Zelmer 39Z015: инструкция

Раздел: Оборудование для загородных домов и сада

Тип: Триммер

Характеристики, спецификации

Тип:
для стрижки в носу и ушах
Питание:
автономное
Время автономной работы:
90 мин
Самозатачивающиеся лезвия:
нет
Влажная очистка:
есть
Прорезиненные вставки на корпусе:
есть

Инструкция к Триммеру Zelmer 39Z015

PL

2–5

CZ

6–9

SK

10–13

Instrukcja użytkowania

Návod k obsluze

Návod na použitie

TRYMER

ZASTŘIHOV

ZASTRIHÁV

ZELMER Typ 39Z015

ZELMER Typ 39Z015

ZELMER Typ 39Z015

HU

14–17

RO

18–21

RU

22–25

Kezelési utasítás

Instrucţiuni de folosire

Инструкция по

эксплуатации

SZŐRVÁGÓ

TRIMER

TРИММЕР

ZELMER 39Z015 Típus

ZELMER Tip 39Z015

ZELMER Tип 39Z015

BG

26–29

UA EN

30–34

35–38

Инструкция за

Інструкція з експлуатації

User manual

експлоатация

ТРИМЕР

TRIMMER

ТРИМЕР

ZELMER Тип 39Z015

ZELMER Type 39Z015

ZELMER Тип 39Z015

2 GW39-006_v01

PL

Spis treści

Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ..........................................................................................................................................................2

Dane techniczne ...............................................................................................................................................................................................................3

Budowa i elementy trymera ..............................................................................................................................................................................................3

Obsługa i działanie trymera ..............................................................................................................................................................................................4

Czyszczenie i konserwacja ...............................................................................................................................................................................................5

Ekologia – Zadbajmy o środowisko ..................................................................................................................................................................................5

Szanowny kliencie!

Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów rmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane

specjalnie dla tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę poświęć wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania

prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji trymera.

Wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem trymera, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi

instrukcjami użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Trymer jest przeznaczony do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów komercyjnych, warunki gwarancji zmieniają się.

Urządzenie jest przeznaczone jedynie do przycinania włosów ludzkich nie wolno stosować do włosów sztucznych lub zwierzęcych. Używanie

produktu do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.

Trymer jest przeznaczony do strzyżenia włosów w nosie i uszach oraz baczków i linii karku.

Nie używaj urządzenia w pobliżu oczu oraz długich włosów głowy.

Nie używaj podczas kąpieli. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

Podczas pracy nie kładź trymera na mokrej powierzchni lub ubraniu.

Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono wpaść do wody.

Nie używaj urządzenia z uszkodzoną głowicą. Istnieje zagrożenie zranieniem.

Nigdy nie próbuj usuwać włosów lub ciał obcych z wnętrza trymera używając ostrych przedmiotów (np. grzebienia).

Za każdym razem po użyciu, oczyść urządzenie.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej,

lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,

przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Nie wkładaj ostrza do ucha czy nosa na głębokość większą niż 0,5 cm, ponieważ grozi to uszkodzeniem jamy bębenkowej lub śluzówki nosa.

Przed użyciem trymera upewnij się, że głowica jest prawidłowo przymocowana do trzonu.

Używaj trymera jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jak to jest opisane w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą.

3GW39-006_v01

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.

Trymer ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.

Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.

Budowa i elementy trymera

1. Trzon urządzenia.

2. Okrągła głowica.

3. Płaska głowica z ostrzami.

4. Suwak ON/OFF.

5. Lampka.

6. Podstawa.

7. Osłona głowicy.

8. Osłona baterii.

9. Szczoteczka do czyszczenia.

4 GW39-006_v01

Obsługa i działanie trymera

1. Model zasilany jest baterią LR6 AA. Jest

2. Umieść baterię LR6 AA lub akumulatorek

3. Powtórnie umieść osłonę baterii (8) na

możliwość zastosowania akumulatorka ła-

ładowalny AA w odpowiednim miejscu

swoim miejscu i przekręć do oporu

dowalnego AA. W celu założenia baterii,

biegunem ujemnym w kierunku głowicy.

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

przekręć osłonę baterii (8) w kierunku

zegara.

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

do oporu i pociągnij osłonę baterii (8).

4. Włącz urządzenie przesuwając suwak ON/OFF (4) do góry. Po włączeniu urządzenia zapali się lampka (5) ułatwiająca wykonywanie planowanych

czynności.

Aby usunąć włosy z uszu:

Użyj okrągłej głowicy (2).

Włącz urządzenie i wprowadź je do zewnętrznej części ucha.

Ostrożnie przesuwaj trymer w miejscach występowania włosów.

Aby usunąć włosy z nosa:

Użyj okrągłej głowicy (2).

Włącz urządzenie i wprowadź je do nosa.

Usuwaj owłosienie z nosa wykonując urządzeniem

niewielkie kółka.

5GW39-006_v01

Aby dostosować urządzenie do rodzaju obcinania (broda, bokobrody, włosy na szyi itp.):

Wyłącz urządzenie przesuwając suwak ON/OFF (4) w dół.

Przekręć okrągłą głowicę w prawo do oporu, a następnie usuń głowicę z trzonu (1).

Nałóż płaską głowicę z ostrzami (3) i przekręć ją w lewo do oporu.

Włącz urządzenie przesuwając suwak ON/OFF (4) do góry.

Nie dociskając do skóry, przesuwaj ostrze wzdłuż linii strzyżenia, aby uniknąć zacięcia.

OSTRZEŻENIE: Płaska głowica z ostrzami (3) jest bardzo ostra. Zagrożenie zranieniem!

Czyszczenie i konserwacja

Przesuń suwak ON/OFF (4) w dół w celu wyłączenia urządzenia.

Usuń pozostałości włosów z głowicy (2), (3) za pomocą załączonej szczoteczki do czyszczenia (9).

Głowice (2) i (3) można myć pod bieżącą wodą po ich wcześniejszym zdemontowaniu z urządzenia.

Po umyciu osusz głowice (2), (3).

Przetrzyj obudowę urządzenia suchą szmatką.

Na koniec nałóż osłonę głowicy (7), aby chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem.

W celu łatwiejszego przechowywania umieść je na załączonej podstawie (6).

Ekologia – Zadbajmy o środowisko!

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowania

kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa

domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na

baterie. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki

mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!

Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska

DANE KONTAKTOWE:

zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/

salon rmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl

wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/

infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis): 801 005 500

Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Importer/producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,

dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

6 GW39-006_v01

CZ

Obsah

Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti ...................................................................................................................................................................6

Technické údaje ................................................................................................................................................................................................................7

Konstrukce a součásti přístroje ........................................................................................................................................................................................7

Obsluha a provoz .............................................................................................................................................................................................................8

Čištění a údržba ...............................................................................................................................................................................................................9

Ekologicky vhodná likvidace .............................................................................................................................................................................................9

Vážení zákazníci!

Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.

Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství rmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si prosím uschovejte,

abyste jej mohli použít i v průběhu používání přístroje.

Pokyny a doporučení týkající se bezpečnosti

Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečnosti. Před prvním použitím přístroje se prosím bezpodmínečně seznamte se všemi pokyny uvedenými

v návodu k obsluze a informacemi týkajícími se bezpečnosti.

Přístroj je určen pro domácí použití. V případě použití pro komerční účely se záruční podmínky mění.

Přístroj může být používán výhradně pro stříhání vlasů, nelze jej používat na umělé vlasy nebo pro stříhání srsti zvířat. Používání produktu

k jiných účelům v rozporu s jeho určením má za následek ztrátu platnosti záruky.

Zastřihovač je určen ke stříhání chlupů v nose, uších, licousů a na krku.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí a dlouhých vlasů.

Spotřebič nepoužívejte během koupání. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.

Při práci nepokládejte přístroj na mokrou plochu nebo oblečení.

Neumísťujte ani nepřechovávejte přístroj v místech, odkud může spadnout do vody.

Nepoužívejte přístroj s poškozenou hlavicí. Vzniká nebezpečí poranění.

Nikdy se nepokoušejte odstraňovat vlasy nebo cizí tělesa z vnitřku přístroje pomocí ostrých předmětů (např. hřebene).

Přístroj po každém použití očistěte.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem

zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich

bezpečnost.

Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.

Nevkládejte ostří do ucha nebo do nosu hlouběji než 0,5 cm, mohlo by dojít k poranění ušního bubínku nebo nosní sliznice.

Před použitím přístroje je ujistěte, že hlavice je řádně připevněna k rukojeti.

Přístroj používejte pouze v souladu s jejím určením, jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, nad vanou, bazénem nebo jinou nádrží.

7GW39-006_v01

Technické údaje

Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.

Zastřihovač ZELMER splňuje požadavky platných norem.

Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.

Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.

Konstrukce a součásti přístroje

1. Rukojeť přístroje.

2. Kulatá hlavice.

3. Plochá hlavice s ostřím.

4. Spínač ON/OFF.

5. Kontrolka.

6. Základna.

7. Kryt hlavice.

8. Kryt baterií.

9. Čisticí kartáček.

8 GW39-006_v01

Obsluha a provoz

1. Model je napájen baterií LR6 AA. Lze

2. Umístěte baterii LR6 AA nebo nabíjecí

3. Vraťte zpět kryt baterie (8) a otočte jim

také použit nabíjecí AA baterii. Při výměně

baterii AA v příslušném místě záporným

vpravo nadoraz.

baterie, otočte krytem baterie (8) vlevo

pólem ve směru hlavice.

nadoraz a zatáhněte za kryt baterie (8).

4. Zapněte přístroj přesunutím spínače ON/OFF (4) nahoru. Po zapnutí přístroje se rozsvítí signalizační kontrolka (5) usnadňující provádění

plánovaných úkonů.

Pro odstranění ušních chloupků:

Použijte kulatou hlavici (2).

Zapněte přístroj a zaveďte jej do vnitřní části ucha.

Přístroj opatrně přesouvejte v místech výskytu chloupků.

Pro odstranění nosních chloupků:

Použijte kulatou hlavici (2).

Zapněte přístroj a zaveďte jej do nosu.

Odstraňujte chloupky z nosu malými krouživými

pohyby.

9GW39-006_v01

Změna použití přístroje (brada, licousy, ochlupení krku apod.):

Vypněte přístroj přesunutím spínače ON/OFF (4) dolů.

Otočte kulatou hlavici vpravo nadoraz, poté sejměte hlavici z rukojeti (1).

Nasaďte plochou hlavici s ostřím (3) a otočte ji vlevo nadoraz.

Zapněte přístroj přesunutím spínače ON/OFF (4) nahoru.

Bez přitlačování na kůži přesunujte ostří podél linie stříhání, aby nedošlo k říznutí.

VÝSTRAHA: Plochá hlavice s ostřím (1) je velmi ostrá. Nebezpečí poranění!

Čištění a údržba

Přesuňte spínače ON/OFF (4) dolů za účelem vypnutí přístroje.

Zbytky vlasů z hlavice (2), (3) odstraňte připojeným čisticím kartáčkem (9).

Hlavice (2) a (3) lze mýt pod tekoucí vodou po jejich předchozím sundáním z přístroje.

Po umytí vysušte hlavice (2), (3).

Otřete kryt přístroje suchou utěrkou.

Nakonec nasaďte kryt hlavici (7) chránící přístroj před znečištěním.

Pro snadnější přechovávání umístěte přístroj na připojenou základnu (6).

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny

k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE

k opětnému zužitkování.

Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na

sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud být spotřebič denitivně

vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.ww

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je

zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u rmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.

Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí

servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.

Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.

Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím

nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.

10 GW39-006_v01

SK

Obsah

Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti ..............................................................................................................................................................10

Technické údaje ...............................................................................................................................................................................................................11

Konštrukcia a časti zastrihávača .....................................................................................................................................................................................11

Obsluha a fungovanie zastrihávača ................................................................................................................................................................................12

Čistenie a údržba.............................................................................................................................................................................................................13

Ekológia – chráňme životné prostredie ...........................................................................................................................................................................13

Vážení zákazníci!

Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.

Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo rmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre

tento výrobok.

Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si uchovajte, aby

ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania zastrihávača.

Pokyny a odporúčania tykajúce sa bezpečnosti

Tieto informácie sa týkajú Vášho zdravia a bezpečnosti. Pred prvým použitím zastrihávača sa povinne zoznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa

používania a bezpečnostnými informáciami.

Zastrihávač je určený iba na domáce použitie. V prípade používania na komerčné účely sa záručné podmienky menia.

Zariadenie je určené iba na ľudské chlpy, nesmie sa používať na umelé vlasy ani na srsť zvierat. Používanie výrobku na účely iné ako je určený

bude mať za následok stratu záruky.

Zastrihávač je určený iba na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach, bokombrád a vlasov na krku.

Zariadenie za nesmie používať v blízkosti očí a dlhých vlasov na hlave.

Zariadenie sa nesmie používať počas kúpeľa. Neponárajte zariadenie do vody alebo inej tekutiny.

Počas prevádzky sa zastrihávač nesmie odkladať na mokrý povrch alebo odev.

Neodkladajte ani neuchovávajte zariadenie na mieste, z ktorého môže spadnúť do vody.

Nepoužívajte zariadenie s poškodenou hlavou. Riziko úrazu.

Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať chĺpky a cudzie telesá zvnútra zastrihávača s použitím ostrých predmetov (napr. hrebeňa).

Vždy po použití očistite zariadenie.

Spotrebnie je určený na poívanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom

skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.

Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.

Nevkladajte strihaciu hlavu do ucha alebo nosa hlbšie ako 0,5 cm, pretože si môžete poškodiť bubienkovú dutinu alebo sliznicu nosa.

Pred použitím zastrihávača sa uistite, že je hlava správne pripevnená k telesu.

Používajte zastrihávač v súlade s jeho určením, podľa tohto návodu na obsluhu.

VÝSTRAHA: Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody: nad vaňou, pri bazéne alebo inej vodnej nádrži.

11GW39-006_v01

Technické údaje

Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.

Zastrihávač ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.

Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.

Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.

Konštrukcia a časti zastrihávača

1. Teleso zariadenia.

2. Okrúhla hlava.

3. Plochá hlava s čepeľami.

4. Posuvný prepínač ON/OFF.

5. Lampka.

6. Podstavec.

7. Kryt hlavy.

8. Kryt batérie.

9. Kefka na čistenie.

12 GW39-006_v01

Obsluha a fungovanie zastrihávača

1. Model sa napája batériou LR6 AA. Je mož-

2. Vložte batériu LR6 AA alebo nabíjateľný

3. Opäť umiestnite kryt batérie (8) na príslušné

použiť nabíjateľný akumulátor AA. Pre

akumulátor AA na správne miesto zápor-

miesto a otočte ju na doraz doprava.

vloženie batérie otočte kryt batérie (8) doľa-

ným pólom smerom k hlave.

va až na doraz a potiahnite kryt batérie (8).

4. Zapnite zariadenie posunutím prepínača ON/OFF (4) smerom hore. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti lampka (5) pre uľahčenie zastrihávania.

Pre odstránenie chlpov z uší:

Použite okrúhlu hlavu (2).

Zapnite zariadenie a vložte ho do vonkajšej časti ucha.

Opatrne posúvajte zastrihávač na miestach, kde sa vyskytujú chlpy.

Pre odstránenie chlpov z nosa:

Použite okrúhlu hlavu (2).

Zapnite zariadenie a vložte ho do nosa.

Odstraňujte chlpy z nosa vykonávajúc neveľké

kruhové pohyby.

13GW39-006_v01

S cieľom pripraviť zariadenie na zastrihávanie rôznych druhov chlpov (brada, bokombrady, chlpy na krku a pod.):

Vypnite zariadenie posunutím prepínača ON/OFF (4) smerom dole.

Otočte okrúhlu hlavu doprava na doraz, a potom ju snímte z telesa (1).

Nasaďte plochu hlavu s čepeľami (3) a otočte ju doľava na doraz.

Zapnite zariadenie posunutím prepínača ON/OFF (4) smerom hore.

Posúvajte čepeľ pozdĺž línii strihu, nepritláčajte ju k pokožke, čím predídete porezaniu.

VÝSTRAHA: Plochá hlava s čepeľami (1) je veľmi ostrá. Nebezpečenstvo úrazu!

Čistenie a údržba

Posuňte prepínač ON/OFF (4) smerom dole pre vypnutie zariadenia.

Odstráňte zvyšky chlpov zo strihacej hlavy (2), (3) pomocou pripojenej kefky na čistenie (9).

Hlavy (2) a (3) môžete umývať pod tečúcou vodou po ich predchádzajúcom sňatí zo zariadenia.

Po umytí osušte hlavy (2), (3).

Utrite teleso zariadenia suchou prachovkou.

Na koniec nasaďte kryt hlavy (7), čím predídete znečisteniu zariadenia.

Pre jednoduchšie uchovávanie ho umiestnite na pripojenom podstavci (6).

Ekológia – chráňme životné prostredie

Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové

zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné

zužitkovanie.

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nesmú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odovzdajte ich do zberne surovín. Pred

vyhodením alebo odovzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie.

Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak byť prístroj denitívne

vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude

nepoužiteľný.

Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí do

komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.

ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u rmy ENVIDOM – združenie výrobcov.

Viac na www.envidom.sk.

Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané

poštou prevádzajú servisné strediská rmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.

Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.

Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam

alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.

14 GW39-006_v01

HU

Tartalomjegyzék

Biztonsági és kezelési utasítások ...................................................................................................................................................................................14

Műszaki adatok ...............................................................................................................................................................................................................15

A szőrvágó szerkezeti felépítése és részei .....................................................................................................................................................................15

A szőrvágó kezelése és működése ................................................................................................................................................................................16

Tisztítás és karbantartás ................................................................................................................................................................................................17

Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ...................................................................................................................................................................17

Tisztelt Vásárlók!

Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.

A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.

Kérjük gyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös gyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük

megőrizni, hogy a szőrvágó későbbi használata során is rendelkezésre álljon.

Biztonsági és kezelési utasítások

Az alábbi információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A szőrvágó első használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg a használati

utasítással és a biztonságra vonatkozó összes információval.

A szőrvágó háztartásbeli használatra készült. Az üzleti célú felhasználása esetén a garancia feltételei módosulnak.

A készülék kizárólag csak emberi haj vágására használható, haj vágására vagy az állatok nyírására tilos használni. A terméknek

a rendeltetésétől eltérő célú használata a garancia érvénytelenítését vonja maga után.

A szőrvágó az orrlyukakban és fülben a szőrszálak nyírására valamint a pajesz és nyak formázására szolgál.

Ne használja a készüléket a szem valamint a fejen lévő hosszú hajszálak közelében.

Ne használja fürdés közben. A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A működése közben a szőrvágót ne tegye nedves felületre vagy ruhára.

A készüléket ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen, ahol vízbe eshet.

Ne használja a készüléket, ha a vágófeje sérült. Ez sérülést okozhat.

A hajszálakat vagy idegen tárgyakat sohasem próbálja a szőrvágó belsejéből hegyes eszközök (pl. fésű) segítségével eltávolítani.

Minden egyes használat után tisztítsa ki a készüléket.

A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem

rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy

által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak.

Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.

A készülék hegyes végét ne dugja be a fülbe vagy orrba 0,5 cm-nél mélyebbre, mivel az a dobhártyaüreg vagy az orr-nyálkahártya sérülését okozhatja.

A szőrvágó használata előtt ellenőrizze, hogy a vágófej a megfelelő módon legyen csatlakoztatva a markolathoz.

A szőrvágót csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket ne használja a vízzel teli fürdőkád, medence vagy más víztartály felett.

15GW39-006_v01

Műszaki adatok

A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.

A ZELMER szőrvágó az érvényes szabványoknak megfelel.

A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:

Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.

A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.

A szőrvágó szerkezeti felépítése és részei

1. A készülék markolata.

2. Köralakú vágófej.

3. Pengés lapos vágófej.

4. ON/OFF tolókapcsoló.

5. Lámpa.

6. Alaprész.

7. A vágófej védőkupakja.

8. Az elem védőfedele.

9. Tisztítókefe.

16 GW39-006_v01

A szőrvágó kezelése és működése

1. Ez a modell az LR6 AA típusú elemmel

2. Tegye be az LR6 AA típusú elemet vagy

3. Tegye vissza az elem védőfedelét (8)

működik. A készülék tölthető AA típusú

a tölthető AA akkumulátort a megfelelő

a helyére és fordítsa el jobbra ütközésig.

akkumulátorral is működtethető. Az elem

helyre a negatív pólussal a vágófej felé.

behelyezése céljából fordítsa el az elem

védőfedelét (8) balra ütközésig és húzza ki

a védőfedelet (8).

4. Kapcsolja be a szüléket az ON/OFF tolókapcsolót (4) felfelé tolva. A bekapcsolás után felgyullad a lámpa (5), megkönnyítve a készülék

használatát.

A szőrszálaknak a fülből való eltávolítása céljából:

Használja a köralakú vágófejet (2).

Kapcsolja be a készüléket és vezesse be a fül belső részébe.

A szőrvágót óvatosan csúsztassa a szőrszálak előfordulási helyein.

A szőrszálaknak az orrlyukakból való eltávolítása céljából:

Használja a köralakú vágófejet (2).

Kapcsolja be a készüléket és vezesse be az orrba.

Távolítsa el a szőrszálakat az orrból a készülékkel kisebb

körkörös mozdulatokat végezve.

17GW39-006_v01

A készüléknek a megfelelő vágási típusra (szakáll, oldalszakáll, nyaki szőrzet stb.) való beállítása:

Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF tolókapcsolót (4) lefelé tolva.

Fordítsa el a köralakú vágófejet jobbra ütközésig, majd vegye le a vágófejet a markolatról (1).

Helyezze fel a pengés lapos vágófejet (3) és fordítsa el balra ütközésig.

Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF tolókapcsolót (4) felfelé tolva.

A készüléket ne nyomja a bőrre, a pengéket a vágási vonal mentén mozgassa, nehogy megvágja a bőrt.

FIGYELMEZTETÉS: A pengés lapos vágófej (1) nagyon éles. Sérülést okozhat!

Tisztítás és karbantartás

A készülék kikapcsolása céljából tolja el az ON/OFF tolókapcsolót (4) lefelé.

A vágófejről (2), (3) távolítsa el a maradék hajszálakat a mellékelt tisztítókefe (9) segítségével.

A vágófejek (2) és (3), a készülékből való kiszerelésük után folyó víz alatt moshatók.

Az elmosásuk után szárítsa meg a vágófejeket (2), (3).

A készülék burkolatát törölje le száraz ruhával.

Tegye fel a végére a vágófej kupakját (7), hogy a készüléket megóvja a szennyeződésektől.

A könnyebb tárolás céljából helyezze fel a mellékelt alaprészre (6).

Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket

Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:

A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.

A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.

Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell

őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból

az elemeket.

Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.

Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!

Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő

esetleges károkért.

Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz,

irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.

18 GW39-006_v01

RO

Cuprins

Indicaţii şi recomandǎri privind siguranţa .......................................................................................................................................................................18

Date tehnice ...................................................................................................................................................................................................................19

Structura şi elementele trimerului ...................................................................................................................................................................................19

Întreţinerea şi funcţionarea trimerului .............................................................................................................................................................................20

Curǎţarea şi pǎstrarea ....................................................................................................................................................................................................21

Ecologia – Sǎ avem grijǎ de mediu ................................................................................................................................................................................21

Stimaţi Clienţi!

Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale rmei Zelmer.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate recomandăm folosiţi doar accesoriile originale fabricate de rma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate

special pentru acest produs.

Vǎ rugǎm sǎ citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţǎ. O deosebitǎ atenţie se cuvine acordatǎ regulilor privind siguranţa în utilizare. Vǎ rugǎm

sǎ pǎstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în timpul utilizǎrii trimerului.

Indicaţii şi recomadǎri privind siguranţa

Aceste informaţii privesc sǎnǎtatea şi siguranţa dumneavoastrǎ. Înainte de prima utilizare a trimerului, rugǎm sǎ luaţi în mod obligatoriu la cunoştinţǎ

conţinutul tuturor instrucţiunilor de utilizare şi a informaţiilor privind siguranţa.

Trimerul este destinat utilizǎrii casnice. În cazul utilizǎrii sale în scopuri comerciale, condiţiile garanţiei se modicǎ.

Aparatul este destinat numai pentru tǎierea pǎrului uman; nu este permisǎ folosirea sa pentru pǎrul articial sau pentru blana animalelor.

Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat conduce la anularea garanţiei.

Trimerul este destinat tǎierii pǎrului din nas şi urechi, scurtǎrii perciunilor şi a pǎrului de pe linia cefei.

Nu folosiţi aparatul în apropierea ochilor sau pentru pǎrul lung de pe cap.

Nu folosiţi aparatul în timp ce faceţi baie. Nu cufundaţi aparatul în apǎ sau în alt lichid.

În timpul utilizǎrii aparatului, nu-l aşezaţi pe o suprafaţǎ umedǎ sau pe haine.

Nu aşezaţi şi nu pǎstraţi aparatul într-un loc în care poate cǎdea în apǎ.

Nu folosiţi aparatul dacǎ are capul defect. Existǎ pericolul de rǎniri.

Nu încercaţi niciodatǎ sǎ îndepǎrtaţi pǎrul sau corpurile strǎine din interiorul trimerului folosind obiecte ascuţite (de ex. un pieptene).

Curǎţaţi aparatul dupǎ ecare utilizare.

Acest aparat nu este destinat utilizǎrii de cǎtre persoane (printre care copii) cu abilitǎţi zice, senzoriale sau psihice limitate sau de cǎtre persoanele

care nu au experienţǎ sau nu ştiu foloseascǎ aparatul, dacǎ nu au fost instruite în aceastǎ privinţǎ de cǎtre persoanele rǎspunzǎtoare de

siguranţa lor.

Trebuie sǎ supravegheaţi copiii, sǎ nu se joace cu aparatul.

Nu introduceţi lamele aparatului în urechi sau nas mai mult de 0,5 cm, pentru existǎ pericolul rǎnirii timpanului sau a ţesuturilor interioare ale

nasului.

Înainte de utilizare, asiguraţi-vǎ cǎ aţi montat bine capul de tǎiere la corpul aparatului.

Folosiţi trimerul numai în conformitate cu destinaţia sa, aşa cum se indicǎ în aceste instrucţiuni.

AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat în apropierea apei din cadǎ, deasupra unui bazin sau a unui recipient pentru apǎ.

19GW39-006_v01

Date tehnice

Parametrii tehnici sunt indicaţi pe eticheta cu specicaţii tehnice a produsului.

Trimerul ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.

Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:

Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.

Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specicaţii tehnice.

Structura şi elementele trimerului

1. Corpul aparatului.

2. Cap rotund.

3. Cap plat cu lame.

4. Glisor ON/OFF.

5. Beculeţ.

6. Suport.

7. Mascǎ pentru cap.

8. Mascǎ pentru baterii.

9. Periuţǎ pentru curǎţare.

20 GW39-006_v01

Întreţinerea şi funcţionarea trimerului

1. Alimentarea aparatului, în mod clasic, se

2. Aşezaţi bateria LR6 AA sau acumulatorul

3. Puneţi la loc masca pentru baterie (8)

face cu baterie LR6 AA. Existǎ şi posibilita-

cu reîncǎrcare AA în locul special destinat,

şi rotiţi-o spre dreapta, pânǎ simţiţi

tea de a folosi un acumulator cu reîncǎrcare.

cu semnul – (minus) în direcţia capului.

rezistenţǎ.

Pentru a monta bateria, rotiţi masca pen-

tru baterie (8) spre stânga, pânǎ simţiţi

rezistenţǎ şi trageţi masca bateriei (8).

4. Porniţi aparatul deplasând glisorul ON/OFF (4) în sus. Dupǎ pornirea aparatului, se aprinde beculeţul (5) care permite efectuarea operaţiunilor dorite.

Pentru îndepǎrtarea pǎrului din urechi:

Folosiţi capul rotund (2).

Porniţi aparatul şi îndreptaţi-l spre interiorul urechii.

Treceţi cu grijǎ trimerul prin locurile din ureche unde creşte pǎrul.

Pentru îndepǎrtarea pǎrului din nas:

Folosiţi capul rotund (2).

Porniţi aparatul şi introduceţi-l, pe rând, în ecare narǎ.

Îndepǎrtaţi pǎrul crescut în nǎri, rotind cu grijǎ aparatul.

Аннотация для Триммера Zelmer 39Z015 в формате PDF