C, sköljning, mellanliggande

1 90°C

◆◆

145

dukar o.s.v.)

Trad.

centrifugering och centrifugering vid slutet

Mycket smutsig tålig vit- och

Skonsam/

Tvätt på 60 °C, sköljning, mellanliggande

2 60°C

◆◆

130

kulörtvätt

Trad.

centrifugering och centrifugering vid slutet

Mycket smutsig tålig vit- och

Tvätt på 40 °C, sköljning, mellanliggande

340°C

◆◆

150

kulörtvätt

centrifugering och centrifugering vid slutet

Något smutsigt tvättgods som är

Tvätt på 40 °C, sköljning, mellanliggande

Skonsam/

vitt eller har delikata färger

440°C

◆◆

95

centrifugering och centrifugering vid slutet

Trad.

(skjortor, tröjor o.s.v.)

Sköljning/Blekning

Skonsam/

Sköljning, mellanliggande centrifugering

◆◆

Trad.

och centrifugering vid slutet

Centrifugering Tömning och centrifugering i slutet

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

SYNTETMATERIAL

Mycket smutsiga syntetmaterial med

Tvätt vid 60 °C, sköljning, mot skrynklor-

tåliga färger (underkläder för

5 60°C

◆◆

Skonsam

100

funktion eller försiktig centrifugering

spädbarn o.s.v.)

Ömtålig syntetisk kulörttt (alla

Tvätt vid 40 °C, sköljning, mot skrynklor-

640°C

◆◆

Skonsam

70

typer av lätt smutsade underkläder)

funktion eller försiktig centrifugering

Syntetisk kulörtvätt (alla typer av

Tvätt vid 30 °C, sköljning och försiktig

730°C

◆◆

30

lätt smutsade underkläder)

centrifugering

Sköljning/Blekning

Sköljning, mot skrynklor-funktion eller

Skonsam

försiktig centrifugering

Sköljmedel

Sköljning med sköljmedel, mot skrynklor-

funktion eller försiktig centrifugering

Centrifugering Tömning och försiktig centrifugering

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

YLLE

Handtvätt

Tvätt vid 40 °C, sköljning och försiktig

840°C

◆◆

Skonsam

45

centrifugering

Sköljning/Blekning

Skonsam

Sköljning och försiktig centrifugering

Centrifugering Tömning och försiktig centrifugering

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

SILKE och GARDINER

Mycket ömtålig kläder och material

Tvätt vid 30 °C, sköljning, mot

930°C

◆◆

50

(gardiner, silke, viskos o.s.v.)

skrynklor-funktion eller tömning

Sköljning

Sköljning, mot skrynklor-funktion eller

tömning

Tömning Tömning

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

PROGRAMMERAD START

Senarelagd med 12 - 9 - 3 - 1 tim. Senarelägger starten med 12 - 9 - 3 - 1 tim.

Stop/Reset

Avbryter/Raderar valt program

Viktigt: För att radera ett tvättprogram som precis har ställts in väljer du en av symbolerna för Stop/Reset och väntar i minst 5 sekunder.

De data som anges i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på mängd och typ av tvättgods, ledningsvattnets

temperatur och omgivningens temperatur.

Specialprogram

Klass A vid 40 °C. Margherita 2000 har ett specialprogram för att ge dig utmärkta tvättresultat även vid låga temperaturer.

Ställ in program 3 40 °C och tvättresultatet är samma som du normalt får vid 60 °C tack vare tvättmaskinens verkan och

att tvätten tar längre tid.

Daglig tvätt. Margherita 2000 har ett program avsett för snabb tvätt av kläder som är måttligt smutsiga. Ställ in program 7

30 °C och det går att tvätta olika material tillsammans (förutom ylle och silke) med detta program. Tvätten får högst väga

3 kg. Du sparar tid och energi då tvätten endast tar cirka 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder flytande

tvättmedel.

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

4

ARGHERITA

M

2000

Förklaring av tvättsymbolerna

Lär dig dessa symboler och du kommer att tvätta bättre,

dina kläder kommer att hålla längre och med hjälp av din

uppmärksamhet kommer tvättmaskinen att tvätta bättre.

På klädesplagg som säljs i Europa

Tvättsymbolerna delas in i fem

sitter det etiketter som med hjälp

olika kategorier med fem olika

av små men viktiga symboler in-

former:

formerar om hur klädesplagget

tvätt

, blekning , strykning

ska tvättas. Det är viktigt att du

, kemtvätt och till sist tork-

lär dig att tyda symbolerna för

ning

.

att tvätta bättre och sköta klädes-

plaggen på bästa sätt.

Tips

Vänd skjortor med avigsidan utåt för att

de ska bli bättre tvättade och hålla

längre.

Töm alltid klädesplaggens fickor.

Titta på tvättsymbolerna. De ger dig

användbar och viktig information.

Blanda stora plagg med mindre i

trumman.

Var noga med att inte välja fel

temperatur....

Läs och lär dig symbolerna i denna tabell. De hjälper dig att tvätta

och sköta dina plagg bättre och gör att du får ut mer av Margherita

2000 Ariston.

Tttning Blekning Strykning Kemttt Torkning

Kraftig

Lätt

Hög

Låga

arbet-

bearb-

temp.

temp.

ning

etning

c

l

A

Huvudtvätt

Blekning i kallt

Strykning

Kemtvätt med alla

Kan torkas i

95°C

vatten

max 200°C

slags vätskor

torktumlare

P

Kemtvätt med

Strykning i

perlorat,

medel

flygbensin, ren

Huvudtvätt

temperatur

alkohol R111 och

Kan inte torkas

60°C Ingen blekning

max 150°C

R113

i torktumlare

F

Kemtvätt med

Huvudtvätt

Strykning

flygbensin, ren

40°C

max 110°C

alkohol eller R113 Torkas plant

Huvudtvätt

Ingen

Torkas

30°C

strykning Ingen kemtvätt

upphängd

Torkas

Handtvätt

galge

Tvätta inte

i vatten

5

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

2000

Tips för att inte göra fel

I tvättmaskinen ska du ald-

Hur mycket väger tvätten?

Semester: Dra ut stick-

rig tvätta... tvättgods som inte

1 lakan 400 - 500 g

kontakten.

är fållat, tvättgods som är fransigt

1 örngott 150 - 200 g

När du reser på semester rekom-

eller är sönderrivet. Om du ändå

1 bordsduk 400 - 500 g

menderas det att dra ut stick-

vill tvätta sådana plagg bör du

1 morgonrock 900 - 1 200 g

kontakten, stänga vattenkranen

lägga dem i en tvättpåse. Tvätta

1 handduk 150 - 250 g

och låta luckan till tvättmaskinen

aldrig tvättgods med mycket

stå öppen. På så sätt torkar trum-

starka färger tillsammans med

Färgade T-shirts: T-shirts med

man och packningen ordentligt

vittvätt.

tryck och skjortor håller längre

och inga obehagliga lukter bildas.

om de tvättas med avigsidan utåt.

Var försiktig med vikten!

T-shirts och collegetröjor med

Överskrid inte maxvikterna som

tryck ska alltid strykas på avigsi-

anges (vikt för torr tvätt) för att

dan.

erhålla bäst tvättresultat:

- Tålig tvätt:

Varning för snickarbyxor.

YLLE TVÄTT

max. 5,5 kg

Snickarbyxor som finns i många

För att erhålla bästa

- Syntetisk tvätt:

hem har oftast hängselspännen

resultat ska man

max. 2,5 kg

av metall som kan skada trumman

använda ett special-

- Ömtålig tvätt:

tvättmedel och se till

eller andra plagg vid tvätt. Stick

max. 2 kg

att inte fylla maskinen

in metallspännena i bröstfickan

- Ren ny ull:

med mer än 1kg.

och fäst dem med säkerhetsnålar

max. 1 kg

så undviker du alla risker.

Du kan tvätta nästan vad som helst

Gardiner.

Dunjackor och vindjackor.

Tennisskor.

Gardiner har en tendens att bli

Tvärtemot vad man kan tro, kan

Tennisskor ska först rengöras från

väldigt skrynkliga. Förhindra

även dunjackor och vindjackor

lera och de kan tvättas tillsam-

detta genom att vika ihop dem

maskintvättas om de innehåller

mans med jeans och tåligare

ordentligt och lägga dem i ett örn-

gås- eller anddun. Det är viktigt

tvätt. Tvätta dem inte tillsam-

gott eller en tvättpåse. Tvätta

att inte tvätta för tungt. Tvätten

mans med vittvätt.

dem separat för att inte över-

får högst väga 2 - 3 kg. Upprepa

skrida den föreskrivna vikten.

sköljningen en eller två gånger

Kom ihåg att använda program 9

och använd försiktig centrifuge-

som automatiskt utesluter centri-

ring.

fugering.

EXKLUSIVT

Cachemire Gold: Försiktig, som att tvätta för hand

Den första tvättmaskinen med "The Woolmark Company"-märkning.

Tvättprogrammet Cachemire

garanterar en god tvätt av alla

fibrerna inte gnids mot varandra.

Gold har utvecklats för att

ylletyper som är märkta med

Använd alltid program 8 för alla

tvätta plagg av mer ömtåligt

symbolen för att de endast kan

plagg med symbolen för hand-

och dyrbart ylle och kashmir.

handtvättas.

tvätt: tvättbaljan med handen.

Tvättprov som har utförts på

Detta resultat möjliggörs tack

"The Woolmark Company" har

vare trummans hastighet på

bevisat att Margherita 2000 är

90 varv i minuten (även under

den första tvättmaskinen som

sköljningsfasen), vilket gör att

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

6

ARGHERITA

M

2000

Viktigt att veta för att tvätta bättre

Hemligheten med tvättmedelsfacket

Den första hemligheten är den lättaste:

tvättmedelsfacket öppnas genom att du vrider det

Fack 1:

utåt.

Tvättmedel för förtvätt (pulver)

MAX

4

Fack 2:

Häll i tvättmedlet och eventuella

för program utan förtvätt. Du

Tvättmedel för tvätt (pulver

eller flytande)

tillsatser. Följ anvisningarna som

behöver därför inte trycka in

1

ges på tvättmedelsförpackningen.

knapp I.

Fack 3:

2

Tillsatser (sköljmedel, parfymer

Doseringen beror på mängd

I handeln kan du köpa flytande

3

o.s.v.)

tvättgods, vattnets hårdhetsgrad

tvättmedel eller pulvertvättmedel

Fack 4:

och hur smutsig tvätten är.

med speciella behållare som

Blekmedel och milt blekmedel.

Med tiden får du den erfarenhet

placeras direkt i trumman, enligt

som behövs för att själv veta hur

de anvisningar som ges på

mycket tvättmedel som behövs.

förpackningen.

Innan du häller i tvättmedel för

Använd aldrig handtvättmedel i

förtvätt i fack 1 ska du kontrollera

maskinen eftersom dessa bildar

Blekningsprogram och

att tilläggsfacket 4 för blekmedel

enormt mycket lödder som kan

har satts in.

skada maskinen.

När du häller sköljmedlet i fack 3

Det är stor skillnad på tvättmedel

antifläck-knapp

ska du undvika att hälla utanför

som är avsett för handtvätt och

gallret.

tvättmedel för maskintvätt.

När blekning ska utföras måste du

Tvättmaskinen kan automatiskt

En sista hemlighet: Minska alltid

sätta in tilläggsfacket 4

dosera sköljmedlet för varje tvätt-

mängden tvättmedel om du

(medlevereras) i tvättmedels-

program.

tvättar i kallt vatten. Tvättmedlet

facket 1.

MAX

Flytande tvättmedel ska hällas i

löser upp sig sämre i kallt vatten

Var noga när du häller i blekmedel

fack 2 och precis innan maskinen

och det är slöseri att dosera för

så att du inte överstiger

startas.

mycket.

markeringen för "max" som anges

Kom ihåg att flytande tvättmedel

på mittentappen (se figur).

MAX

är särskilt anpassat för tvätt vid

När tilläggsfacket för blekmedel

temperaturer upp till 60 °C och

används kan inte förtvätt utföras.

Traditionellt blekmedel

används endast för vita tåliga

1

material, medan milt blekme-

Var noga med att endast bleka

del används för syntetmaterial

tåliga material. Du kan inte

och ylle.

använda blekmedel tillsammans

med "Silke"- och "Special"-

programmen (se sid. 4).

Tvättmedelsfacket går att ta bort

när det ska rengöras. Dra ut det

Använd antifläck-knappen varje

genom att lyfta upp det och dra det

gång du tvättar med blekmedel.

utåt enligt figuren och skölj sedan

Om du skulle vilja utföra

2

av det en stund under rinnande

vatten.

blekningen separat måste du

hälla blekmedlet i tilläggsfacket

4, trycka på knappen H

En guide för energisnål och

(antifläck), starta maskinen och

Väl värd besparing

ekologisk användning av

sedan välja någon av symbolerna

hushållsmaskiner

beroende på vilket material du

FULL MASKIN

tvättar.

Det bästa sättet att spara energi, vatten, tvättmedel och tid är att använda

Om du vill tillsätta blekmedel

maskinen med max. mängd rekommenderad tvättvikt.

under ett normalt tvätt-

Med en full maskin istället för två halvfulla SPARAR du upp till 50% energi.

program, häller du i tvättmedlet

och tillsatserna i deras respektive

ÄR DET VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT ATT FÖRTVÄTTA?

fack, trycker på knapp H

Endast om tvättgodset är mycket smutsigt.

(antifläck), startar Margherita

För tvättgods som inte är särskilt smutsigt eller medelsmutsigt kan du ställa

2000 och ställer sedan in önskat

in tvättprogrammet UTAN förtvätt för att SPARA tvättmedel, tid, vatten och

program.

mellan 5 till 15% energi.

ÄR DET ALLTID NÖDVÄNDIGT ATT TVÄTTA MED VARMT VATTEN?

Genom att behandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägga

intorkade fläckar i vatten före tvätt är det möjligt att sänka

vattentemperaturen.

Genom att tvätta på 60° SPARAR du upp till 50% energi.

INNAN DU ANVÄNDER ETT TORKPROGRAM

Välj en hög centrifugeringshastighet för att minska vattenmängden i

tvättgodset innan du kör torkprogrammet. På så sätt SPARAR du tid och

energi.

7

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

2000

Fel och åtgärder

Läs detta innan du ringer en tekniker

Den kan hända att maskinen plötsligt inte fungerar. I många fall kan

felen åtgärdas på ett enkelt sätt utan att du behöver ringa en tekniker.

Kontrollera dessa punkter innan du ringer serviceverkstaden.

Tvättmaskinen

Är knappen för på/av (On/

startar inte.

Vart har allt vatten tagit vägen?

Off) intryck?

Om knappen är intryckt har

Svaret är enkelt: Med den nya Ariston-tekniken räcker det med

Sitter stickkontakten or-

hälften så mycket vatten för att tvätta dubbelt så mycket tvätt!

start av ett program ställts in.

dentligt i uttaget? Den kan

Det är därför som vattnet inte syns genom glasluckan:

ha rubbats vid städning.

Det används väldigt lite vatten för att värna om miljön men

Är vredet för programmerad

utan att ge avkall på ett perfekt tvättresultat.

Finns det ström i bostaden?

start, på modeller med

Dessutom minskar strömförbrukningen.

Jordfelsbrytaren kanske har

denna funktion, i korrekt

kopplats in om för många

läge?

hushållsapparater är påslagna.

Är vattenkranen öppen? Av

Det kanske är ett strömavbrott.

säkerhetsskäl kan inte maskinen

starta om den inte får vatten.

Är luckan ordentligt

stängd?

Av säkerhetsskäl fungerar inte

tvättmaskinen om luckan är

öppen eller ej ordentligt stängd.

Roterar vredet för

tvättprogrammen

utan att stanna?

Vänta några minuter tills

avloppspumpen har tömt

trumman, stäng av Margherita

2000, välj en av symbolerna för

Tvättmaskinen tar

Stop/Reset

, och återstarta

inte in vatten.

den. Om vredet fortsätter att

rotera ska du kontakta

Är slangen ordentligt an-

serviceverkstaden eftersom

RÄTT

FEL

sluten till kranen?

det betyder att maskinen

Saknas det vatten i bosta-

meddelar att det finns ett fel.

Stäng av vatten-

Låta stickkontakten

kranen efter varje

sitta kvar när tvättma-

den? Det kan hända att det

tvätt.

skinen rengörs.

pågår arbeten i lägenheten el-

Det minskar slita-

Även vid underhållsar-

ler på vattenledningen.

get på

bete ska stick-

tvättmaskinens

kontakten alltid dras

Är vattentrycket tillräck-

hydraulsystem och

ut.

ligt? Det kan vara fel på stig-

risk för läckage

tanken.

när ingen person

Använda starka lös-

Tvättmaskinen tar in

befinner sig

ningsmedel och slip-

Är kranens filter rent? Om

och tömmer ut

hemma.

medel.

Använd aldrig lösnings-

vattnet har en hög kalkhalt,

vattnet oavbrutet.

Lämna alltid

medel eller slipmedel

eller om det nyligen har skett

Är slangen placerad för

luckan på glänt.

för att rengöra

arbete på vattenledningen, kan

lågt? Slangen måste vara pla-

På så sätt bildas

tvättmaskinens utsida

kranens vattenfilter ha satts

cerad på en höjd mellan 60 och

ingen dålig lukt.

och gummidelar.

igen av fragment och slam.

100 cm.

Rengör noggrant

Ej rengöra tvättmedels-

Är slangänden nedsänkt i

utsidan.

facket.

Är gummislangen vikt?

vattnet?

För att rengöra

Tvättmedelsfacket är

Gummislangen som leder vatt-

tvättmaskinens

utdragbart och för att

net till tvättmaskinen måste

Har väggutloppet ett luft-

utsida och gummi-

rengöra det räcker det

vara så rak som möjligt. Kon-

utsläpp? Om problemet kvar-

delar ska du alltid

med att skölja av det

trollera att den inte är klämd

står efter dessa kontroller ska

använda en trasa

under rinnande vatten

eller vikt.

indränkt med tvål

en stund.

du stänga av tvättmaskinen

och rent vatten.

och kontakta service-

Åka på semester utan

verkstaden.

att tänka på tvättma-

Om du bor högt upp i ett hus

skinen.

kan det hända att en hävert-

Kontrollera alltid att

effekt uppstår.

stickkontaken har dra-

gits ut och att vatten-

Installera en lämplig ventil för

kranen är stängd.

att lösa detta problem.

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

8

ARGHERITA

M

2000

Är avloppsslangen vikt?

Avloppsslangen måste vara så

rak som möjligt. Kontrollera att

den inte är klämd eller vikt.

Är avloppssystemet igen-

satt? Är eventuell förlängning

av avloppsslangen ojämn och

Tvättmaskinen

De bildas för mycket

Tvättmaskinen töm-

förhindrar att vattnet passerar?

läcker vatten.

lödder.

mer inte eller

centrifugerar inte.

Är tvättmedlet lämpligt för

Är inloppsslangens ring-

maskintvätt? Kontrollera att

Ingår tömning av vatten i

mutter ordentligt

det står "maskintvätt", "hand-

det tvättprogram du har

åtskruvad? Stäng kranen, dra

tvätt och maskintvätt" eller lik-

valt? För vissa tvättprogram

ut stickkontakten och dra åt

nande på förpackningen.

krävs det att tömningen akti-

ringmuttern utan att ta i för

veras manuellt.

Tvättmaskinen vibre-

Är mängden tvättmedel kor-

mycket.

rar mycket under

rekt? En överdriven mängd

Är funktionen "Mot

centrifugeringen.

Är tvättmedelsfacket igen-

tvättmedel bildar för mycket

skrynklor"- på tvättmaskin

satt? Dra ut tvättmedelsfacket

skum, tvättar inte mer effek-

med denna funktion - aktiv?

Har den svängande

och rengör det under rinnande

tivt och bidrar till att

Med denna funktion aktiveras

invändiga enheten frigjorts

vatten.

beläggningar bildas på

tömningen manuellt.

ordentligt vid installatio-

tvättmaskinens inre delar.

Är avloppsslangen inte or-

Är avloppspumpen igensatt?

nen? Se följande sida som hand-

dentligt fastsatt? Stäng

För att kontrollera pumpen ska

lar om installation.

Om tvättmaskinen trots dessa

vattenkranen, dra ut stick-

du stänga vattenkranen, dra ut

kontroller inte fungerar eller om

Är tvättmaskinen ordentligt

kontakten och försök att sätta

stickkontakten och följa anvis-

fel återkommer kan du ringa när-

nivellerad? Tvättmaskinens

fast avloppsslangen bättre.

ningarna på sid. 11 eller kon-

maste auktoriserade serviceverk-

nivellering ska kontrolleras re-

takta serviceverkstaden.

stad och uppge följande informa-

gelbundet. Med tiden kan tvätt-

tion:

maskinen flytta på sig utan att

- typ av fel

det märks. Justera fötterna och

- modellbeteckning (Mod. ....)

kontrollera med ett vattenpass.

- serienummer (S/N ....)

Vänd dig aldrig

Är det trångt mellan tvätt-

Denna information hittar du på

till tekniker som

maskinen och väggen? Om

typskylten som sitter på

inte är

det inte är en modell som ska

tvättmaskinens bakstycke.

auktoriserade

byggas in, måste tvättmaskinen

och vägra alltid

ha plats för att oscillera en

installation av

aning. Det är viktigt att det

reservdelar som

finns ett utrymme på några cen-

inte är original.

timeter runt maskinen.

Tekniska data

Modell

AL 129 SL

Yttermått

bredd cm 59,5

höjd cm 85

djup cm 53,5

Kapacitet

1 - 5,5 kg

Elanslutning

spänning 220/230 Volt 50 Hz

max anslutningseffek 1850 W

Vatttenanslutnin-

max vattentryck1 MPa (10 bar)

gidrici

minsta vattentryck 0,05 MPa (0,5 bar)

trumvolym 46 lt

Centrifugerings

upp till 1200 varv/min

hastighet

Kontrollprogram

utfört med 5,0 kg tvättgods

enligt normen IEC

456

Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/23/EGG.

9

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

2000

Installation och flytt

När Margherita

2000 anländer

Om maskinen är ny eller om den precis har flyttats från

ett hus till ett annat är installationsmomentet mycket

viktigt för att tvättmaskinen ska fungera bra.

När du har tagit bort förpackningen

Anslutning till vattenuttaget

ska du kontrollera att utrustningen

Vattentrycket måste ligga mellan vär-

är hel. Om det råder tveksamheter

dena som anges på typskylten på bak-

ska du omedelbart kontakta en kva-

stycket. Anslut inloppsslangen till en

lificerad tekniker. Tvättmaskinens

kallvattenkran med en öppning med

inre delar blockeras med fyra skru-

3/4" gas-gänga. Placera en gummi-

var på bakstycket vid transport.

packning mellan som är försedd med

filter.

Elanslutning

Innan maskinen ansluts till eluttaget

ska du kontrollera att:

1) Eluttaget klarar maskinens

A

max. effekt som anges på

typskylten och att det är i

enlighet med gällande lagar.

Innan du startar tvättmaskinen

2) Spänningstillförseln ligger inom

Krok att använda om

Gummislangens filter.

ska du ta bort skruvarna,

avloppsslangen måste fästas på

de värden som anges på typ-

en höjd som är lägre än 60 cm.

gummidelen med dess

skylten.

Om vattenslangen är ny eller inte

avståndsbricka (spara alla delar)

3) Uttaget passar ihop med ma-

har använts på länge ska du spola

Om slangen tömmer i badkaret

och stänga igen hålen med

skinens stickkontakt. Om så

vatten genom installationen tills

eller handfatet ska du använda

plastpluggarna som medföljer.

inte är fallet ska du undvika

vattnet är klart och utan

plastskenan och fästa den i

Viktigt: Använd den medföljande

att placera adaptrar mellan

orenheter. Anslut slangen till

kranen.

pluggen och stäng till de 3 hålen

dessa två och istället byta ut

tvättmaskinen vid det därtill

där kontakten var placerad. Hålen

uttaget eller stickkontakten.

avsedda vattenuttaget uppe till

är placerade nere till höger bak

4) Bostadens elsystem måste

höger.

på tvättmaskinen.

vara jordade.

Nivellering

För att tvättmaskinen ska fungera

bra är det viktigt att den står plant.

Utför nivelleringen genom att

Plastskena för tömning i badkar

skruva på de främre

eller handfat.

justerfötterna. Arbetsplanets

Vattenuttaget uppe till höger.

Se till att den inte är nedsänkt i vat-

lutning får inte överstiga 2 grader.

ten. Det avrådes från att använda

Vid golv med heltäckningsmatta

förlängningsslangar till

måste du se till att ventilationen

Anslutning till

avloppsslangen. Om det ändå är nöd-

inte hindras i golvnivå.

avloppsslangen

vändigt får förlängningsslangen

På tvättmaskinens bakstycke

högst vara 150 cm lång och ska ha

sitter två krokar (till höger och till

samma diameter som originals-

vänster) där avloppsslangen ska

langen. Om det finns ett väggavlopp,

fästas. För in den andra

bör det kontrolleras av en kvalifice-

slangänden i en rörledning eller

rad fackman. Om din bostad ligger

stöd den mot handfatet eller

längst upp i ett hus kan häverteffekter

badkaret. Undvik hopklämningar

uppstå som gör att tvättmaskinen tar

Observera!

eller överdrivna böjar. Det är

in och tömmer vatten oavbrutet.

Företaget avsäger sig

viktigt att slangen är placerad på

allt ansvar om dessa

De främre fötterna är justerbara.

Särskilda hävertventiler finns att

en höjd mellan 60 och 100 cm. Om

köpa som förhindrar denna

föreskrifter inte

slangänden måste fästas på en höjd

effekt.

respekteras.

Spara

från golvet som är lägre än 60 cm,

blockeringsskruvarna

måste slangen fästas vid en av de kro-

Plastpåsar, frigolit,

och avståndsbrickan.

kar som sitter högst upp på bak-

spikar och andra

I händelse av flytt av

stycket.

emballeringsmaterial

maskinen kan de

kan vara farliga för

återanvändas för att

barn och ska inte

blockera de inre delarna

användas som

så att de är skyddade

leksaker.

under transporten.

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

10

ARGHERITA

M

2000

Enkel skötsel och underhåll

Vårda maskinen och den kommer

Din tvättmaskin är dig en trogen vän i din

alltid att vara din vän

vardag. Det är viktigt att hålla den i bra

skick. Även för ditt eget bästa.

Margherita 2000 är en tvättma-

Det är viktigt att

skin som är konstruerad för att

regelbundet rengöra

hålla i många år utan problem.

det utdragbara

Några enkla åtgärder hjälper till

tvättmedelsfacket.

att hålla den i bra skick och gör

För att motverka att

att den håller längre. Först och

beläggningar bildas

främst ska du alltid stänga vatten-

räcker det med skölja

kranen efter varje tvätt. Vatten-

det ett tag under

trycket kan i annat fall slita på

rinnande vatten.

vissa delar.

Dessutom elimineras risken för

vattenläckor om ingen person

befinner sig hemma.

Överdriv aldrig

Om vattnet är mycket hårt där

tvättmedelsdoserna.

du bor ska du använda ett

Normala tvättmedel innehåller

avkalkningsmedel (vattnet är

redan avkalkningsmedel. Använd

hårt om vattnet lämnar vita

endast separat avkalkningsmedel

fläckar runt kranar och avlopp,

för varje tvätt om vattnet är sär-

särskilt i badkaret).

skilt hårt, d.v.s. när vattnet har

För att få mer exakt information

en hög kalkhalt.

angående ditt vatten kan du

Ibland kan det vara bra köra ett

vända dig till ditt lokala vatten-

tvättprogram med en dos

verk eller till en lokal rörmokare).

avkalkningsmedel, utan tvättme-

Det är viktigt att alltid tömma

del och tvättgods.

fickorna, ta bort nålar, broscher

Dosera inte för mycket tvätt- el-

och alla hårda saker.

ler tillsatsmedel då det kan orsaka

Utsidan på tvättmaskinen rengörs

att överdrivet mycket lödder bil-

med en trasa indränkt med tvål

das, som bildar beläggningar och

och rent vatten.

kan skada delar på din tvättma-

skin.

Töm alltid fickorna: Småsaker kan skada din vän

Margherita 2000.

När pumpen och gummislangen ska kontrolleras

Margherita 2000 är utrustad med en självrengörande pump som inte behöver rengöras eller underhållas. Trots allt kan

det hända att småsaker fastnar i pumpen: mynt, gem, knappar som har lossnat och andra småsaker. För att undvika att

pumpen skadas, fastnar dessa saker i en förkammare som du kan nå på pumpens nederdel.

För att komma åt denna förkammare tar du bara bort kåpan

som sitter på tvättmaskinens nederdel med hjälp av en skruv-

mejsel (fig. 1). Ta bort kåpan genom att vrida den moturs

(fig. 2) och kontrollera förkammaren noggrant.

Gummislang

Kontrollera gummislangen minst två gånger om året. Byt ut

den omedelbart om den är sliten eller sprucken, eftersom den

utsätts för starkt tryck vid tvätt som kan förorsaka plöts-

liga brott.

Fig. 1

Fig. 2

Observera!

Kontrollera att tvättprogrammet har avslutats och dra ut stickkontakten innan du tar bort kåpan

och före något underhållsarbete. Det är normalt att det rinner ut lite vatten när kåpan tas bort. När kåpan

sätts tillbaka ska du vara noga med att sticka in krokarna som sitter nedtill i de avlånga hålen innan du

trycker in kåpan mot tvättmaskinen.

11

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

ARGHERITA

M

2000

Är alltmer viktigt

Säkerheten för dig

Margherita 2000 är tillverkad i

enlighet med de strängaste

och dina barn

internationella säkerhetsnormerna

för skydda dig och din familj.

Läs noggrant dessa säkerhets-

5. Ta inte i tvättmaskinen

7. Öppna inte tvättmedels-

8. Dra inte i sladden eller i

anvisningar och all information i

om du är barfota eller med

facket medan tvättmaski-

tvättmaskinen för att dra ut

denna bruksanvisning. Det är

fuktiga händer eller föt-

nen är igång. Använd inte

stickkontakten ur väggutta-

viktigt då bruksanvisningen inne-

ter.

handtvättmedel eftersom

get. Det är mycket farligt.

håller viktig information angå-

6. Använd inte förlängnings-

det löddrar för mycket och

9. När tvättmaskinen är igång

ende säkerhet, användning och

kan skada maskinens inre

sladdar eller förgrenings-

ska du inte vidröra av-

underhåll, förutom ett stort antal

delar.

dosor, vilket är särskilt far-

loppsvattnet då det kan bli

användbara noteringar.

ligt i fuktiga miljöer.

mycket varmt. Luckan blir

1. Margherita 2000 får inte

Elsladden får inte vikas eller

varm under tvätt. Se där-

installeras utomhus, inte

klämmas ihop.

för till att inga barn finns i när-

ens om installationsplatsen

heten. Öppna aldrig luckan

skyddas av ett tak, då det är

med våld eftersom det kan

mycket farligt att utsätta den

skada säkerhets-

för regn och oväder.

mekanismen som sitter i lå-

2. Maskinen får endast an-

set och vars funktion är att

vändas av vuxna och en-

Jag vill endast ha en

skydda mot att luckan öpp-

specialiserad och

dast för tvätt av tvättgods i

nas av misstag.

auktoriserad tekniker

enlighet med anvisningarna

10.Vid fel ska du stänga

med garanterade

i denna bruksanvisning.

originalreservdelar från

vattenkranen och dra ut

3. Om tvättmaskinen måste

Ariston!

stickkontakten ur vägg-

flyttas ska detta ske med för-

uttaget. Du ska inte under

siktighet och av minst två el-

några omständigheter för-

ler tre personer. Detta ska

söka reparera mekaniska

inte göras av en person efter-

delar inuti maskinen.

som tvättmaskinen är

mycket tung.

4. Innan du lägger in tvätten ska

du kontrollera att trum-

man är tom.

Hur byter du elsladd

Nätanslutningskabeln ska endast bytas ut av auktoriserade tekniker.

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

12

ARGHERITA

M

2000

13

Margherita 2000 - Bruks- och installationsanvisning

Аннотации для Стиральной Машиной Ariston AL 129 SL в формате PDF